Úradné hodiny Archívu Matice slovenskej

Pondelok 8.30 – 14.30 hod.
Utorok 8.30 – 14.30 hod.
Streda 8.30 – 14.30 hod.
Štvrtok 8.30 – 14.30 hod.
Piatok nestránkový deň

Bádateľský poriadok Archívu Matice slovenskej

Podľa § 7 písm. e) zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vydávame pre Archív Matice slovenskej v Martine tento bádateľský poriadok:

Čl. 1
Pravidlá vstupu do bádateľne Archívu Matice slovenskej:

 • Bádateľovi sa umožní vstup do bádateľne Archívu Matice slovenskej (ďalej len archív) iba s ceruzou, poznámkovým blokom alebo zväzkom voľných listov. Z identifikačných dôvodov musí strpieť ich označenie odtlačkom podlhovastej nápisovej pečiatky archívu, ktoré vykoná zamestnanec archívu poverený dohľadom v bádateľni.
 • Výnimočne sa bádateľovi so súhlasom zamestnanca archívu umožní vstup do bádateľne s knihami, novinami alebo časopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov.
 • Bádateľ si nesmie do bádateľne vziať so sebou jedlo, nápoje, ostré predmety, opravovače textových chýb a ďalšie predmety, ktorými možno poškodiť archívny dokument.
 • Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev a preukáže sa občianskym preukazom alebo iným rovnocenným dokladom. Študenti sa preukážu potvrdením o návšteve školy vydanom na účely štúdia v archíve.
 • Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list a žiadanku o predloženie požadovaných archívnych dokumentov. Žiadanka sa pripája k bádateľskému listu ako doklad o predložených a vrátených archívnych dokumentoch. Bádateľ môže požiadať zamestnanca archívu o konzultáciu pri vyhľadaní a upresnení údajov o archívnych dokumentoch k téme štúdia.
 • Bádateľ vyplňuje bádateľský list pri každej zmene témy štúdia, ako aj na začiatku kalendárneho roka.

Čl. 2
Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch:

 • Bádateľ môže základné údaje o archívnych dokumentoch získať z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok (inventár a evidenčný súpis) a z ďalších tematických databáz archívu.
 • Bádateľ musí odovzdať zamestnancovi archívu archívne pomôcky v pôvodnom fyzickom stave.

Čl. 3
Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom:

 • Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamestnanca archívu. Zamestnanec archívu nie je povinný pomáhať bádateľovi pri čítaní textu archívnych dokumentov, ani ich prekladať.
 • Bádateľ je v bádateľni povinný zachovávať ticho. V bádateľni nesmie fajčiť, ani konzumovať jedlo a nápoje.
 • Bádateľ môže svoju žiadosť o predloženie archívnych dokumentov na štúdium zaslať archívu vopred poštou, faxom alebo elektronickou poštou. Bádateľom vyžiadané archívne dokumenty v deň jeho návštevy mu archív predloží na štúdium v ten istý deň, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Archív bádateľovi denne predloží k štúdiu len také množstvo materiálu, ktoré je bádateľ schopný preštudovať podľa prevádzkových podmienok archívu.
 • Bádateľ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov predložených na štúdium. Nesmie ich krčiť, skladať a spínať. Nesmie ich používať ako písacie podložky, priamo z nich kopírovať (mapy, plány a pod.), označovať ich, podčiarkovať a prečiarkovať v nich alebo vpisovať do nich. Bádateľ nesmie jednotlivé strany archívnych dokumentov obracať navlhčenými prstami. Nesmie sa opierať o archívne dokumenty alebo klásť na ne poznámkový blok alebo voľné listy papiera. Nesmie meniť usporiadanie archívnych dokumentov.
 • Bádateľ môže archívne dokumenty alebo ukladacie jednotky s archívnymi dokumentmi (škatule, fascikle) klásť iba na stôl a nesmie ich klásť na podlahu bádateľne. Otvorenú môže mať iba jednu škatuľu s archívnymi dokumentmi, alebo jeden zväzok knihy.
 • Bádateľ nesmie svoje výpisky a poznámky zanechávať v bádateľni.
 • Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, filmový prístroj, xerox, skener a pod.), písací stroj, magnetofón, osobný počítač alebo iné zariadenie uľahčujúce štúdium archívnych dokumentov iba na základe udeleného súhlasu vedúcej archívu, o ktorý musí vopred požiadať. Súhlas na ich použitie bude bádateľovi udelený, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky v bádateľni.
 • Bádateľ musí po každej študijnej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať archívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu boli predložené. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené archívne dokumenty v prítomnosti bádateľa.
 • Archív ponechá vyžiadané a vyhľadané archívne dokumenty v bádateľni najdlhšie 30 dní od ich predloženia do bádateľne.

Čl. 4
Archív vyhotovuje kópie archívnych dokumentov za úhradu nákladov a s využitím takých technických prostriedkov, ktoré vylúčia ich použitie na komerčné účely.

Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie
Ruší sa Výpožičný poriadok Literárneho archívu Matice slovenskej z 1. 1. 1978 schválený správcom MS.

Čl. 6
Účinnosť
Tento bádateľský poriadok nadobúda účinnosť 1. mája 2003.

V Martine 3. apríla 2003
PaedDr. Miroslav Bielik
správca MS

Reprografické a reprodukčné služby

 • Ceny sa vzťahujú aj na kópie vyhotovené vlastným reprodukčným zariadením.
 • V prípade donesenia vlastného CD/DVD pri napálení sa cena CD/DVD  neúčtuje.
 • Vyhotovenie kópií fotografií nezabezpečujeme.
 • Za odoslanie vyhotovených prác poštou sa účtuje poštovné v cene doporučenej zásielky.

Reprografické a reprodukčné služby
a.) z rukopisov a fotografií
jednostranné kopírovanie
1 strana A4 0,15 €
1 strana A3 0,25 €
obojstranné kopírovanie
1 strana A4 0,30 €
1 strana A3 0,50 €
b.) z tlačí
1 strana A4 0,10 €
1 strana A3 0,15 €
c.) tlač z internetu
1 strana 0,07 €
Skenovanie archívnych dokumentov a fotografií
Textové dokumenty do 200 DPI 0,15 €/ 1 strana
Textové dokumenty nad 200 DPI 1,00 €/ 1 strana
Kópie z už digitalizovaných dokumentov do 200 DPI 0,10 €/ 1 snímka
Kópie z už digitalizovaných dokumentov nad 200 DPI 0,50 €/ 1 snímka
Fotografie do 200 DPI 1,00 €/ 1 snímka
Fotografie nad 200 DPI 2,00 €/ 1 snímka
Kópie z už digitalizovaných fotografií do 200 DPI 0,50 €/ 1 snímka
Kópie z už digitalizovaných fotografií nad 200 DPI 1.00 €/ 1 snímka
CD/DVD 0,70 €
Tlač naskenovaného dokumentu 0,07 €
Zaslanie naskenovaných dokumentov mailom do 5 strán za mesiac 0 €
Filmovanie
Základný poplatok 16,50 €/ 1 hodina
Originál archívneho dokumentu 3,30 €/ 1 dokument