Fondy a zbierky Archívu Matice slovenskej

Archív Matice slovenskej vo svojom depote uchováva archívne dokumenty prevažne z činnosti Matice slovenskej od jej vzniku roku 1863 s presahom do roku 1857 (od počiatkov snáh o Maticu slovenskú a prípravy na jej založenie) až do dnešných dní, ale tiež dokumenty iných pôvodcov slovenskej kultúry. Stáva sa tým hlavným zdrojom poznania a bádania historikov nielen v oblasti pôsobenia Matice slovenskej, ale aj národného, kultúrneho a spoločenského života Slovákov doma a v zahraničí.
Základ Archívu MS tvorí samotný fond Matice slovenskej, ktorý je rozčlenený chronologicky do deviatich manipulačných období podľa historických medzníkov Matice slovenskej.
Pre prehľadnosť a lepšiu manipuláciu je označený rímskymi číslicami: MS I., (1857) 1863 - 1875 (1912), MS II., 1919 - 1948, MS III., 1949 - 1953, MS IV., 1954 - 1967, MS V., 1968 - 1973, MS VI., 1974 - 1989, MS VII., 1990 - 1996, MS VIII., 1997 – 2000, MS IX., 2001 – 2005.

K najcennejším zaraďujeme súbor najstarších dokumentov prvého matičného obdobia Matica slovenská I., (1857) 1863 - 1875 (1912). Po zatvorení Matice slovenskej roku 1875 boli tieto dokumenty skonfiškované a odvlečené do múzeí v Nitre a Budapešti. Po oživotvorení Matice slovenskej roku 1919 sa podarilo časť dokumentov vrátiť a historické obdobie čiastočne rekonštruovať. V medzivojnovom období sa k pôvodným historickým dokumentom zaradili aj odpisy niektorých dokumentov zo štátneho archívu vo Viedni, ktoré sa týkajú hlavne založenia, vyšetrovania a rozpustenia Matice slovenskej.

Hodnoverné informácie o Matici slovenskej v medzivojnovom období a počas trvania Slovenskej republiky až do prijatia nového zákona o Matici slovenskej roku 1954 poskytujú dokumenty ďalších manipulačných období, a to: Matica slovenská II., 1919 – 1948 a Matica slovenská III., 1949 - 1953  a Zbierka korešpondencie osobností a inštitúcií vyčlenená z fondu Matice slovenskej, 1919 - 1954. Dokumenty spoľahlivo informujú o bohatej vedeckej, vydavateľskej, osvetovej, organizátorskej a podnikateľskej činnosti Matice slovenskej.
Okrem iného svedčí o tom i zachovaná mimoriadne bohatá matičná „vyčlenená“ korešpondencia s 2460 osobnosťami, predovšetkým z kultúrneho a vedeckého života, ako sú spisovatelia, výtvarní umelci, hudobní skladatelia, historici, jazykovedci, etnografi, prekladatelia, psychológovia, pedagógovia, ale aj predstavitelia politického a náboženského života a korešpondencia s 1212 inštitúciami, ako sú vydavateľstvá, knižnice, univerzity, redakcie, krajanské spolky, slovanské matice, slavistické pracoviská zo Slovenska a všetkých svetadielov.
Obraz o bohatej publikačnej činnosti Matice slovenskej v dvadsiatych rokoch až do začiatku päťdesiatych rokov dotvárajú zbierky rukopisných príspevkov, ktoré sa publikovali, resp. boli určené na publikovanie v matičných časopisoch, a to Príspevky do Slovenských pohľadov, 1922 - 1952, Príspevky do kultúrno-osvetových časopisov MS, 1928 - 1952 a Príspevky do časopisov vedeckých odborov MS, 1922 - 1953.  Po prijatí zákona o Matici slovenskej ako o národnej knižnici a knihovednom ústave roku 1954 sa matičná činnosť viac orientuje na oblasť knihovníctva. Nasvedčujú o tom dokumenty z manipulačného obdobia Matica slovenská IV., 1954 - 1967. O knihovníckych aktivitách podáva informácie i samostatný fond s názvom Slovenská národná knižnica, 1937 – 1956, 1960.

