Valné zhromaždenie MOMS v Galante


//Valné zhromaždenie MOMS v Galante

Galanta, 23. 3. 2018

Rokovanie Valného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante sa konalo dňa 23. 3. 2018 v DMS Galanta pre MČ Javorinka, MČ Hody a Galantu v DMS Galanta.
Rokovanie prítomní otvorili zaspievaním hymny Slovenskej republiky Nad Tatrou sa blýska. Na začiatku kultúrneho programu pani Alena Kumprechtová, PaedDr., predniesla mozaiku posolstiev slovenských básnikov – vlastencov 19., 20. a 21. storočia na čele s P. O. H. HVIEZDOSLAVOM, S. DILONGOM, VEIGLOM, J. PAVLOVIČOM, pod honosným názvom „Za ruky sa držme – majme srdcia družné“. Na záver predniesla z vlastnej tvorby báseň „Ľudová pieseň – Boží dar“. Svojím prednesom a výberom básní mimoriadne vystihla význam odkazu básnikov pre súčasnosť. Všetci sme úprimne zatlieskali a ďakujeme!
V druhej časti programu domáca spevácka skupina Javorinka spievala ľudové piesne o Slovensku.
V piesni „Hoľazne …“ spod Papradna vynikajúci viachlasný spev uchvátil prítomných, ktorí ich odmenili neutíchajúcim potleskom.
Pracovnú časť rokovania otvoril JUDr. Daniel Miženko a privítal hostí – p. Petra Pašku primátora mesta Galanta, a pani Zlaticu Gažovú, riaditeľku DMS Galanta.
Pod vedením JUDr. Daniela Miženku VZ schválilo program rokovania a zvolilo pracovné komisie.
Z príležitosti 85-ročného výročia založenia MO MS v Galante Ing. Pavel Lehotský predniesol správu Spomienka na zakladajúcu schôdzu MO MS v Galante 12. 3. 1933.
Správu o činnosti MO MS v Galante za rok 2017 predniesol Ing. Pavel Lehotský a úvode povedal: „Sústavným zámerom výboru je stretávať sa so všetkými členmi, zjednocovať ich a uvedomovať si spolupatričnosť v matičnom hnutí. Chceme tak plniť odkaz z roku 1863 prvého predsedu MS Štefana Moyzesa, biskupa rim. kat. cirkvi a prvého podpredsedu MS Karola Kuzmányho, biskupa e. c. a. v. (t. č. – superintendent), a preto majú aj svoje miesto na našej informačnej tabuli. Spoločnosť je dnes už zmenená – má rôzne konfesie, ale základné ustanovenie zo zákona o Matici slovenskej (68 Zákon z 13. februára 1997) §2 ,… rozvoj kultúry, upevňovanie slovenského vlastenectva a vzťah k slovenskej štátnosti…‘ chceme s podporou našich členov a občanov mesta Galanta na našich podujatiach aj naďalej rozvíjať.“ Potom stručne zhodnotil podujatia:
1/ Valné zhromaždenie MO MS Galanta sa uskutočnilo 14.15, a 17. 3. 2017 ako volebné, s voľbami nových členov výboru, predsedu a predsedníčky DV na 4-ročné obdobie.
2/ Večer s piesňami Gejzu Dusíka 11. mája 2017 sme na podujatí pripomenuli 110 výročie narodenia G. Dusíka. Organizáciu, prípravu a scenár pripravil Ing. Kmeť a obohatil ho o pridanú hodnotu – sprievodné slovo k tvorbe G. Dusíka, ktoré si pripravila p. Mgr. Hudáková. Na začiatku účinkovali študenti Gymnázia Janka Matúška a žiaci Hudobnej školy J. Hazdna. Karolína Takáčová zaspievala pieseň „Letelo vtáča nad nami…“ Oliver Jablončík spieval pieseň „Podaj mi rúčku.“ V duete sa predstavili piesňou „Zatancuj si so mnou, holubička…“ V závere úvodnej časti zaznel spev našej matičiarky pani Vierky Križanovej. Piesne „Tak nekonečne krásna“ „Nečakaj ma už nikdy“ „Biele margaréty“, „Rodný môj kraj“ sprevádzal hrou na harmonike p. V. Bango. V preplnenej „Domovine“ v ďalšej časti večera nás hviezdy skutočne viedli a prežívali sme krásu slovenskej hudby, spoločne sme spievali piesne podľa vlastného výberu. Náš spev sprevádzal hrou na harmoniku autor a vedúci projektu Ing. Ľubomír Kmeť – vďaka jemu a vám všetkým, ktorí ste vytvorili mimoriadne prostredie krásy a spolupatričnosti.
