Výročná členská schôdza MO MS v Žiline v duchu progresu nového vedenia Matice slovenskej


//Výročná členská schôdza MO MS v Žiline v duchu progresu nového vedenia Matice slovenskej

Žilina, 16. 11. 2017

Dňa 16.11.2017 sa uskutočnila v Dome Matice slovenskej v Žiline výročná členská schôdza MO MS Žilina, spojená s uctením si jubilantov, členov MO MS Žilina, ktorí svojou prácou, láskou, kolektívne prispievajú svojimi aktivitami k zachovávaniu tradícii našich predkov a k podpore národnej identity nás, Slovákov.
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 65 členov MO MS Žilina. Úvodný kultúrny program, hra na harfe, piesne akordeonistu, mladého matičiara Martina Sagana z Lietavy vytvorili súdržnú atmosféru, ktorá sa v tomto duchu niesla počas celej výročnej schôdze.
V príhovoroch predsedu MO MS Žilina, p. Doc. Ing. Stanislava Kučeru, PhD., riaditeľky DMS Žilina, člena výboru MO MS Žilina p. Baculíka odznela podpora novému vedeniu MS, ktoré bolo legitímne zvolené na VZ MS v Liptovskom Mikuláši. Vedenie MO MS Žilina, ako aj členovia vyjadrili podporu a vieru v novom vedení MS, ktorá, podľa ich slov povedie Maticu slovenskú na ceste k akceptácii, spoločenskej a inštitucionálnej, pokrokovejšej a súdržnejšej.
Riaditeľka DMS v Žiline informovala prítomných o Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši.
Na VZ MS v rámci diskusie vystúpil predseda KR MS ŽSK, p. Milan Stromko, ktorý kritizoval nečinnosť MO MS Žilina, ako aj prácu ostatných matičiarov v rámci pôsobnosti ŽSK, čo považuje riaditeľka DMS Žilina p. Kalanková za urážku, nielen voči DMS, ale hlavne ako bezdôvodnú dehonestáciu práce členov MO MS, v pôsobnosti ŽSK, pretože argumentácia, ktorou p. Stromko ako predseda KR MS vystúpil v rámci diskusie uvedená nebola.
Riaditeľka DMS Žilina a členovia MO MS vyjadrili svoj nesúhlas s uvedeným diskusným príspevkom a považujú ho za nepochopiteľný útok smerom k práci matičiarov nášho regiónu.
V rámci programu výročnej členskej schôdze predniesol plán činnosti MO MS Žilina predseda MO MS Žilina na rok 2018. Okrem činnosti, ktorá je súčasťou dlhoročnej a veľmi dobrej spolupráce so samosprávou, v roku 2018 MO MS Žilina, plánuje rôzne aktivity a projekty, napr. prednáška k 100-mu výročiu podpísania deklarácie slovenského národa, periodické organizovanie besied členov a verejnosti k výročiam národovcov pod názvom „ Matičné pondelky „ , organizovanie exkurzií do Štátneho archívu v Bytči pre žiakov stredných škôl a gymnázií regiónu Žilina.
Za veľmi významný projekt v roku 2018 považujeme zriadenie funkčnej dielne v DMS v Žiline pre organizovanie remeselných podujatí pre mládež, beseda s pánom Mariánom Grebáčom zo Slovenského rozhlasu, besedu s archeológom Jozefom Moravčíkom a iné. Plán aktivít na rok 2018 bude zverejnený a k dispozícii na webovej stránke Matice slovenskej.
V roku 2018 plánuje MO MS Žilina a DMS Žilina rozbehnúť projekt krátkych videonahrávok o Slovensku „ ŽIVOT V SRDCI EURÓPY“ pre žiakov stredných škôl a osemročných gymnázií žilinského kraja.
Projektov, ktoré MO MS Žilina s DMS Žilina realizuje je mnoho, dokonca môžeme konštatovať, že sú naozaj výnimočné a pokrokové a členovia rôznych vekových kategórii sa s radosťou a naozaj so záujmom na týchto akciách zúčastňujú. A nielen ony, ale aj verejnosť nášho regiónu.
Výročná členská schôdza v Žiline bola aj tento rok dôkazom plnohodnotnej práce, dôkazom súdržnosti a dobrých vzťahov nás, matičiarov. „ Kde je vôľa, tam je cesta „ . Dobré vzťahy a vôle robiť veci s láskou a potešením sú cestou ako dokázať, že Matica slovenská je inštitúciou hodnou názvu národná a duchovná. Stretnutie žilinských matičiarov je toho dôkazom.

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/ms-moyses-2017-011-4.jpg” image_id=”23640″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/Výročná-schôdza-002.jpg” image_id=”23641″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/Výročná-schôdza-002.jpg” image_id=”23641″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

[image_options href=”http://matica.sk/wp-content/uploads/2017/11/Výročná-schôdza-002.jpg” image_id=”23641″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]

2017-11-20T16:15:50+00:0020 novembra 2017 |Žilinský kraj|
X