V ďalších rokoch sa činnosti Matice slovenskej obmieňajú podľa prijímaných legislatívnych noriem o Matici slovenskej - zákony z rokov 1968, 1973, 1997, 2000. Z hľadiska dejinného vývinu matičných aktivít je doteraz ako ostatný spracovaný fond Matica slovenská V., 1968 - 1973.

Okrem spisových matičných manipulačných období zaujímavé údaje o všestranných aktivitách Matice slovenskej, najmä z hľadiska jej regionálneho pôsobenia podávajú historické dokumenty z miestnych odborov Matice slovenskej.
Tie sú spracované vo fondoch Miestne odbory MS I. a ústredná evidencia, 1919 - 1951, Členské ústredie a miestne odbory MS II., 1968 - 1978. Dokumenty z prvého obdobia matičných odborov podávajú napríklad obraz o matičnom dianí v 1254 miestnych odboroch, z toho v 1174 MO MS na Slovensku, v 75 MO MS v Čechách a po jednom MO MS vo Francúzsku, v bývalej Juhoslávii, Poľsku, Rumunsku a na Ukrajine. Z činnosti miestnych odborov MS z posledných rokov zakladáme Členské ústredie a miestne odbory MS III., 1989 - 2005.

Do skupiny fondov cudzej proveniencie zaraďujeme fond Slovenská liga na Slovensku, 1924 - 1948 (1951) a fond Zväz grafických zamestnancov Slovenska, 1949 - 1951.
Fond Slovenská liga obsahuje neúplné dokumenty o činnosti Ústrednej správy Slovenskej ligy v Bratislave od roku 1924 do zlúčenia s činnosťou Matice slovenskej v roku 1948. Súčasťou je neúplná kartotéka zborov Slovenskej ligy v počte 214 listov. Fond Zväz grafických zamestnancov Slovenska so sídlom v Bratislave obsahuje hospodársku dokumentáciu podporného fondu spomenutého zväzu, ktorý poskytoval svojim členom finančnú pomoc v čase ochorenia a nepredvídaných životných situácií členov zväzu.

Neoddeliteľnou súčasťou Archívu MS sú dokumenty, ktoré súvisia s Maticou slovenskou a ich zamestnancami, napr. fond Závodný výbor ROH a odborová organizácia pri MS (Závodný výbor Slovenského odborového zväzu kultúry a spoločenských organizácií) pri Matici slovenskej, 1946 – 1999.
Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, 1922 - 1951 patrí k najbohatším fondom Archívu MS. Uchováva dokumenty z činnosti ÚSOD od jeho založenia, dokumenty súvisiace s vydávaním divadelných hier, časopisov, divadelnou agentúrou, službou šatnice a ďalších činností. Žiaľ, ako mnohé ďalšie fondy, doteraz je spracovaný len čiastočne.
Medzi vzácne zbierky Archívu MS priraďujeme Kultúrny a spolkový život Slovákov v USA, 1895, 1902 – 1939, 1941, 1945, 1947, 1950 a Robotnícke hnutie Slovákov v USA, 1905, 1921 - 1930, ktoré obsahujú dokumenty viažuce sa na život Slovákov v Amerike. O kultúrnej misii matičnej delegácie medzi Slovákmi v USA informuje zbierka Cesta delegácie Matice slovenskej do USA, 1935 - 1936 (1937). Väčšina dokumentov týchto zbierok bola dovezená matičnou delegáciou z USA.

