V Liptovskom Mikuláši si po prvý raz pripomenuli významnú udalosť


//V Liptovskom Mikuláši si po prvý raz pripomenuli významnú udalosť

V slovenskej spoločnosti rezonuje významná udalosť v jej dejinách, a to vyhlásenie Žiadostí slovenského národa. Tohto roku si pripomíname významné 170. výročie tejto dejinnej udalosti. Zabúda sa však na jednu udalosť, ktorá tejto mikulášskej udalosti predchádzala.
V Liptovskom Mikuláši pôsobí občianske združenie Živé námestie a práve toto združenie v spolupráci s mestom, Múzeom Janka Kráľa a Maticou slovenskou sa rozhodlo po prvý raz usporiadať na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši rekonštrukciu významnej historickej udalosti. Táto udalosť vstúpila do histórie pod názvom Liptovské žiadosti. Dňa 27. marca 1848 sa na mikulášskej fare, pri Michalovi Miloslavovi Hodžovi, stretli významní slovenskí národovci: Š. M. Daxner, S. Štefanovič, J. Francisci, S. B. Hroboň, Ľ. Klein a iní. Radili sa o nových pomeroch a krokoch, ktoré podniknú v záujme presadenia a zabezpečenia slovenských národných práv. Keď sa prítomní dozvedeli, že sa v župnom sídle pripravuje zhromaždenie ľudu zo širokého okolia Liptova, rozhodli sa vypracovať petíciu a tlmočiť na tomto zhromaždení slovenské národné požiadavky. Petícia okrem vyjadrenia vďaky kráľovi a tým, ktorí sa v krajine pričinili o presadenie konštitúcie a nových slobôd, zahŕňala tieto požiadavky. a) zabezpečiť skutočnú účasť ľudu v zastupiteľských orgánoch slovenského kraja a zaviesť v týchto orgánoch slovenčinu ako rokovaciu reč; b) v úradoch a súdoch na Slovensku používať slovenčinu a po slovenský vydávať tak snemové, ako aj župné nariadenia a oznamy; c) v školách na Slovensku vyučovať po slovensky, d) zabezpečiť také opatrenia, aby národ a ľud slovenský mohol mať primerané zastúpenie v uhorskom sneme; e) zabezpečiť, „aby právo našej slovenskej národnosti, ktorej sa my odriecť nechceme, ani nesmieme, nám v politickom a spoločenskom živote sväté, poistené bolo a zachránené a nedotknuté na večné časy ostalo“; f) zachytiť tieto požiadavky do úradnej zápisnice. Na stoličnom zhromaždení prečítal petíciu hybský notár Ľudovít Klein. Ľud ju nadšene prijal. Stoličná vrchnosť nechcela petíciu úradne akceptovať. Ľud toto vyjadrenie pobúrilo. Opatrnícky sa zachoval aj M. M. Hodža, ktorý v snahe utíšiť dav pred župným domom netrval na okamžitom splnení požiadaviek.
Dňa 28. marca 2018 sa na autentických miestach zišli žiaci a študenti mikulášskych základných a stredných škôl, ako aj obyvatelia mesta, aby si pripomenuli túto významnú udalosť. Dobovú atmosféru sprítomnili stánky s remeselníkmi na mikulášskom námestí. Pri stánkoch na verklíku vyhrávala verklikárka. Medzi prítomnými sa prechádzali sedliaci a sedliačky v dobových krojoch. Z historickej miestnosti, kde sa v minulosti konali stoličné zasadnutia, vystúpili na balkón župného domu vzácni hostia. Boli to Rudolf Urbanovič, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR, Lenka Mitrenková, prednostka okresného úradu, Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš, Marek Nemec, podpredseda MS, Milan Repa, predseda občianskeho združenia živé námestie, potom slávneho rodu Pongrácovcov, ktorí zastávali významné posty v stoličnej správe a Jaroslav Hric, riaditeľ Múzea Janka Kráľa. Na začiatok zahral na husliach slávny rómsky primáš Jožko Piťo, ktorého stvárnil Matúš Mravec. Podujatie v dobovom kostýme moderoval Pavol Mráz. Hybského notára Kleina stvárnil autor scenára Peter Vrlík. Na úvod sa prítomným prihovoril primátor mesta Ján Blcháč. Historický príhovor o udalostiach, ktoré predchádzali udalosti, prečítal Pavol Mráz. Samotné Liptovské žiadosti v pôvodnom origináli (uverejnili ich Slovenské národné noviny v roku 1848) prečítal Peter Vrlík. Po prečítaní sa začal ľud pod balkónom búriť a museli zasahovať drábi na čele s liptovským podžupanom. Rekonštrukcia udalosti bola dokonalá. Ocenili to aj prítomní matičiari z Dubnice nad Váhom. Všetci sa zhodli na tom, že takto približovaná história má význam, hlavne pre mládež. Liptovskí matičiari vo svojom úsilí nebudú poľavovať a verejnosť sa už teraz teší, s čím prídu pri oslavách Žiadostí slovenského národa, ktoré sa budú konať v máji tohto roku.

(PSV)

2018-05-09T15:23:53+00:009 mája 2018 |Žilinský kraj|
X