Inventáre2015-11-12T15:52:13+00:00

BELLOVÁ, Vlasta. 2009. Matica slovenská II. 1919-1948. Inventár Archívu Matice slovenskej. 2. zväzok (1932-1936). Martin : Matica slovenská, 2009. 655 s. ISBN 978-80-7090-916-4

Úvod do inventára 1932 a 1933
Spisové ročníky 1934  a 1935
Spisový ročník 1936
Register mien
Obsah inventára, r. 1932 – 1936

GEGUŠ, Ivan. 1990.
Matica slovenská I. (1857) 1863-1875 (1912). Inventár Archívu literatúry a umenia Matice slovenskej. Martin : Matica slovenská, 1990. 450 s. ISBN 80-7090-029-6

Z predchádzajúcich snáh o Maticu 1857 – 1863
Knihy, zoznamy, denníky z r. 1857 – 1863

Úvod do inventára
Ročník 1863 – 1864
Ročník 1864 – 1865
Ročník 1865 – 1866
Ročník 1866 – 1867
Ročník 1867 – 1868
Ročník 1868 – 1869
Ročník 1869 – 1870
Ročník 1870 – 1871
Ročník 1871 – 1872
Ročník 1872 – 1873
Ročník 1873 – 1874
Ročník 1874 – 1875
Varia
Snahy o obnovenie Matice slovenskej a ohlasy v tlači
Spisy zo Župného archívu o Matici

Menný register
Obsah inventára

GEGUŠ, Ivan a kol. 1980.
Inventár príspevkov do časopisov vedeckých odborov MS. 1. vydanie. Martin : Matica slovenská, 1980. 260 s

Úvod do inventára
Vedecké odbory a ich časopisy
Sborník Matice slovenskej
Slovenská reč
Pedagogický sborník
Národopisný sborník
Filozofický sborník
Historický sborník
Literárnohistorický sborník
Slovanský sborník
Psychologický sborník
Jazykovedný sborník
Priroda
Príroda a spoločnosť

Register prekladateľov
Obsah inventára

GEGUŠ, Ivan a kol. 1978.
Inventár príspevkov do kultúrno-osvetových časopisov Matice slovenskej. 1. vydanie. Martin : Matica slovenská, 1978. 216 s

Úvod do inventára
Naše divadlo
Československý ochotník
Hudba, spev, tanec
Ľudová tvorivosť
Naša práca
Slovensko
Ľudovýchova
Osvetová práca
Pracovné námety
Divadelné hry
Chronologický prehľad príspevkov – Naše divadlo
Chronologický prehľad príspevkov – Naša práca
Chronologický prehľad príspevkov – Slovensko

Register prekladateľov
Register upravovateľov
Obsah inventára

GEGUŠ, Ivan a kol. 1975.
Inventár príspevkov do Slovenských pohľadov v rokoch 1922-1952. Martin : Matica slovenská, 1975. 372 s

Úvod do inventára

Súpisy príspevkov

Chronologický prehľad zachovaných príspevkov

Register prekladateľov

Obsah inventára

SLOŠIAROVÁ, Mária. 1989.
Slovenská národná knižnica. Inventár Archívu literatúry a umenia Matice slovenskej. 1. vydanie. Martin : Matica slovenská, 1989. 200 s. ISBN 80-7090-034-2

Úvod do inventára

Slovenská národná knižnica 1937 – 1956, 1960
Slovenská bibliografická spoločnosť
Zväz slovenských knihovníkov
Register mien

Register inštitúcií

Obsah inventára

SLOŠIAROVÁ, Mária. 1987. Slováci v USA. Inventár Archívu literatúry a umenia Matice slovenskej. 1. vydanie. Martin : Matica slovenská, 1987. 240 s

Úvod do inventára

Kultúrny a spolkový život Slovákov v USA v rokoch 1895, 1902-1939, 1945, 1947, 1950
Cesta Delegácie MS do USA v rokoch 1935 – 1937
Robotnícke hnutie Slovákov v USA v rokoch 1905, 1921 – 1930
Dodatky k inventáru Slováci v USA

Menný register

Register inštitúcií

Obsah inventára

ŠARLUŠKA, Vojtech. 1997.
Matica slovenská II. 1919-1948. Inventár Archívu literatúry a umenia Matice slovenskej. 1. zväzok (1919-1931). Martin : Matica slovenská, 1997. 395 s. ISBN 80-7090-411-9

Úvod do inventára

Knihy a plány
Spisový ročník 1919
Spisový ročník 1920
Spisový ročník 1921
Spisový ročník 1922
Spisový ročník 1923
Spisový ročník 1924
Spisový ročník 1925
Spisový ročník 1926
Spisový ročník 1927
Spisový ročník 1928
Spisový ročník 1929
Spisový ročník 1930
Spisový ročník 1931

Register mien

Register inštitúcií

Obsah inventára

 

X