Valné zhromaždenie MOMS v Galante

thumbnail

Galanta, 15. 3. 2017

Rokovanie Valného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante, sa konalo dňa 14.03.2017 v Dennom centre M.Č. Javorinka, dňa 15.03.2017 v Dennom centre M.Č. Hody a 17.03.2017 v Dome Matice slovenskej Galanta. Už tradične výbor prichádza do mestských častí , čo najbližšie k členom v mieste ich bydliska. Rokovanie Valného zhromaždenia prítomní otvorili zaspievaním hymny SR „Nad Tatrou sa blýska“.
Po zaspievaní hymny nasledoval kultúrny program. V M.Č. Javorinka domáca spevácka skupina „Kvietok“ spievala ľudové piesne o Slovensku .Mladí členovia MO MS Galanta, študenti Gymnázia Janka Matúška v Galante z príležitosti „ Roku Jozefa Miloslava Hurbana“ prispeli do kultúrneho programu na všetkých troch miestach rokovania:
Igor Sloboda preniesol vybranú časť z „Reč J.M. Hurbana na memorandovom zhromaždení 6.júna 1861“ v Turčianskom Sv. Martine. Lukáš Luknár vo svojom vystúpení z príležitosti „MDŽ“ hovoril k prítomným o láske vyjadrenej v básni „Marína“ tak ako ju hodnotil J.M. Hurban. V M.Č. Hody vystúpili žiaci ZŠ G. Dusíka bratia Filip a Matúš Prívozníkovci a zahrali slovenské ľudové piesne na klávesoch a husliach. Galante a v M.Č. Hody ako hosť recitovala naša sympatizantka p. A.M. Kumprechtová, - „Povedzte vždy dobré slovo“- Posolstvo básnikov 19.20.a 21.storočie/ Hviezdoslav,Dilong, Pavlovič/.
Svojim prednesom a výberom básní mimoriadne vystihla význam odkazu básnikov pre súčasnosť.Všetci sme úprimne zatlieskali a ďakujeme !!!
Po skončení kultúrneho programu predseda MO MS poďakoval účinkujúcim a privítal hostí v DMS Galanta p. JUDr. Štefana Martinčeka predsedu DV MS Martin, riaditeľku DMS Galanta

Bc. Zlaticu Gažovú, p. Ing. Jozefa Janského predsedu obl. Výboru SZPB, p. A. Pilárikovú preds. Spolku Slovákov z Maďarska.
Pracovnú časť rokovania otvoril predseda MO MS . Navrhol účastníkom program rokovania, ktorí prítomní prijali a hlasovaním schválili. Podľa programu nasledovala voľba pracovných komisií, návrhy predniesol JUDr. Miženko a prítomní ich odsúhlasili.
Správu o činnosti za rok 2016 predniesol predseda Ing. Pavel Lehotský, v úvode správy pripomenul, že na dnešnom Valnom zhromaždení MO MS v Galante máme cieľ zhodnotiť našu činnosť v roku 2016 a určiť si smer v matičnom živote v hlavných zámeroch pre roky 2017 až 2020.
Na dnešnom volebnom Valnom zhromaždení Vám členom prináleží uplatniť si svoje právo na vykonanie volieb do ďalšieho 4- ročného funkčného obdobia. Voliť budeme členov výboru MO MS a Dozorného výboru. Druhým krokom je voľba predsedu Výboru MO MS a predsedu DV MO MS.

Vážení účastníci VZ dovoľte mi stručne Vás oboznámiť s našou činnosťou:
V roku 2016 výbor MO MS Galanta na 14-tich schôdzach pripravu a organizáciu podujatí.

Na začiatku roku – január a február to bolo spracovanie projektov pre podujatia:

1/Súťaž v čítaní z knihy „Rozprávky spod slovanskej lipy“ /14.06.2016 – ž: 220.-d:MS 100.- n:174.-/

2-„Vatra zvrchovanosti“ / 15.07.2016;.ž:500;d: MsÚ 200.- n:407,89.-/,

3/ „Slováci v Uhorsku“/ 20.09.-31.10.2016; ž: 270.- d: MS 100.- n:114,49.-/

4/„Svetozár Hurban Vajanský po jeho stopách 22.09.2016“ /ž:250.- d:TTSK 0.-; d:DMS 250.n:390,96/

5/„Trenčín –Trnava- ruža voňavá, galaprogram“ 16.11.2016 / ž:870.- d:600.- n:1642,20/

6/„Súťaž o najkrajší medovník“ v MČ Hody 18.12.2017 /.