3/ Tretí ročník mestského kola „Súťaž v čítaní z knihy rozprávok“
pre žiakov ZŠ I. stupňa zorganizoval MO MS Galanta dňa 15. júna 2017.
V treťom ročníku súťažili celkom 16 žiaci zo: ZŠ s MŠ Trstice, ZŠ s MŠ Horné Saliby, ZŠ sídl. SNP, ZŠ G. Dusíka a nový účastník súťaže ZŠ Dolné Saliby. Úroveň súťaže bola veľmi dobrá, všetci boli dokonale pripravení a úryvok z rozprávky čítali ako rozprávači tak, že upútali aj prítomné obecenstvo. Súťaž zaujala žiakov i pedagógov. Dovoľte mi poďakovať sa za obetavú prácu ved. projektu JUDr. D. Miženkovi.
4/ Vatru zvrchovanosti 21. 7. 2017 tradične v átriu DMS organizoval MO MS v spolupráci s DMS. Túto historickú udalosť pri 25. výročí pripomenuli obyvatelia Galanty a jej okolia. Do átria Domu Matice slovenskej v Galante prišlo viac ako 140 občanov, ktorí pri zahájení podujatia zaspievali hymnu SR spolu s členmi súborov. Po privítaní účastníkov a čestných hostí sa prítomným prihovorili naši hostia Ing. Marian Tkáč, PhD. predseda Matice slovenskej, a Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja. Pri zapaľovaní vatry znel spev hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“. Spievali ju všetci účastníci spolu s členmi súborov Nádej z obce Košúty, Pustakerčanky z obce Pusté sady a Rozmarín z obce Šintava. Súbory svojím spevom vytvorili pre prítomných výbornú náladu.
5/ „70 rokov historických návratov“ – konferencia sa konala 14. októbra 2107 v DMS Galanta, pripravil a zorganizoval ju MO MS. Na príprave sme začali pracovať v júni 2017. Príprava bola náročná. Na konferencii sa zúčastnili desiati prednášatelia, ktorí program a cieľ konferencie považovali za potrebný a svoje príspevky predniesli bez nároku na honorár! Z úvodného slova konferencie: „Miestne odbory Matice slovenskej na južnom Slovensku si v roku 2017 na svojich podujatiach pripomínajú historickú udalosť. 70. výročie návratu Slovákov do vlasti svojich predkov – Československej republiky. Po skončení druhej svetovej vojny a porážke fašizmu víťaznými mocnosťami sa vrátili Slováci z južných krajov rakúsko-uhorskej monarchie alebo z Maďarska. Vrátili sa aj občania Česko-Slovenska násilne vyhnaní zo svojich domovov od roku 1938 do 1945 počas okupácie Južného Slovenska maďarským okupačným vojskom.“ Ing. Viliam Oberhauser, prvý podpredseda Matice slovenskej, ktorý mal vo svojej pôsobnosti aj problematiku postavenia Slovákov na národnostne zmiešaných územiach Slovenskej republiky otvoril konferenciu. Ako garant konferencie zhodnotil jej význam: Prednášatelia vo svojich príspevkoch neskreslene bez dobovej autocenzúry podávajú pamäti priamych účastníkov udalostí. Je to veľmi významné, lebo je potrebné zachovať dobové svedectvá ľudí pre mladšie generácie. Výstupom z konferencie je zborník na 64 stranách a jeho elektronická verzia je dostupná na www.matica.sk, www.pitvaroš.sk, a http://slovaci-z-madarska.spolok.eu/, Na konferenciu sme od priamych účastníkov zaznamenali veľmi dobré hodnotenie.
