Vrátim sa živý

Spoločné podujatie ústrednej rady SZPB a vedenia Matice slovenskej v Košiciach konanej dňa 24. 11. 2018.

V období osláv 74. výročia SNP v Banskej Bystrici bol na návrh Ministerstva obrany SR, ale najmä na základe podnetov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a iniciatív miestnych odborov i predstaviteľov Matice slovenskej vymenovaný slovenský dôstojník letectva Ľudovít Kukorelli do hodnosti brigádneho generála in memoriam. Následné podujatie v Košiciach dokázalo, že memorandom o spolupráci medzi týmito dvoma organizáciami, uzavreté tohto roku, nezostalo iba v deklaratórnej forme, ale prenieslo sa do spoločnej celoslovenskej akcie.

Akcia sa uskutočnila pri príležitosťou 74. výročia smrti Ľ. Kukorelliho dňa 24. novembra 2018, teda presne 74 rokov po tom, ako zomrel pri prebíjaní cez front v oblasti Habury na severovýchode Slovenska. Mladé roky Ľudovíta Kukorelliho sú úzko späté s Košicami. Detstvo prežil v neďalekých Kuzmiciach a v Košiciach maturoval, ako aj študoval na vojenskej škole. Ako jediný povstalecký veliteľ mal cirkevný pohreb v Dóme svätej Alžbety, na ktorom sa s ním lúčil sám biskup Jozef Čársky. Práve preto sa súbor kultúrnych, umeleckých, edukačných a odborných aktivít uskutočnil v Košiciach.

Dňa 23. novembra 2018 v dopoludňajších hodinách sa stretli predstavitelia SZPB a Matice slovenskej s početnou zostavou študentov košických základných a stredných škôl. Spoločne si pozreli hraný film režiséra Jozefa Režuchu Život na úteku (1975).

Na druhý deň členovia SZPB a matičiari z celého východného Slovenska so zástavami svojich organizácií začínali pietne a na Mestskom cintoríne v Košiciach, na Rastislavovej ul. (vďaka Kukorellimu) zvládali hneď zrána náročný výstup na kopec, kde je pochovaný. Zazneli zvuky a hudobné motívy dychovky Orchestra Vychodňarov v legionárskej rovnošate a clivej vojenskej piesni – v rozlúčke poľnice. Svoje kytice na hrob Kukorelliho položili predstavitelia SZPB, Veľvyslanectva Ruskej federácie, Matice slovenskej, ale aj viaceré miestne zložky obidvoch organizácií. Bola to Matica slovenská, ktorá poskytla autobus pre všetkých svojich členov, ktorí si v obciach a mestách východného Slovenska ctia odkaz nespornej zaujímavej a hrdinskej osobnosti. Pokiaľ ide o Kukorelliho hrob, aj ten (hoci ide o národnú kultúrnu pamiatku) poznamenali zlodejské ruky, ktoré by mali snáď aj odpadnúť. Kradnúť na cintoríne a v Košiciach? Malý venček prikryl na plošnom pylóne hrobu viaceré hlboké jazvy po bronzovej trnoži povojnovej symboliky.

Na kladení vencov pri Pomníku Ľudovíta Kukorelliho v Mestskom parku (pri stanici) sa zúčastnil osobne aj nový predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka, a s ním aj predseda SZPB p. Ing. Pavol Sečkár, PhD., ako aj kultúrna attaché Veľvyslanectva Ruskej federácie p. Elina Epišina. No a, samozrejme, predseda Matice p. JUDr. Marián Gešper. V príhovoroch zdôraznili hrdinský odkaz osobnosti, pripomenuli pamätné miesta a autorstvo, resp. rok vzniku pomníka (A. Račko, 1958), ale aj aktuálnosť boja proti nemeckému nacizmu a pangermanizmu. So všetkou netrpezlivosťou sme očakávali dramatickú sekvenciu na otvorenej scéne. Umelecký kolektív Mladej Matice v dramatickom útvare Bojovali za vlasť pozitívne prekvapili a čestne obstál. Bol to súčasne úvod k širšej divadelnej dramatizácii, ktorá sa konala o hodinu neskôr už počas historického seminára.

Historický odborný seminár k 74. výročiu skonu brigádneho generála in memoriam sa uskutočnil v Hotelovej akadémii na košickej Južnej triede. Na úvod matičiari predstavili dramatizáciu „Vrátim sa živý!“ Na seminári sa zúčastnilo viac ako 120 účastníkov, ktorých predseda SZPB vyprevádzal úlohou Choďte a učte! Hlavný referát mala p. PhDr. Helena Pažurová, autorka monografie Ľudovít Kukorelli – Životný príbeh vojaka a partizána. Knižku vydalo Múzeum SNP v B. Bystrici v roku 2015. Svoje koreferáty predniesli p. plk. Juraj Drotár – k vojenskej kariére a osobnostným hodnotám Kukorelliho. S mimoriadnym záujmom sa stretol posledný koreferát Milana Böhmera z Čierneho nad Topľou, ktorý na báze faktov zhromažďovaných desaťročia a spomienok Anny Kukorelli-Kostkovej sa v konkrétnostiach dotkol záhadnej smrti tohto povstaleckého veliteľa. Jeho koreferát predniesol mnohé nové závery, ktoré zazneli na verejnosti prvýkrát. Spomienkové a pietne podujatia v Košiciach k 74. výročiu úmrtia Ľudovíta Kukorelliho prezentovali čestné a vlastenecky autentické, ba i vzácne stanoviská a iniciatívy Matice (a, samozrejme, aj protifašistických bojovníkov), ktoré môžu len a len napomôcť oživeniu skutočných mravných hodnôt v slovenskom národnom povedomí.

PhDr. Ladislav Skrak

2018-12-12T14:53:42+00:0010 decembra 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej, Košický kraj|
X