V Košiciach si slávnostným koncertom si pripomenuli 25. výročie Ústavy SR

thumbnail

Udalosť to bola obrovská. Vo veľkej aule SOŠ automobilovej na Moldavskej 1 sa tiesnilo takmer 600 študentov z košických vysokých škôl a univerzít a stredných škôl a gymnázií z celého Košického kraja. Hlavným organizátorom koncertu bola Matica slovenská zastúpená Miestnym odborom Matice slovenskej / MO MS / v Košiciach – Myslave. Ďalšími organizátormi boli Magistrát mesta Košice , Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / UPJŠ / , a domáca Stredná odborná škola / SOŠ / automobilová v Košiciach.
Na koncerte sa zúčastnili osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života. Košické univerzity zastupovali prorektor UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr,CSc a kvestor UPJŠ RNDr. Michal Tkáč,PhD. Poslancov košických zastupiteľských zborov zastupovali starostovia mestských častí Košice - Juh a Košice nad Jazerom JUDr. Jaroslav Hlinka a Mgr. Lenka Kovačevičová. Stredné a základné školy z Košického kraja zastupoval vedúci odboru školstva OÚ v Košiciach Ing. Jozef Javorka , CSc. Po hymne SR vystúpil riaditeľ domácej spolu usporiadateľskej strednej školy Ing. Jozef Eperješi.
Potom sa ujal slova hlavný organizátor koncertu – predseda MO MS v Košiciach – Myslave František Mrva, ktorý privítal vzácnych hostí a následne vystúpil so slávnostným prejavom k 25. výročiu Ústavy SR. Následne sa ujala slova moderátorka z domácej školy Mgr. Jaromíra Tóthová.
Na úvod koncertu vystúpil spevácky zbor z UPJŠ v Košiciach Chorus universitatis šafarikianae, ktorý svojimi nádhernými spevmi rozcítil preplnené auditóriu. Na scénu ďalej prišiel folklórny súbor/FS/ Pristaše z Košíc. Tento FS je členom Klubu Zemplínčanov v Košiciach , a ktorý svojimi ukážkami rezkých tancov doslova prinútil mladých natešených stredoškolákov a vysokoškolákov stať zo svojich sedadiel. A potom to prišlo. Nasledovala mladá móda v podaní študentiek SOŠ na Gemerskej 1 v Košiciach. Tieto modely si študentky sami vyrobili. Potlesk od ich rovesníkov v preplnenom auditóriu nemal konca – kraja.
A na záver prišla úplná bomba v podaní Orchestra ľudových nástrojov zo Súkromného hudobne – dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach so svojim Ženským speváckym zborom.
Preplnené konzervatórium si svojim vytrvalým potleskom vynútilo ich nasledujúce vystúpenia.
Z tejto vydarenej akcie odchádzali všetci spokojní. Ako vystupujúce súbory aj preplnené auditórium s natešenými vzácnymi hosťami koncert k 25. Výročiu Ústavy SR.
Bez neoceniteľnej pomoci poslanca NR SR a primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho,PhD,MPH, bez pomoci vedenia UPJŠ v Košiciach na čele s rektorom UPJŠ prof. Dr. Pavlom
Sovákom,CSc a prorektorom prof. PhDr. Jánom Gbúrom, CSc, ako aj vedením Súkromného hudobne – dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach na čele s jeho majiteľom PhDr. Gejzom Adamom, PhD a hlavne riaditeľom domácej SOŠ automobilovej na Moldavskej 2 v Košiciach Ing. Jozefom Eperješim by sa tak masová akcia s tak bohatým a profesionálne ladeným programom vôbec nedala uskutočniť... vyjadril sa na záver hlavný organizátor tohto vydareného koncertu k 25. výročiu Ústavy SR František Mrva.
Je nutné pripomenúť, že na úvod odovzdal predseda MO MS Košice – Myslava F.Mrva Zlatú medailu predsedu MS – podpredsedovi MO MS Košice – Myslava a majiteľovi slávneho Súkromného hudobne – dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach PaedDr. Gejzovi Adamovi, PhD, ktorú mu predseda MS udelil za jeho dlhoročnú aktívnu pomoc pri uskutočňovaní matičných akcií usporiadaných MO MS Košice – Myslava nielen v Košiciach , ale aj v celom Košickom kraji.

Článok spolu s fotografiami (pdf)