K cennostiam Archívu Matice slovenskej patrí aj Zbierka fotodokumentačného materiálu Matice slovenskej, 19. – 21. stor. Obsahuje vyše 8200 ks spracovaných fotografií.
Tematicky je rozdelená do 14 okruhov, a to M1 Budovy a objekty Matice slovenskej od r. 1865; M2 Memorandové zhromaždenie, Stanovy Matice slovenskej, riadiace a poradné orgány Matice slovenskej od r. 1861; M3 Slávnosti Matice slovenskej od r. 1919; M4 Vedecké a kultúrno-osvetové zložky Matice slovenskej; M5 Pracovné útvary Matice slovenskej; M6 Zákon o Matici slovenskej z roku 1954 (oslavy 1954 a 1955), Matičná rada; M7 Návštevy v Matici slovenskej od r. 1923; M8 Výstavy Matice slovenskej od r. 1929; M9 Pohľadnice vydané Maticou slovenskou; M10 Podujatia organizované Maticou slovenskou; M11 Vecné zbierky starej Matice slovenskej; M12 Delegácia Matice slovenskej v USA 1935 – 1936; M13 Sto rokov Matice slovenskej 1963 a M14 Tretia budova Matice slovenskej.

Medzi skvosty Archívu MS patri Zbierka Komárno – zbierka rukopisných kníh z oblasti Komárna, 1687 – 1920. Zbierka obsahuje 180 rukopisných kníh z historickej Komárňanskej stolice, ďalších komárňanských dobových inštitúcií, knižníc a spolkov, ale hlavne z osobných knižníc s najpočetnejšou Knižnicou Štefana Silvaya a jeho rodu, ktorá sa formovala v Belej pri Trenčíne a v Zemianskom Lieskovom.

V ostatných rokoch Archív MS získal akvizíciou aj množstvo ďalších dokumentov, zväčša od súkromných osôb. Archív MS tak uchováva dokumenty vzácnych osobností zo Slovenska i zo zahraničia v osobných fondoch, napr. Jozef Cíger Hronský, Konštantín Čulen, Jaroslav Vodrážka, Juraj Čečetka, Andrej Hudák, Martin Mičura, Stanislav Mečiar, ale aj v zbierkach, ako sú: Zbierka dobových tlačí, Zbierka písomností rôznej proveniencie, Zbierka zvukových záznamov rôznej proveniencie a pod.

Ako z prehľadu fondov a zbierok vyplýva, Archív MS uchováva vzácne archívne dedičstvo slovenského národa. V depote Archívu MS sú uložené dokumenty v archívnych škatuliach v dĺžke vyše 900 bežných metrov.
Okrem toho existujú ďalšie písomné záznamy z posledných rokov, ktoré sa dočasne nachádzajú v registratúrnom stredisku MS, prípadne v registratúrach domov Matice slovenskej a v registratúrach miestnych odborov MS na celom Slovensku, ba aj v zahraničí.

Súpis archívnych fondov a zbierok

VEDA, KULTÚRA A OSVETA

Matica slovenská

 • Matica slovenská I., (1857) 1863 – 1875 (1912), 4,13 bm, Inventár
 • Matica slovenská II., 1919 – 1948, 114,26 bm, Inventáre od 1919 – 1936
 • Matica slovenská III., 1949 – 1953, 44,89 bm
 • Matica slovenská IV., 1954 – 1967, 56,63 bm
 • Matica slovenská V., 1968 – 1973, 44,38 bm
 • Matica slovenská VI., 1974 – 1989, 120,01 bm
 • Matica slovenská VII., 1990 – 1996, 26,50 bm
 • Matica slovenská VIII., 1997 – 1999, 18,63 bm
 • Matica slovenská IX., 2000 – 2005, 18,80 bm
 • Ústav pre zahraničných Slovákov, 1968 – 1995, 7,36 bm

Miestne, záujmové, vedecké odbory a členská základňa Matice slovenskej

 • Miestne odbory Matice slovenskej I. a ústredná evidencia, 1919 – 1951, 93,5 bm
 • Členské ústredie a miestne odbory Matice slovenskej II., 1968 – 1978, 45,78 bm
 • Členské ústredie a miestne odbory Matice slovenskej III., 1989 – 1999, 12,5 bm
 • Hudobný odbor Matice slovenskej, 1928 – 1949, 0,25 bm

