Valné zhromaždenie žarnovických matičiarov za účasti riaditeľa ČÚ MS

thumbnail

Žarnovica, 26. 1. 2017

Vo štvrtok 26. januára sa žarnovickí matičiari stretli na valnom zhromaždení (VZ). To sa konalo v jedálni ZŠ na Ul. F. Kráľa. Aj tentoraz bolo skutočne čo hodnotiť.
Z poverenia výboru MO rokovanie otvoril a aj viedol tajomník MO a člen Krajskej rady MS BBSK Ing. Jozef Piecka. Následne zaznela Hymna SR. Tú spievali tak členky speváckej skupiny Prameň ako aj väčšina prítomných. Predsedajúci potom privítal hostí a to riaditeľa ČÚ MS PhDr. Martina Fejka a pracovníka DMS v Banskej Bystrici Mgr. Ondreja Smutného a všetkých členov i sympatizantov. Uviedol, že končí štvorročné funkčné volebné obdobie a to je tým podstatným pre konanie VZ. Po odsúhlasení pracovných komisií a overovateľa zápisnice riaditeľ ČÚ MS a predsedníčka MO MS Mgr. Anna Benčatová odovzdali preukaz MS a pamätný list novému členovi Milanovi Maslenovi.
Správu o činnosti za minulý rok predniesla predsedníčka MO a to opäť netradične. Premietanie fotografií so sprievodným slovom aj tentoraz zaujalo. No a hodnotenie bolo vlastne najdlhším bodom programu, čo svedčí aj o samotnej činnosti, veď aj na minuloročnej VČS bol ako základný plán prijatý v 17 bodoch. MO bola opäť spoluorganizátorom Fašiangového sprievodu, či vatre k SNP. Členovia sa zúčastnili väčšiny oficiálnych podujatí v meste. Zorganizovali jarnú vychádzku, či v spolupráci so ZŠ súťaž pre deti pod názvom Deti behajú pre svoje zdravie i pochovávanie Moreny i Moreniaky. Zorganizovali zájazd do Východnej na 62. ročník Folklórnych slávností, zúčastnili sa ďalších podujatí v meste i v rámci kraja. Opätovne zorganizovali Matičný večer, ktorého sa zúčastnili viacerí hostia. Členovia boli aktívnymi prispievateľmi počas celoslovenskej zbierky Deň narcisov, po štvrtýkrát oficiálne zorganizovali pietnu spomienku na I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy Karola Bieleka, ktorý je pochovaný v Žarnovici. Navyše, vďaka dotácie z rozpočtu mesta Žarnovica, zabezpečili opravu jeho hrobu a pomníka. Stále výborné meno, a to nielen MO MS, ale i mestu stále robí SSk Prameň. Veď počas minulého roka pri rôznych príležitostiach účinkovali presne 33-krát a absolvovali aj prvé medzinárodné podujatie v družobnom meste Trstená. Je už nepredstaviteľné, že bez skupiny by nebolo možné stavanie mája, keď v minulom roku opäť spievali nielen v meste, ale aj v jednotlivých častiach. Nechýbali na dňoch Žarnovice, Matičnom večeri, vianočných trhoch, atď. Zo správy o hospodárení prednesenej hospodárskou Bc. Renátou Štefankovou i následnej správy dozorného výboru, ktorú prečítala jeho predsedníčka Mgr. Darina Nikodémová, je zrejmé, že MO nakladal s finančnými prostriedkami hospodárne a v súlade s platnými uzneseniami. Snáď treba spomenúť, že činnosť mohla byť zabezpečená aj vďaka finančnému príspevku mesta v sume 2750,- €, ktoré boli použité najmä na náklady pri oprave hrobu a pomníka K. Bieleka. Ako uviedol predsedajúci: „Žiaľ k životu patrí aj smrť.“ a tak prítomní si chvíľkou ticha uctili členku MO a súčasne dlhoročnú členku speváckej skupiny Prameň Magdalénu Gulašovú, ktorá umrela 21. júna 2016.
