VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA ŽARNOVICKÝCH MATIČIAROV


//VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA ŽARNOVICKÝCH MATIČIAROV

Žarnovica, 25. 1. 2018

Takmer presne po roku (rozdiel jedného dňa) od valného zhromaždenia sa 25. januára žarnovická matičiari stretli na výročnej členskej schôdzi (VČS). Tá sa konala v jedálni ZŠ na Ul. F. Kráľa. Rovnako ako po predchádzajúce roky bolo skutočne čo hodnotiť.
Z poverenia výboru rokovanie otvoril a viedol jeho tajomník Ing. Jozef Piecka. Zvlášť privítal primátora mesta Kamila Danka, ktorý je od minulého roka už členom MO a jeho zástupkyňu Ing. Alenu Kazimírovú. Privítal aj predsedu OO JDS Ing. Jozefa Husára, CSc. a predsedu Rady DC seniorov Žarnov Jána Hajnoviča, oboch ako členov MO MS. Ďalej uviedol, že na VČS je prítomná matičná televízia (TV Matica). Po schválení programu, pracovných komisií a overovateľa zápisnice predsedníčka Mgr. Anna Benčatová a podpredsedníčka Mária Balážová odovzdali dvojici z piatich v tomto roku novoprijatých členov preukaz MS, pamätný list, kľúčenku MS i CD speváckej skupiny Prameň.
Správu o činnosti za minulý rok predniesla predsedníčka aj tentoraz netradične. Premietanie fotografií so sprievodným slovom opäť prítomných zaujalo. Tento bod bol vlastne najdlhším z celého programu, čo svedčí aj o samotnej činnosti, keď minuloročný základný plán bol prijatý v 17-ich bodoch. MO si uctil pamiatku 160. výročia narodenia, rovnako ako 81. výročie úmrtia, I. slovenského školského inšpektora Tekovskej župy Karola Bieleka, bol organizátorom Fašiangového sprievodu, Jarnej matičnej prechádzky, zorganizoval zájazd na folklórny festival vo Východnej, zorganizoval Matičný večer. Z iniciatívy MO bolo vynášanie Moreny, Matičný beh žiakov pre zdravie, či Matičný beh žiakov v rámci Európskeho týždňa športu, pričom pri týchto podujatiach bol MO spoluorganizátor. Podieľali sa na Dňoch mesta Žarnovica, spevácka skupina Prameň vystupovala nielen na doslovne všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach mesta, ale napríklad vo Zvolenskej Slatine, v Kremnických Baniach, či na Počúvadle. Matičiari mali zastúpenie na spomienke oslobodenia mesta, Dňa víťazstva, SNP, či Vatre k SNP. Družstvo MO MS od novembra reprezentuje MS v mestskej kolkárskej lige, atď.
Správu doplnil tajomník o stave členskej základne. V minulom roku prijali 8 nových členov a len v jednom prípade bolo členstvo ukončené. Stav k 31.12.2017 tak bol 94. Na výborovej schôdzi 16. januára t.r. prijali nových päť členov a tak ku konaniu VČS mal MO už 99 členov.
Zo správy o hospodárení prednesenej hospodárskou Bc. Renátou Štefankovou i následnej správy dozorného výboru, ktorú predniesla z poverenia nemocnej predsedníčky DV jeho členka Anna Kašková, bolo zrejmé že MO nakladal s finančnými prostriedkami hospodárne a v súlade s platnými uzneseniami. Treba zdôrazniť, že činnosť mohla byť realizovaná hlavne vďaka finančnému príspevku mesta v sume 1400,- €.