6/ „Večer s dolnozemskými piesňami“. V Dome Matice slovenskej dňa 9. novembra 2017 o 17. hodine tradičné podujatie DMS Galanta „Zaspievajme si spolu“ dostalo nový rozmer sprievodného slova k piesňam, ktoré sú v programovom celku podujatia. Piesne na tomto podujatí boli venované vlastne spomienke na sedemdesiate výročie návratu Slovákov do ČSR a zaspievala ich spevácka skupina „Spievanky“ s MO MS Matúškovo. Moderátorka večera pani Mgr. Mária Hudáková oboznámila poslucháčov s významom a príležitosťami, pri akých boli piesne spievané. Speváckej skupine odovzdal Ing. Ľubomír Kmeť v mene MO MS Galanta diplom s poďakovaním za ich účinkovanie, spevákom ďakujeme všetci. Ďakujeme aj členom výboru MO MS Matúškovo a iniciatíve ich tajomníčky Mgr. Kasalovej, že sa im podarilo založiť „Spievanky“. Súboru prajeme veľa úspechov v ďalšom účinkovaní. Posledná „ďakovačka“ patrí Ing. Kmeťovi a jeho harmonike. Za námet, scenár a organizáciu podujatia, za nezištnú obetavú prácu pri nácvikoch piesní.
7/ „Jozef Miloslav Hurban – po jeho stopách v roku 2017“
Dňa 22. 9. 2017 sa uskutočnil zájaz- „Jozef Miloslav Hurban – po jeho stopách v roku 2017“, ktorý organizoval MO MS v Galante pre základné školy a Gymnázium Janka Matúška v meste Galanta. Na dvoch autobusoch krátko po 8. hodine sa vydalo na cestu 76 žiakov v sprievode štyroch pedagógov a dvoch členov MO MS: Súčasťou projektu bol autobusový zájazd a návšteva múzeí v Hlbokom a Myjave a vojenská prehliadka pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl SR na Námestí M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom. Žiaci sa na zájazde zúčastnili aj na fotosúťaži. Témou súťaže bolo vyjadriť fotografiami poznatky na zájazde a spolužiakov. Komisia udelila trom súťažiacim diplom a sladkú odmenu za účasť. Realizácia projektu a zájazd splnil svoj cieľ. Žiaci si doplnili znalosti o histórii slovenského národa v múzeách a oboznámili sa s ukážkami Ozbrojených síl Slovenskej republiky na ich dni v Brezovej pod Bradlom.
V závere hodnotenia roku 2017 sa chcem poďakovať členom MO MS Galanta a členom výboru, ktorí nezištne pracovali na uskutočnení podujatí.
Z poverenia výboru Ing. Miženko a Ing. Lehotský odovzdali 17 pamätných listov pri príležitosti 85. výročia založenia MO MS v Galante členom obnoveného výboru MS na VZ dňa 11. 1. 1990 a predsedom výboru k dnešnému dňu.
Spresnený plán činnosti na rok 2018 predniesol Ing. Ľ. Kmeť.
VZ schválilo uznesenie a skočilo sa hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí…“
Potom sa všetci účastníci vo výstavnej miestnosti DMS zúčastnili na podujatí „Piesne o jari“.
Podujatie pripravil Ing. Ľ. Kmeť a sprievodné slovo Jarka Kováčová, členovia výboru. V dobrej nálade a pri dobrom občerstvení podujatie takmer nemalo konca.

Text: P. Lehotský
Fotografie: M. Horňáková a Ing. Ľ. Kmeť

Článok spolu s fotografiami

2018-03-29T12:02:59+00:0029 marca 2018 |Trnavský kraj|
X