Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine


//Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine

Začiatkom novembra 2018 Jazykový odbor Matice slovenskej v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UKF zorganizoval prednášku s popredným slovenským jazykovedcom, vysokoškolským pedagógom, autorom vyše dvadsiatich vedeckých monografií a niekoľkých stoviek vedeckých štúdií venovaných rozličným otázkam slovenského jazyka prof. PhDr. Jánom Kačalom, DrSc.
Téma prednášky Syntax konštrukcií s posesívnym významom zaujala prítomných študentov a členov katedry, pretože autor poukázal na vrstvenosť syntaktických spojení v slovenčine, a to na základe gramatických a sémantických vzťahov. Na praktických príkladoch poukázal na posesívne vzťahy a významy v syntaktických konštrukciách v slovenčine z bežne dorozumievacieho jazyka a na príkladoch zo slovenského literárneho jazyka. Autor hovoril o téme, ktorá mu je z profesionálneho hľadiska veľmi blízka. Vychádzal tiež z vlastných vedeckých monografických prác z oblasti slovenskej syntaxe, pričom z najnovšej monografie Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine (Matica slovenská, 2018) predložil vlastnú koncepciu špecifického posesívneho vzťahu v pracovných okruhoch, napr. rozsah spôsobov a prostriedkovna vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine, rozvinutosť privlastňovacích vzťahov pri zámenách, genitívne formy mien s podobou adjektíva, vyjadrujúce privlastňovací vzťah, zložený posesívny prívlastok typu starého otcova baranica, skupinové privlastňovanie (pri rodinných a podobných menách – typ Blažejovie chlapec). Autor svojou prednáškou poukázal na rôzne analogické procesy realizácie privlastňovacích vzťahov uplatnených na rozmanitých príkladoch nesklonného a nezhodného prívlastku, pričom antepozícia v tejto výskumnej oblasti je podľa J. Kačalu jeho jedným z najdôležitejších bádateľských výsledkov.

 

PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.
(predsedníčka JO MS)

 

 

 

2018-11-19T15:28:40+00:0019 novembra 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X