Predsedajúci uviedol, že pred piatimi rokmi sa ujala myšlienka, aby členovia, ktorí sa v príslušnom roku dožívajú významných životných jubileí boli uctení písomným blahoželaním. Na základe rozhodnutia výboru to od tohto roku bude na dvakrát, a to na VČS (tým čo sa dožívajú jubilea v I. polroku) a Matičnom dni (tým čo sa dožívajú jubilea v II. polroku). Predsedníčka a podpredsedníčka potom odovzdali blahoželanie a darček prvej časti tohtoročných jubilantov (55, 60, 65, 70 a 75-roční), ktorými sú: Mgr. Ingrid Káčerová, Ing. Jozef Piecka, Ing. Juraj Benčat, Albín Magula, Anna Rybárová, Mária Sedliaková, Barbora Barancová a Rudolf Hula. Jubilanti si následne aj navzájom poblahoželali a prítomné speváčky Prameňa zaspievali „Živijo“.
Plán na tento rok, ktorý je MS vyhlásený za Rok slovenskej štátnosti, predniesla predsedníčka MO. Tentoraz je až 18-bodový. Jedným z bodov bolo aj dosiahnutie počtu členov 100. Realizácia opäť nebude možná bez finančnej príspevku mesta. Podľa toho bol aj predložený vyrovnaný plán rozpočtu. Na základe správy mandátovej komisie bolo zrejmé, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, ktorí môžu právoplatne prijať rozhodnutia. Konkrétne i napriek takmer chrípkovej epidémie bolo prítomných 61 členov, čo je 61,62 %, a 16 sa vopred ospravedlnilo z dôvodov zdravotných, rodinných i pracovných.
Ako prvý sa do diskusie prihlásil K. Danko. V úvode príspevku poďakoval za aktívnu prácu členom MO. V ďalšej časti zvýraznil dôležitosť vlastenectva a národného cítenia a zdôraznil, aby v matici nebolo politikárčenie. Pripomenul, že v minulosti trpeli najmä slovanské národy a je dôležité, aby taká inštitúcia ako je Matica slovenská zjednocovala všetkých Slovákov.
Následne sa prihlásila zástupkyňa primátora mesta Ing. Alena Kazimírová, ktorá prejavila záujem o členstvo v MS a požiadala o prihlášku.
Ing. Juraj Benčat sa v mene jubilantov poďakoval za blahoželanie i darček.
Irma Danková, vedúca speváckej skupiny Prameň informovala, že ich skupina je neoddeliteľnou súčasťou MS a 9. januára, za prítomnosti zástupkyne primátora Ing. A. Kazimírovej a vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica Ing. J. Piecku, hodnotili činnosť. Mali 30 vystúpení a 65-krát sa stretli na skúškach. Poďakovala za pomoc zo strany mesta, prostredníctvom MO MS, lebo každý špás niečo stojí, a verí, že aj v budúcnosti bude mesto minimálne tak štedré.
Predseda návrhovej komisie Roland Hanus predniesol návrh na uznesenie. Jediným pozmeňujúcim návrhom bolo navýšenie počtu členov zo 100 na 105, pretože pôvodný návrh bol pripravený ešte v čase, keď MO mal 94 členov. Keďže na VČS vypísaním prihlášok požiadali o členstvo všetci traja prítomní sympatizanti, bol by pôvodný návrh vlastne znížením. Po tejto zmene VČ všetky predložené návrhy jednomyseľne schválila. Aj to je istým dôkazom, že boli pripravené dôkladne.
Oficiálnym záverom približne dvojhodinového rokovania žarnovických matičiarov bola Hymna MS, ktorú spievali takmer všetci prítomní.
Už neoficiálnou časťou bolo občerstvenie tentoraz vo forme chleba s bravčovou masťou a cibuľou a dva druhy čaju. No a k dobrej nálade prispeli piesňami členky speváckej skupiny Prameň.
Aj uvedené skutočnosti sú snáď presvedčivým dôkazom o aktívnej činnosti MO MS v Žarnovici.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka

článok neprešiel jazykovou úpravou

 Dvojica z nových členov MO MS Rudolf Hula a Anna Hulová

 Dvojica z nových členov MO MS Rudolf Hula a Anna Hulová

Časť z účastníkov VČS

Časť z účastníkov VČS 

2018-01-31T09:31:49+00:0031 januára 2018 |Banskobystrický kraj|
X