Velikáni našej histórie – zdroj vzdelania pre našu súčasnosť i budúcnosť


//Velikáni našej histórie – zdroj vzdelania pre našu súčasnosť i budúcnosť

Už niekoľko rokov sa naša škola (Základná škola Spišský Štvrtok) pravidelne zapája do aktivít organizovaných k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Netrpezlivo čakáme na vyhlásenie témy, aby sme si mohli dôkladne pripraviť a zrealizovať naše školské podujatie.

Dátum podujatia: 23. október 2017

Cieľ podujatia: Využiť netradičné formy a metódy práce, a tak priblížiť žiakom i ostatnej verejnosti jednu z najvýznamnejších postáv našej slovenskej histórie –Milana Rastislava Štefánika.

Názov podujatia: „Velikáni našej histórie – zdroj  vzdelania  pre  našu  súčasnosť  i budúcnosť.“

V rámci podujatia sme uskutočnili 7 aktivít, v ktorých sme sa zamerali na životné osudy M. R. Štefánika. Celé podujatie sa nieslo v duchu motta M. R. Štefánika: „Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna.“ Naše podujatie podporil aj Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskom Štvrtku. Pri realizácii aktivít sme využili knižničný fond školskej knižnice – encyklopédie, náučnú i odbornú literatúru. Žiaci i verejnosť boli o organizovaní podujatia informovaní prostredníctvom plagátov.
Priebeh uskutočnených aktivít:

Aktivity pre žiakov 1. stupňa ZŠ:

Žiaci 1.- 4. ročníka si najprv v knižnici vypočuli informácie o životných osudoch M.R. Štefánika, ktoré im pripravili žiačky 8. ročníka. Veku primeranou formou im predstavili osobnosť Štefánika ako astronóma, letca, pilota, generála francúzskej armády, človeka, ktorý sa zaslúžil o vznik štátu Čechov a Slovákov. Potom si jednotlivé ročníky rozdelili aktivity – jednotlivé oblasti činnosti Štefánika, ktoré zvládli podľa svojich schopností:
1. ročník – pilot Štefánik – ich úlohou bolo vymaľovať modely rôznych lietadiel, na ktorých lietal
2. – 4. ročník – astronóm Štefánik – na pripravené makety hviezd mali napísať svoj odkaz, želanie a umiestniť ich na nástenku s názvom „Obloha plná hviezdnych želaní.“

Aktivity pre žiakov 2. stupňa

5. ročník – úlohou žiakov bolo orientovať sa na obdobie života M.R. Štefánika ako vojaka, letca a neskôr generála francúzskej armády, žiaci vyrábali vojenské generálske výložky, ktoré zároveň poslúžili ako záložky do kníh, z dostupných kníh zisťovali rôzne vojenské funkcie, povely, ktoré sa učili nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku.
6. ročník – skupiny žiakov pracovali na projekte cestovnej kancelárie MiRaŠ (Milan Rastislav Štefánik) – úlohou žiakov bolo zamerať sa na cestovateľské záujmy M.R. Štefánika, pripraviť katalógy pre záujemcov o cestovanie po stopách slávneho cestovateľa, pripraviť jednotlivé trasy a odprezentovať svoju ponuku. Žiaci opäť využili rôzne zemepisné encyklopédie a slovníky.
7. ročník – úlohou žiakov bolo napísať M.R. Štefánikovi symbolicky list s ilustráciami na tému: „Ako sa zmenil život na Slovensku“ od obdobia, kedy zahynul. V listoch žiaci písali o rôznych vedeckých a technických novinkách, aký je dnes život v mestách, ako sa učia dnešní žiaci, atď…. Svoje listy potom prečítali a pripevnili ich na plagát so Štefánikovou mohylou.
8. ročník – žiačky si pripravili veľmi zaujímavú prezentáciu pre žiakov 1. stupňa, aby lepšie pochopili osobnosť a činnosť M.R Štefánika, vymysleli peknú báseň, ktorú potom každej triede venovali, po skončení prezentácie mali pripravený krátky kvíz s otázkami, kde si zároveň overili, čo si žiaci zapamätali.
9. ročník – žiaci pracovali na „Mape slávnych Slovákov.“ Ich úlohou bolo vyhľadať základné informácie o významných osobnostiach slovenskej kultúry (herci, maliari, skladatelia, spisovatelia…), politiky, športu, vedy a iných oblastí, ktorí preslávili svoju vlasť nielen doma, ale aj v zahraničí. Svoje informácie s fotografiou potom umiestnili na pripravenú mapu.
Druhou aktivitou žiakov 9. ročníka bol vedomostný kvíz „Čo viem o Slovensku?“ Žiaci v ňom súťažnou formou medzi dvoma skupinami mali preukázať svoje vedomosti o histórii, geografii, kultúre Slovenska. Na kolese šťastia si potom mohli vytočiť svoju finančnú odmenu a víťaz súťaže získal aj zaujímavé ceny.
Po skončení jednotlivých aktivít mohli žiaci vyjadriť svoj názor na ne prostredníctvom spätnej väzby ústnou alebo písomnou formou podľa toho, čo ich zaujalo, čo nové sa dozvedeli, čo ich obohatilo a aký majú názor na netradičné aktivity v školskej knižnici.

Bc. Valéria Lesičková,
predsedníčka MO MS v Spišskom Štvrtku

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (doc)

2017-11-28T12:32:49+00:0028 novembra 2017 |Prešovský kraj|
X