Informáciu o činnosti od VZ v roku 2013 dal tajomník MO. O. i. uviedol, že od r. 2013 prijali spolu 25 nových členov, takže v súčasnosti má MO 87 členov. Pokiaľ by tomu tak nebolo tak by mali k dnešnému dňu len 62 členov. Dôvodov, že aj pri takom počte prijatí nových členov, je súčasný stav 87 členov je, že sa niektorí zo Žarnovice odsťahovali, neprejavili záujem byť ďalej členmi aj z vekových či zdravotných dôvodov, no a žiaľ niekoľkí aj umreli, no taká je realita. Môžu sa však pochváliť tým, že napríklad členom je predseda Mestského mládežníckeho parlamentu Radim Vojtko, predseda Rady DC Žarnov Ján Hajnovič, predseda OO JDS Ing. Jozef Husár, CSc., podpredsedníčka ZO SZPB v Žarnovici Ing. Mária Števková, či riaditeľka ZŠ Mgr. Gabriela Debnárová. Tajomník MO ďalej uviedol: „ Aby sme mohli podujatia organizovať boli potrebné aj finančné prostriedky a je zrejmé, že z ročného členského, t.j. cca 130,- € by to nebolo možné. Za poskytnutie finančných prostriedkov patrí vďaka najmä mestu Žarnovica, ktoré nám poskytlo dotácie : v r. 2013 550, - €, v r. 2014 620, - €, v r. 2015 5000,- € a v minulom roku 2750, €, teda spolu za 4 roky to bolo až v 8920,- €. Je zrejmé, že najmä vydanie CD speváckej skupiny Prameň v r. 2015 a oprava hrobu a pomníka K. Bieleka v minulom roku by to nebolo možné. Treba uviesť, že počas uplynulých 4 rokov sme dostali aj dotácie z MS a to konkrétne v r. 2013, vtedy boli dve, jedna v sume 40,- € na projekt „Matica žiakom – deti behajú pre svoje zdravie“ a druhá v sume 120,- € na projekt „Účinkovanie speváckej skupiny Prameň“, teda spolu to bolo 200,- €. V roku 2014 sme vzhľadom na skúsenosti a väčšie papierovanie, ako výsledok v roku predchádzajúcom, o dotáciu nepožiadali. V roku 2015 sme dostali 250,- € na CD a v minulom rok 150,- € na Matičný večer. Spolu za 4 roky to teda bolo 520,- €, no a to je menej ako v ktorýkoľvek rok od mesta. Za štyri roky sme teda získali dotácie v celkovej sume 9440,- €, pričom keď to zoberieme percentuálne tak mesto Žarnovica nám poskytlo z tejto sumy 94,49 % a MS 5,51 %.”
Pred štyrmi rokmi sa ujala myšlienka, aby členovia, ktorí sa v príslušnom roku dožívajú významných okrúhlych životných jubileí boli uctení písomným blahoželaním a to už na začiatku roka, práve na VČS, či VZ. Takýmito tohtoročnými jubilantmi je 18 členov (50, 55, 60, 65, 70, 75 a 85- roční) : Eva Antalová, Marián Sedliak, Alena Necpalová, Marta Vozárová, Jarmila Tillerová, Milan Tiller, Emília Vodnáková, Mária Adamová, Milan Baláž, Mária Balážová, Ľudmila Chmolová, Ivan Kunský, Lýdia Tomčányová, Magdaléna Matyášová, Roland Hanus, Anna Mištíková, Magda Reginová a Oľga Danková. Prítomným jubilantom blahoželanie i kľúčenku MS odovzdala predsedníčka MO spoločne s riaditeľom ČÚ MS a Prameňáčky zaspievali „Živijo“.
Plán na tento rok, ktorý je MS vyhlásený za Rok Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského, predložila predsedníčka MO. Aj tentoraz je až 17-bodový. Oproti minulému roku je v ňom zahrnutá aj účasť na 2-3 podujatiach, ktoré bude organizovať MS v rámci kraja, resp. Slovenska. Realizácia opäť nebude jednoduchá, no je viera v to, že sa to najmä s finančnou pomocou mesta podarí. Podľa toho bol aj predložený vyrovnaný plán rozpočtu. Na základe správy mandátovej komisie bolo zrejmé, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, ktorí môžu, o. i., zvoliť na ďalšie 4-ročné volebné obdobie orgány MO, delegáta na VZ MS i ďalšie.
V diskusii ako prvý vystúpil Roland Hanus, ktorý prítomným ukázal preukaz MS svojho otca Jána, ktorý bol členom od 14.10.1943 a preukaz ako vtedajší správca MS podpísal J. C. Hronský. Požiadal prítomných, že ak má niekto takýto vzácny materiál týkajúci sa MS, výbor to isto rád privíta a bude vedieť ako s ním naložiť.
Ing. Mária Števková, podpredsedníčka ZO SZPB v Žarnovici, v mene ZO SZPB, poďakovala za spoluprácu pri jednotlivých podujatiach, oboznámila, že v mestskej časti Revištské Podzámčie sa podarilo obnoviť hrob ruského partizána. Zdôraznila, že nie kladieme vence alebo kvety, ale uctievame si pamiatku obetí vojny. V závere svojho diskusného príspevku pozvala všetkých na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 29. marca pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta Žarnovica od fašistickej armády.