Oblastné pracoviská Matice slovenskej

 • Dom Matice slovenskej v Banskej Bystrici, 1990 – 2004, 2,89 bm
 • Dom Matice slovenskej v Bratislave, 1998 – 2008, 0,13 bm
 • Dom Matice slovenskej v Dunajskej Strede, 1999 – 2002, 0,25 bm
 • Dom Matice slovenskej vo Fiľakove, 1996 – 2002, 0,63 bm
 • Dom Matice slovenskej v Galante, 1996 – 2003, 0,5 bm
 • Dom Matice slovenskej v Komárne, 1994 – 2002, 1 bm
 • Dom Matice slovenskej v Košiciach, 2003 – 2009, 0,38 bm
 • Dom Matice slovenskej v Leviciach, 1999 – 2000, 0,13 bm
 • Dom Matice slovenskej v Lučenci, 1998 – 2005, 0,88 bm
 • Dom Matice slovenskej v Nitre, 1994 –  2006, 4,38 bm
 • Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote, 1993 – 2004, 0,13 bm
 • Dom Matice slovenskej v Žiline, 1997 – 2002, 0,5 bm

 

KULTÚRA

Knižnice

 • Slovenská národná knižnica, 1937 – 1956, 1960, 5,36 bm, Inventár

Kiná a divadlá

 • Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, 1922 – 1951, 30 bm

Vydavateľstvá a redakcie

 • Kníhtlačiarsky účastinársky spolok v Turč. Sv. Martine, 1863 – 1948, 1,5 bm
 • Kníhtlačiareň v Báčskom Petrovci, 1930 – 1941, 0,25 bm
 • Redakcia časopisu Slovensko, 1977 – 2001, 18, 75 bm
 • Redakcia Slovenských národných novín, 1991 – 2003, 2,63 bm
 • Redakcia Slovenských pohľadov, 1993 – 1998, 3,5 bm
 • Vydavateľstvo Daka, Ing. Karol Kubík, v Bratislave, 90. roky 20. stor., 0,63 bm

 

ZVÄZY

 • Zväz grafických zamestnancov Slovenska, 1949 – 1951, 0,63 bm
 • Zväz slovenských knihovníkov v Bratislave, (1930) 1946 – 1951 (1952), 0,13 bm, Inventár

 

ODBOROVÉ HNUTIE

 • Závodný výbor Revolučného odborového hnutia (Závodný výbor Slovenského odborového zväzu kultúry a spoločenských organizácií) pri Matici slovenskej, 1946 – 1999, 9,38 bm

 

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

 • Závodná organizácia Československého zväzu mládeže pri Matici slovenskej,1954, 0,13 bm
 • Telovýchovná jednota pri Matici slovenskej, 1960 – 1967, 0,13 bm

 

SPOLKY A SPOLOČNOSTI

 • Slovenská liga na Slovensku, 1924 – 1948 (1951), 8,25 bm
 • Slovenská bibliografická spoločnosť v Martine, 1941 – 1947, 0,38 bm, Inventár

 

