Valné zhromaždenie MO MS v Prešove

thumbnail

Prešov, 28. 6. 2017

V priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava sa dňa 28. 6. 2017 uskutočnilo valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Prešove. Po odznení štátnej hymny rokovanie otvoril moderátor podujatia doc. Ladislav Bartko. Privítal všetkých hostí a členov miestneho odboru.
Kultúrnym programom zasadnutie obohatili žiaci ZŠ na Ulici česko-slovenskej armády v Prešove, ktorí pod vedením svojich pedagógov a PhDr. Ladislava Matiska pripravili pásmo o živote J. M. Hurbana. Doterajší predseda MO MS PhDr. Ladislav Matisko zablahoželal tým členom MO MS v Prešove, ktorí v tomto roku oslavujú svoje životné jubileá a odovzdal im malú pozornosť a pamätný list.
V ďalšej časti programu doterajší predseda PhDr. Ladislav Matisko predniesol správu o činnosti MO, v ktorej rekapituloval najdôležitejšie podujatia a činnosť za posledné tri roky. Matičné podujatia MO MS v Prešove boli zamerané na pripomenutie štátnych výročí, jubileí významných celoslovenských aj prešovských osobností a zdôraznenie ich prínosu pre Slovensko. V diskusii k tejto správe sa prítomní vyjadrili k jej obsahu a pripomenuli niektoré úlohy, ktorým by sa MO MS mal venovať v nasledujúcom období (napríklad dôstojné pripomenutie si blížiacej sa storočnice založenia MO MS a vydania pamätnice k tomuto výročiu).
Pracovná časť valného zhromaždenia sa niesla v duchu voľby predsedu, členov výboru, členky poverenej výkonom dozoru nad hospodárením MO MS v Prešove, voľby kandidátov do orgánov Matice slovenskej a delegátov na valné zhromaždenie MS, ktoré sa uskutoční v novembri 2017. Všetci prítomní sa zhodli na tom a odhlasovali, že voľby budú verejné. Za predsedu MO MS v Prešove bol jednomyseľne zvolený Ing. Pavol Kleban. Novozvolený predseda sa prítomným členom úprimne poďakoval za prejavenú dôveru a oboznámil ich s víziou ďalšieho smerovania MO MS v Prešove. Upozornil na veľmi potrebnú jednotu v súvislosti s možnými útokmi na základy a hodnoty Matice slovenskej. Ubezpečil ich, že bude svedomito plniť všetky úlohy a povinnosti vyplývajúce z funkcie predsedu MO MS v Prešove.
V ďalšom priebehu boli zvolení členovia výboru MO MS v Prešove v zložení: Božena Zlatohlavá, Mgr. Sláva Jurková, František Námešpetra a Ing. Anton Demeter. Za členku poverenú dozorom nad hospodárením MO MS v Prešove bola zvolená Mária Repčáková. Prítomní zároveň odsúhlasili a schválili kandidáta na predsedu MS, kandidátov na členov výboru MS, kandidáta na predsedu dozorného výboru MS a kandidátku na členku dozorného výboru MS. Na záver podujatia si jeho účastníci spoločne zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí..

Ing. Pavol Kleban
predseda MO MS v Prešove

článok neprešiel jazykovou úpravou