VIII. Gorazdova duchovná pieseň úspešná


//VIII. Gorazdova duchovná pieseň úspešná

Vranov nad Topľou, 28. 10. 2018

Národné osvetové centrum v spolupráci s Maticou slovenskou a celým radom ďalších celonárodných subjektov zrealizovali tohto roku už niekoľko celoslovenských svätogorazdovských aktivít. Len pre ilustráciu uveďme – v júni 23. Gorazdovo výtvarné Námestovo, v júli 26. spomienku na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a 29. slávnosti svätého Gorazda v Kútoch, v septembri 23. Gorazdove organové dni vo Zvolene a Sielnici, koncom októbra to bol 8. ročník podujatia Gorazdova duchovná pieseň.
Centrum a Matica slovenská usporiadali teda aj tohtoročnú Gorazdovu duchovnú pieseň (GDP), a to spolu s Rímskokatolíckou farnosťou Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou, Radou Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Spoločnosťou svätého Gorazda a Cyrilometodskou spoločnosťou. Po Udavskom, kde prebehlo prvých šesť ročníkov prehliadky GDP, sa jej hlavní usporiadatelia rozhodli pre jej putovanie. Jej siedmy ročník prichýlilo mesto Snina, v poradí už ôsma Gorazdova duchovná pieseň sa uskutočnila v nedeľu 28. októbra 2018 vo Vranove nad Topľou.
Táto najmladšia svätogorazdovská aktivita prebiehala v Rímskokatolíckom kostole Fatimskej Panny Márie v mestskej časti Čemerné. Začala sa o 14.30 h spoločenskou časťou. Otvoril ju Mgr. Marcel Stanko, farský administrátor. Privítal delegáciu mesta Vranov nad Topľou, vedenú Ing. Jánom Raganom, primátorom mesta, Ing. Milanom Tkáčom, zástupcom primátora, a niekoľkými poslancami vranovského mestského zastupiteľstva, tiež predstaviteľov cirkví v čele so Štefanom Albičukom, vranovským dekanom a farárom Rímskokatolíckej farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove. Predseda Matice slovenskej Marián Gešper sa pre súbežné povinnosti súvisiace s účasťou na oslavách 100. výročia vzniku Československa ospravedlnil. Z jeho rozhodnutia sa na VIII. GDP zúčastnili dvaja členovia Prezídia MS, a to Ing. Štefan Topľanský a Ing. Karol Illeš.
Prítomným účastníkom sa prihovoril autor projektu GDP z Národného osvetového centra Miroslav Holečko, predseda Prezídia Matice slovenskej. Uviedol, že VIII. Gorazdova duchovná pieseň je príspevkom jej organizátorov k oslavám 1 155. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 1 150. výročia schválenia slovanskej liturgie – inaugurácie staroslovenčiny. Tento ojedinelý akt v histórii nášho národa, ktorým v dnešnom ponímaní je vlastne oficiálna kodifikácia reči našich predkov, nemá obdobu v histórii nijakého iného národného spoločenstva. Univerzálnosť tohto aktu pripomínajú aj dva tohoročné „nitrianske počiny“. Počas Národnej cyrilo-metodskej púte sa v staroslávnej Nitre uskutočnila slávnosť uvedenia originálnej poštovej známky. Pri príležitosti 1 150. výročia uznania staroslovenčiny za štvrtý liturgický jazyk v Európe vydala Slovenská pošta v spolupráci s Vatikánom unikátnu známku (3. mája 2018). Autorom výtvarného návrhu príležitostnej známky je prof. akad. mal. Dušan Kállay, jej rytiny František Horniak. Filatelista Milan Šajgalík ju 5. júla odovzdal vo forme hárčeka hlavnému celebrantovi svätej omše, prešovskému arcibiskupovi Jánovi Babjakovi so slovami: „Poštová známka bude od dnešného dňa po celom svete šíriť túto vzácnu udalosť dávnej a slávnej histórie našej vlasti.“ Jej motívom je strana jedného z najstarších hlaholských rukopisov z konca desiateho storočia. Známka obsahuje prepis začiatku Evanjelia podľa Marka. Hárček je doplnený motívmi rímskeho kostola Santa Maria Maggiore, v ktorom na prelom februára a marca v roku 868 pápež Hadrián II. posvätil staroslovenské preklady bohoslužobných kníh, čím uznal staroslovenčinu za liturgický jazyk. Vtedy tiež vysvätil Metoda za kňaza, rovnako ako viacerých Metodových a Konštantínových žiakov, medzi ktorými nechýbal Gorazd.
V predvečer národnej púte v Kňazskom seminári sv. Gorazda Nitrianske biskupstvo a Národná banka Slovenska uviedli svojimi čelnými predstaviteľmi Mons. Viliamom Judákom, diecéznym biskupom, a doc. Ing. Jozefom Makúchom, PhD., guvernérom NBS, do života striebornú zberateľskú mincu. Autorom výtvarného návrhu je Mgr. art. Roman Lugár Na minci, ktorá tiež pripomína 1 150. výročie uznania slovanského liturgického jazyka, sú použité motívy archeologického nálezu – plakety z Bojnej, symbolizujúcej ranné kresťanstvo na našom území, ako aj symbolika gréckeho (byzantského) kríža. Na druhej strane mince je latinský kríž symbolizujúci Rím a pod krížom sú zobrazené postavy vierozvestcov Konštantína a Metoda, ktoré sú významovo prepojené so zobrazením ukrižovaného Krista. Použitý motív prvého písma Slovanov – hlaholiky na oboch stranách mince symbolizuje staroslovenský liturgický jazyk.