OSOBNÉ FONDY

 • Tatiana Badová, rod. Halašová, druhá pol. 19. stor. – 1978., 0,38 bm
 • Jozef Cíger Hronský, 1896 – 1960 (1967, 1992, 1996), 1,86 bm (v tom vecné predmety a výtvarné diela)
 • Juraj Čečetka, 1933 – 1983 (2000), 1,13 bm
 • Konštantín Čulen, 1869, 30. roky 20. stor.  –  2006, 5 bm
 • Mikuláš Fuchs, 1893 – 1938, 0,13 bm
 • Andrej Germuška, 2. pol. 20 stor., 0,63 bm
 • Andrej Hudák (Andrew F. Hudak), 1928 – 2009, 1,38 bm
 • Jozef Janek (Joseph Janek), (1847) 1920 – 2010, 0,25 bm
 • Adolf Kobela, (1950) 1990 – 2010, 0,13 bm
 • Ľudovít Krasnec, 1875 – 1965, 0,13 bm
 • Stanislav Mečiar, 1929 – 1974 (1994), 0,13 bm
 • Martin Mičura, 1928, 1940, 0,13 bm
 • Mikuláš Novota, 1909 – 2002, 0,38 bm
 • Pavol Paška, 1929 – 1947 (1990), 0,25 bm
 • Branislav Slezáček, 90. roky, 0,13 bm (v tom 12 ilustrácií)
 • Jozef Stanovský, 1927 – 1952 (1991), 0,25 bm
 • Ladislav Suchý, 1916 – 1958, 0,13 bm
 • Dušan Šulc, 1962 – 1981, 0,13 bm
 • Magdaléna Vašková, 1920 – 1993 (2009),  2,75 bm
 • Jaroslav Vodrážka, 1948 – 1983, 0,25 bm (v tom 35 ilustrácií)

 

ZBIERKY

Písomnosti

 • Príspevky do časopisov vedeckých odborov Matice slovenskej, 1922 – 1953, 3,75 bm, Inventár
 • Kultúrny a spolkový život Slovákov v USA, 1895, 1902 – 1939, 1941, 1945, 1947, 1950,5,13 bm, Inventár
 • Cesta delegácie Matice slovenskej do USA, 1935 – 1936 (1937), 1,13 bm, Inventár
 • Príspevky do Slovenských pohľadov, 1922 – 1952, 5,63 bm, Inventár
 • Príspevky do kultúrno-osvetových časopisov Matice slovenskej, 1928 – 1952, 4,38 bm, Inventár
 • Príspevky do časopisov vedeckých odborov Matice slovenskej, 1922 – 1953, 3,75 bm, Inventár
 • Zbierka korešpondencie osobností a inštitúcií vyčlenená z fondu Matice slovenskej, 1919 – 1954, 15,38 bm
 • Zbierka písomností rôznej proveniencie,  2. pol. 19. stor. – 1996,  0,51 bm
 • Zbierka rukopisných a strojopisných diel rôznej proveniencie, 1945 – 2001, 0,25 bm (10 ks)
 • Zbierka dokumentov o slovenskom živote v zahraničí, 1926 –  2000, 0,25 bm

Knihy, tlače, tlač

 • Zbierka Komárno – zbierka rukopisných kníh z oblasti Komárna, 1687 – 1920, 180 ks, 5,25 bm
 • Zbierka kníh a periodík vydaných Maticou slovenskou, 1990 - 2010 , 667 ks kníh, 461 ks  periodík
 • Zbierka historických tlačí, koniec 18. stor. – zač. 20. stor.,  15 ks
 • Zbierka dobovej tlače, pol. 19. stor. – zač. 20. stor., 252 ks

Obrazové dokumenty

 • Zbierka fotodokumentačného materiálu Matice slovenskej,  19.  – 21. st., 8 292 ks fotografií a 7 911 ks negatívov

Zvukové a multimediálne dokumenty

 • Zbierka zvukových a multimediálnych záznamov rôznej proveniencie, 1978, 2008, 2 ks

Pamätné dokumenty a pamiatkové predmety

 • Zbierka pamätných dokumentov a pamiatkových predmetov, 1985, 1988, 2011, 10 ks

Štočky

 • Zbierka štočkov Matice slovenskej, od 30. rokov 20. stor., cca 2000 ks, 8,11 bm

 

INÉ ARCHÍVNE FONDY

 • Kultúrny a spolkový život Slovákov v USA, 1895, 1902 – 1939, 1941, 1945, 1947, 1950, 5,13 bm, Inventár
 • Cesta delegácie Matice slovenskej do USA, 1935 – 1936 (1937), 1,13 bm, Inventár
 • Robotnícke hnutie Slovákov v USA, 1905, 1921 – 1930, 0,63 bm, Inventár