Dôležité pre našu činnosť bolo informovanie členov o podujatiach MOMS , DMS a výber členských príspevkov. V tejto práci nám aktívne pomáhali dobrovoľne vo svojom voľnom čase matiční dôverníci: p. Danka Lovciová, p. Anna Ondrusová, a p. Alžbeta Kapustová za čo sa im chcem úprimne poďakovať. Najlepšie výsledky v tejto činnosti sú pravidelne dosiahnuté v mestskej časti Javorinka zásluhou p. JUDr. Miženku , v mene výboru im ďakujem za túto prácu.

Dovoľte, aby som v ďalšom povedal viac o niektorých podujatiach.

Druhý roč. mestského kola súťaže v čítaní z knihy „Rozprávky spod slovanskej lipy“.

Pre žiakov ZŠ. I. stupňa zorganizoval MO MS Galanta a dňa 14.júna 2016 a súťažilo v ňom 16 žiakov zo: ZŠ s MŠ Trstice, ZŠ s MŠ Horné Saliby, ZŠ sídl. SNP, ZŠ G. Dusíka. Úroveň súťaže bola veľmi dobrá všetci boli dobre pripravení a úryvok z rozprávky čítali ako rozprávači a pozorne počúvalo aj prítomné obecenstvo. V druhom ročníku sme rozšírili súťaž o účasť žiakov o ZŠ s MŠ Trstice a ZŠ s MŠ Horné Saliby. Súťaž zaujala žiakov a pedagógov preto chceme v nej pokračovat. Dovoľte mi poďakovať za obetavú prácu ved. projektu tejto súťaže JUDr. D. Miženkovi

Vatru zvrchovanosti dňa 15.07.2016 tradične v átriu DMS organizoval MO MS v spolupráci s DMS. Túto historickú udalosť si už 24. krát pripomenuli obyvatelia Galanty a jej okolia. Do átria Domu Matice slovenskej v Galante prišlo viac ako 100 občanov, ktorí pri zahájení podujatia zaspievali hymnu SR spolu s členmi súborov Slnečnica z Dunajskej Stredy a Nádej z obce Košúty.

Po privítaní účastníkov a čestných hostí sa k prítomným prihovoril Marian Tkáč, predseda Matice slovenskej. Pri zapaľovaní vatry znel spev hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“.

„Slováci v Uhorsku“ Vernisáž výstavy bola 20.09.2016 a výstava trvala do 31.10.2016. Na výstave sme predstavili účastníkom osobnosti Slovákov, ktorí v 18-tom a 19-tom storočí dosiahli významné postavenie ako cirkevný hodnostári, vedci a vynálezcovia.

Z cirkevných hodnostárov chcem spomenúť meno Alexander Alagovič- rodák z Malženíc. Základný kameň na výstavbu farského kostola v Galante bol položený 22. júna 1797. Farárom v tomto období bol Alexander Alagovič / Alagovich/, ktorý sa stal neskôr záhrebským biskupom.

Vedci a vynálezcovia na výstave: Štefan Banič- padák, Jozef Murgaš – bezdrôtová komunikácia, Aurel Stodola- zakladateľ teórie parných a plynových turbín, vynálezca protéz;

Ján Bahýľ – helikoptéra; Štefan Anian Jedlik – elektromotor;

Výstavu mala úspech, videlo ju takmer 100 návštevníkov, medzi nimi aj žiaci ZŠ štvrť SNP Galanta a študenti GJM Galanta trieda – tercia.

Potešilo ma keď som dostal e-mail: ** Sat, 14 Jan 2017 13:28:08, a na ňom link
http://www.hashtag.sk/ technika/tychto-6-slovakov-zmenilo-chod-dejin-tazko-uverit-ake-vynalezy-pochadzaju-od-nasich-rodakov/. Autori našej výstavy tomu uverili a jej návštevníci sa oboznámili bližšie s ich vynálezmi už 20.septembra 2016.

Dovoľte mi aby som sa poďakoval vedúcemu projektu výstavy JUDr. Klimovi a členom výboru za ich obetavú prácu na jej príprave.

Oslávili sme storočnicu „Svetozár Hurban Vajanský – po jeho stopách v roku 2016“

Súčasťou tohto projektu Miestneho odboru Matice slovenskej v Galante a realizovaného s finančnou pomocou DMS V Galante bol autobusový zájazd 22.09.2016.Takmer po roku sa stretli starí známi – žiaci ZŠ G. Dusíka, ZŠ štvrť SNP a ZŠ Štefánikova ul, ich pedagogický dozor a zástupcovia MO MS Galanta. Do autobusu nastúpilo 45 žiakov a 5 sprevádzajúcich.