Dominantu aj tohtoročnej GDP tvorila hudobno-poetická kompozícia pod názvom Svätý Gorazd, tebe ku cti. Scenáristicky, dramaturgicky a režijne ju pripravil autor projektu Gorazdova duchovná pieseň M. Holečko. V poetickej časti účinkovali herci – recitátori Jozef Šimonovič, emeritný člen SND z Bratislavy a Daniel Žulčák, člen Slovenského komorného divadla z Martina. V hudobnej časti sa predstavili spevák Juraj Havaj, basbarytonista z Bratislavy a organistka Katarína Feňová z Humenného. Autor scenára pri tvorbe poetickej zložky kompozície položil dôraz na úryvky Konštantínovho Proglasu a literatúru o tejto básni básní, ďalej na časti Hviezdoslavovej poémy Ľútosť Svätoplukova a zaradil aj opusy básnickej tvorby venovanej Gorazdovi predstaviteľmi Katolíckej moderny a ich pokračovateľmi Gorazdom Zvonickým, Svetoslavom Veiglom, Michalom Chudom.
Do hudobnej zložky zakomponoval skladby liturgické, národné i hymnické – napr. Štátnu hymnu Slovenskej republiky, ktorá tvorila prológ a Slovenskú hymnu pre chrám Bože, čo’s ráčil slovenskému rodu – epilóg kompozície. Možno spomenúť tiež skladby Staroslovenský Otčenáš, Nitra, milá Nitra, Slovensko moje, otčina moja, Hospodi pomiluj, Tebe pojem, K Svätému Gorazdovi z JKS – Rodu nášho slovenského a ďalšie.
VIII. Gorazdova duchovná pieseň bola doslova oslavou a vďakyvzdaním za nasledovné dary našich predkov. Starí Slováci obohatili európsku a všeľudskú civilizáciu, európske i svetové kultúrne dedičstvo originálnym kultúrno-civilizačným vkladom už v 9. storočí. Bolo ním vlastné písmo (hlaholika), vlastné písomníctvo, literatúra, kultúra, školstvo – aj vysoké – základ rozvoja našej národnej vzdelanosti. Staroslovenčina bola povýšená na bohoslužobný jazyk – štvrtý v Európe. Vznikol prvý preklad knihy kníh – Biblie – do jazyka našich predkov Slovenov, ale i ďalšie liturgické a literárne texty. Tento jazyk sa teda používal aj v literárnej tvorbe, v prekladoch, v tvorbe zákonov, v diplomacii. Mali sme cirkevný zákonník i občiansky zákonník, samostatnú cirkevnú provinciu, vlastný štátny útvar. Stalo sa tak vďaka apoštolskému, inkulturačnému, kultúrnemu, pedagogickému, právnickému, diplomatickému a štátnickému dielu intelektuálov Gorazda, Cyrila, Metoda i ďalších vzdelancov a našich vtedajších panovníkov – Pribinu, Mojmíra I., Rastislava, Svätopluka, Koceľa, Mojmíra II. Toto dielo výrazne prispelo k prehĺbeniu kristianizácie našich predkov, k vytvoreniu ich identity a štátnosti. Predmetné dedičstvo otcov je zároveň jedinečným národným fenoménom kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sme my, jeho dediči, povinní ochraňovať, zveľaďovať a zachovať pre ďalšie generácie Slovákov a národností, ktoré Slovensko považujú za svoju vlasť a uvedené civilizačné hodnoty za obohacujúce ich identitu a spolupatričnosť so štátotvorným národom.
V závere programu v Čemernom predseda Prezídia Matice slovenskej Miroslav Holečko odovzdal z poverenia jej predsedu Mariána Gešpera zakladajúcemu členovi MS a členovi jej Prezídia Ing. Štefanovi Topľanskému Ďakovný list MS za dlhoročnú činnosť v prospech matičného hnutia. Ten vo svojom ďakovnom príhovore okrem ocenenia vysokej umeleckej úrovne a obsažných posolstiev VIII. GDP povedal: „… ten maďarský žandár za čias Uhorska, bol niekedy menším strašidlom pre Slovákov, ako je ním teraz bezbrehý multikulturalizmus a globalizácia, ktoré nebezpečne potierajú národné tradície, kresťanské hodnoty a princípy štátnej suverenity, a preto aj na poli matičnom nás čaká ešte veľa práce, aby sme týmto tlakom nepodľahli, ale, naopak, odolali a zachovali tak odkaz a dedičstvo našich otcov a dejateľov“. Ako lokálpatriot pridal, že Čemerné, to nebol len „valal“, ale Čemerné malo bohatú históriu aj v súvislosti s 1. svetovou vojnou, kde máme vojenský cintorín, ba ja s druhou, kde vojaci miestnej posádky aj s celou technikou bojovali v SNP.“
VIII. Gorazdova duchovná pieseň bola súčasťou XXIX. ročníka Svätogorazdovských dní na Slovensku a druhej Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2016 – 2025, nad ktorými desiaty raz po sebe prevzal záštitu exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Podujatie sa, podľa vyjadrení vedenia mesta, farnosti a zástupcov MS, uskutočnilo na veľmi dobrej odbornej, umeleckej a spoločenskej úrovni, čoho dôkazom bol aj standing ovation po jeho skočení, tiež individuálne gratulácie, poďakovania a slová uznania jednotlivým aktérom.

PaedDr. Miroslav Holečko
predseda Prezídia Matice slovenskej

2018-11-19T15:20:09+00:0019 novembra 2018 |Prešovský kraj|
X