Výročie založenia MO MS vo Valči


//Výročie založenia MO MS vo Valči

Valča, 3. 3. 2019

 

Valčianski matičiari si pripomenuli 85. rokov od založenia Miestneho odboru MS na Výročnej členskej schôdzi dňa 3.marca 2019. Podľa archívnych dokladov MS v Martine bol MO MS vo Valči založený dňa 15.marca 1934.
Po oficiálnom zahájení Výročnej členskej schôdze a privítaní zúčastnených členov  predsedom MO MS Jánom Lučanom  bola na úvod tradične zaspievaná matičná hymna.  Vedením členskej schôdze pokračovala podľa programu tajomníčka JUDr.Mária Ondráčková. Po zvolení zapisovateľky a návrhovej komisie zhodnotil predseda MO činnosť za rok 2018, ktorá bola doložená aj I. dielom Kroniky s fotodokumentáciou od roku 2011. Správu o hospodárení MO za rok 2018 predniesla pokladníčka Viera Dikošová. Nasledoval plán činnosti na rok 2019 predložený opäť predsedom MO. V programe sú zahrnuté najmä hlavné  podujatia, menovite 7.ročník stretnutia heligonkárov pod názvom Echo heligónky, ďalej 8.ročník prehliadky matičných spevokolov a folklórnych skupín pod názvom Valčianske melódie a 4.ročník podujatia Spieva naša rodina s cieľom prezentovať a popularizovať tradičné slovenské ľudové piesne v podaní rodinných príslušníkov. Uvedené podujatia organizuje MO v spolupráci s Obcou Valča, Hudobným odborom MS, Domom MS v Žiline a Turč. kultúrnym strediskom v Martine. Aktivity MO budú zamerané aj na pripomenutie si „Storočnice oživotvorenia Matice slovenskej v Martine“ zúčastnením sa niektorých podujatí.
Ďalšia dôležitá činnosť MO bude aj v tomto roku venovaná pripomenutiu si výročí významných rodákov obce.
Prvým predsedom MO MS vo Valči po založení v roku 1934 bol učiteľ-riaditeľ  miestnej Obecnej ľudovej školy Jozef Matula, narodený 20.8.1910. V septembri r. 1944 po vyhlásení mobilizácie odchádza ako štátny zamestnanec do armády a ako veliteľ tankovej jednotky operoval v oblasti Banská Bystrica-Zvolen-Zvolenská Slatina. Dňa 7.10.1944 pri nálete nemeckých lietadiel bol zranený a následný deň na následky vykrvácania zomiera. Činnosť MO MS v ďalšom období bola niekoľko krát prerušená – nečinná a naposledy bola obnovená v roku 2011 a v súčasnosti vykazuje aktívnu činnosť.
Ďalšie 110.výročie narodenia významného rodáka Daniela Bullu si matičiari pripomenuli na dnešnej schôdzi. Menovaný pôsobil ako riaditeľ Ľudovej školy v Cíferí, kde založil Cíferský spevácky zbor v r.1935. Po preložení do Trnavy v r.1951 pôsobil ako dirigent v spevokole Bradland a v r.1957 založil a dirigoval Učiteľský spevácky zbor. Po odstúpení Mikuláša Schneidera-Trnavského z funkcie regenschoriho v Dome svätého Mikuláša v Trnave, bol poverený vedením zboru a orchestra. Zomrel 20.1.1986 v Trnave, kde je pochovaný na Novom cintoríne v rodinnej hrobke. Podrobnejšie informácie o menovanom pripomenula vo svojom príspevku členka MO pani Margita Ďurčányová.
Výročia ďalších významných rodákov – Jána Andela, MUDr.Jána Čvikotu a staviteľa Stanislava Zachara si pripomenieme samostatnými spomienkovými podujatiami.
V priebehu rokovania VČS sa dostavila predsedníčka MO MS vo Vrútkach pani Blahušiaková spolu s členkou  RNDr. Bicanovou. Informovali o pripravovanej knihe o staviteľovi  Stanislavovi  Zacharovi k 150. výročiu jeho narodenia. Menovaný sa narodil 13.10.1869 vo Valči, zomrel 12.1.1937 vo Vrútkach, kde je aj pochovaný. Jedná sa o staviteľa významných verejných budov vo Vrútkach a viacerých kostolov na Slovensku.  Najvýznamnejšou jeho stavbou je druha budova Matice slovenskej v Martine, ktorá bola slávnostne odovzdaná v rámci národných slávnosti 29. augusta 1926 za prítomnosti prezidenta T. G. Masaryka.
Spomienková slávnosť na Stanislava Zachara sa uskutoční v termíne po vzájomnej dohode za účasti mesta Vrútky, Obce Valča, MO MS Vrútky a MO MS Valča.
Výročná členská schôdza odsúhlasila zmenu vo Výbore MO, keď za doterajšieho člena Ivana Šveca bola zvolená členka Eva Koppová. Menovanému vyslovila tajomníčka MO a zároveň starostka Obce JUDr.Mária Ondráčková poďakovanie za doterajšiu činnosť. Poďakovanie vyslovila aj matičnému spevokolu Valčan, ktorý sa zúčastňuje všetkých kultúrnych podujatí v obci a dobre reprezentuje MO aj mimo obec.

Ján Lučan, predseda MO MS vo Valči

2019-03-18T15:45:33+00:0012 marca 2019 |Žilinský kraj|
X