PhDr. Martin Fejko, riaditeľ ČÚ MS, poďakoval za prácu vykonanú MO MS od r. 2013, ktorá je skutočne chvályhodná a zvlášť poďakoval predsedníčke i tajomníkovi. Odovzdal prítomným osobný pozdrav od predsedu MS Ing. Mariána Tkáča PhD. i podpredsedu MS JUDr. Mariána Gešpera. Potom informoval o Kalendáriu podujatí MS v roku 2017 – Roku Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského a o novom slávnostnom členskom preukaze MS. Taktiež informoval o príprave VZ MS a pripomenul aj to, že prítomní si môžu zakúpiť knižky MS a propagačné predmety, ktoré sú v miestnosti a predáva ich pracovník DMS v BB Mgr. Ondrej Smutný.
Janka Brigantová pozvala na premiéru divadelného predstavenia Zlatá priadka, ktoré bude 19. marca v podaní žarnovických ochotníkov DS Pri pekárni.
Vedúca speváckej skupiny Prameň Irma Danková informovala, že na 18. januára zorganizovalo Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom ďalší ročník oceňovania Dotyky múz a na ňom Eduard Drienko, ktorý o. i. bol pri vzniku tejto skupiny, bol uvedený do Siene slávy, čo je významné ocenenie v rámci nášho regiónu ako pôvodného okresu Žiar nad Hronom.
Na základe návrhu volebnej komisie boli na ďalšie volebné obdobie zvolené orgány MO, delegátka na VZ a taktiež návrh na členov výboru MS. VZ opätovne zvolilo za predsedníčku MO Mgr. Anna Benčatovú a za členov výboru Máriu Balážovú, Mgr. Melániu Ceizelovú, Irmu Dankovú, Elenu Debnárovú, Ing. Jozefa Piecku a Bc. Renátu Štefankovú, teda dôveru dostalo doterajšie vedenie MO. Do dozorného výboru boli taktiež zvolené doterajšie jeho členky a to: Anna Kašková, Mgr. Darina Nikodémová a Katarína Šavoltová. Opätovne zvolená predsedníčka MO bola zvolená aj za delegátku MO na VZ. Za členov výboru MS boli delegátom VZ MS navrhnutí: Ing. Jozef Piecka, Mgr. Marek Hanuska a Ing. Branislav Husár.
VZ sa zúčastnilo 50 členov, čo je 57,47 % a desať členov sa ospravedlnilo. VZ všetky predložené materiály schválilo bez výhrad, čo taktiež svedčí o tom, že boli dobre pripravené.
V závere VZ opätovne zvolená predsedníčka MO Mgr. A. Benčatová poďakovala za dôveru a vyslovila presvedčenie, že MO bude aj do budúcnosti vyvíjať činnosť v minimálne takom rozsahu ako dosiaľ a plniť ciele MS. Oficiálnym záverom takmer presne dvojhodinového konania VZ žarnovických matičiarov bola Hymna MS, ktorú spoločne so speváckou skupinou Prameň spievala väčšina prítomných. Nasledovalo už len občerstvenie vo forme škvarkových pagáčikov a čaju so správnou zimnou príchuťou. Samozrejme prítomní čas ešte využili, aby si zakúpili knižky z vydavateľstva MS ako aj rôzne propagačné materiály. Podľa informácie sa predalo spolu 24 kníh a minimálne tri desiatky propagačných materiálov. Ako uviedol po skončení VZ predsedajúci, obe na VZ prítomné sympatizantky požiadali o prijatie do MS.
Snáď všetky uvedené skutočnosti sú ďalším presvedčivým dôkazom o aktívnej činnosti MO MS v Žarnovici, ktorý uvíta vo svojich radoch ďalších nových členov.

Text a foto : Ing. Jozef Piecka

článok neprešiel jazykovou úpravou

Časť účastníkov VZ

Časť účastníkov VZ

Prítomní jubilanti (zľava) M. Reginová, R. Hanus, M. Matyášová, I. Kunský, M. Adamová, M. Balážová, M. Vozárová, M. Sedliak a riaditeľ ČÚ MS
Prítomní jubilanti (zľava) M. Reginová, R. Hanus, M. Matyášová, I. Kunský, M. Adamová, M. Balážová, M. Vozárová, M. Sedliak a riaditeľ ČÚ MS
Leg. MS – Legitimácia člena MS J. Hanusa č. 81419
Leg. MS – Legitimácia člena MS J. Hanusa č. 81419