Prvý ciel bol Hlboké, kde sme navštívili obnovenú pamätnú izbu Jozefa Miloslava Hurbana. Žiaci sa oboznámili so životom a dielom najstaršieho syna slávneho otca.

Z Hlbokého naša cesta viedla do Myjavy významného miesta organizácie a riadenia slovenských bojových výprav. Navštívili múzeum SNR a oboznámili sa činnosťou jej členov. Pre žiakov sme vyhlásili fotosúťaž zo zájazdu a víťazka súťaže medzi súťažnými fotografiami zdokumentoval aj zástavu Slovenskej korunnej zeme.

Trenčín – Trnava, ruža voňavá 16.11.2016 – galaprogram.

Veľkolepé matičné podujatie celoslovenského charakteru zviditeľnilo Galantu.

Dom Matice slovenskej v Galante pod vedením riaditeľky Z. Gažovej organizoval a v galaprogram . MO MS požiadal o finančnú podporu od mesta Galanta, podujatie sa uskutočnilo aj s jeho finančnou podporou . Podujatie moderoval p. Jozef Šimonovič a v programe sa vystriedali rôzne žánre.

V závere hodnotenia roku 2016 sa chcem poďakovať členom MOMS Galanta a členom výboru, ktorí nezištne pracovali na uskutočnení podujatí.

Všetky podujatia MOMS GA sme robili s veľmi dobrou spoluprácou s DMS v Galanta za čo ďakujeme riaditeľke DMS p. Bc. Zlatici Gažovej.

Správu o finančnom hospodárení podávala pokladníčka p. Ing. Dana Tummová. Informovala v nej o stave účtu na začiatku roka 2016, prijatých dotáciách, sponzorských príspevkoch, čerpaní nákladov a o konečnom stave účtu. Hovorila aj o pokladni a stave financií na začiatku a konci roka 2016.
4. Predsedníčka Dozorného výboru Daniela Lovciová, osvedčila že kontrola hospodárenia MO MS bola prevedená položkovite v peňažnom denníku podľa účtovných dokladov a potvrdzuje počiatočný a konečný stav v pokladni. Zároveň osvedčuje počiatočný a konečný stav účtu podľa výpisov č.1.4 za rok 2016 z banky Slovenská poisťovňa.
5.Plán činnosti MO MS na roky 2017 a 2020 pripravil a navrhol rokovaniu Ing. Ľ. Kmeť. Podrobne ich oboznámil s návrhom na rok 2017 v ktorom je deväť podujatí. Na ostatné roky je štruktúra podujatí rovnaká- budú upresňované podľa požiadaviek.

Návrhová komisia predložila kandidačnú listinou s ktorou VZ oboznámil JUDr. D. Miženko , za člena výboru boli navrhnutý v pripomienke aj Lukáš Luknár.
Voľby boli vykonané pod vedením JUDr. D. Miženku.

VZ schválilo poverenie výboru na návrh kandidátov na voľby do orgánov MS a DV MS .
8.VZ schválilo poverenie výboru na návrh delegáta a náhradníka na VZ MS za MO MS Galanta.

V diskusii vystúpila p. riad. DMS Galanta Z. Gažová a informovala o podujatiach DMS – Kantiléna a Národné matičné slávnosti v Trnave a iné. Ďalšom príspevku p. Pilárková informovala o podujatiach v roku 2017 z príležitosti 70-teho výročia „Návratu Slovákov do zeme predkov“.
Mimoriadne zaujal VZ svojim diskusným príspevkom p. JUDr. Štefan Martinkovič. Veľmi zodpovedne vyzdvihol zásluhy Matice slovenskej na zachovaní slovenskej národnej identity, prácu Učeného tovarišstva – Bernolákovcov a Štúrovcov. Zdôraznil, že Matica slovenská má svoje opodstatnené miesto aj v dnešnej modernej dobe. V závere poďakoval výboru za jeho prácu a novozvolenému poprial veľa úspechov.

Valné zhromaždenie mu uznanie vyjadrilo veľkým potleskom.

V závere valného zhromaždenia bolo prijaté záverečné uznesenie. Predsedom výboru v Galante na ďalšie funkčné obdobie zostal Ing. Pavel Lehotský. Považujeme za úspech, že do novozvoleného výboru pribudla aj mladá krv a jeho vekový priemer je 56 rokov. Účastníci ukončili rokovanie zaspievaním hymnickej piesne „Kto za pravdu horí“.

Text: Ing. P. Lehotský, fotoreportáž: Lukáš Luknár, Saša Kozmerová,

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotogalériou (pdf)