VZNIK ODBORU MLADEJ MATICE NITRA

thumbnail

Nitra, 8. 8. 2017

V utorok, 08.08.2017 o 20.00 hod sa v priestoroch Domu Matice slovenskej v Nitre uskutočnilo Valné zhromaždenie pri príležitosti založenia Odboru Mladej Matice Nitra.
Valné zhromaždenie OMM zvolal predseda prípravného výboru na založenie OMM v Nitre Rudolf Jurenka, spolu s členkou prípravného výboru, Mgr. Alenou Zverinovou.
Podporiť túto iniciatívu mládeže prišli hostia Mgr. Lenka Belovičová, členka výboru OMM Bratislava, Ratko Sudecký, spisovateľ, riaditeľka DMS Nitra Veronika Bilicová a pracovník Členského ústredia Matice slovenskej RNDr. Ján Seman.
Po úvodnom slove novozvoleného predsedu OMM zasvätil RNDr. Ján Seman všetkých zúčastnených o dejinách MS, poslaní a cieľoch MS, OMM, základných pojmov časti stanov MS, ktorá sa týka členstva a zakladania odborov. Po ňom nasledoval príhovor riaditeľky Domu MS Mgr. Veroniky Bilicovej, ktorá okrem iného informovala prítomných o činnosti a aktivitách DMS v Nitre. Zároveň vyjadrila veľké nadšenie zo založenia OMM a umožnila jeho členom do budúcna stretávať sa v priestoroch DMS v Nitre.
Aktom založenia OMM sa prítomní uzniesli na šírení odkazu minulých generácií, v záujme obrodiť slávu nášho kraja prostredníctvom vlastnej činnosti. Noví mladí členovia OMM Nitra prejavili veľký záujem o spoluprácu s ostatnými odbormi OMM nielen v rámci západného Slovenska, ale aj s ostatnými OMM z iných častí Slovenska. Členovia taktiež vyjadrili vôľu spolupracovať aj s ostatnými MO MS z okresu Nitra a bližšieho okolia.
Čo sa týka aktivít nového OMM, členovia sa predbežne zhodli na projektoch zameraných predovšetkým na deti a mládež. Okrem iného zaznel návrh na založenie bábkového divadla pre deti v pôvodnom štýle, konanie hudobných festivalov, koncerty s pôvodnými nástrojmi, prezentácia a náuka remesiel, prednášky, výsadba stromov, zber odpadu a mnoho iných nápadov, ktoré spolu predniesli účastníci Valného zhromaždenia.
Po ukončení rozpravy predseda poďakoval prítomným za účasť a nápady a pozval ich na miestny vrch v Nitre, na zapálenie vatry a posedenie pri ohni, ako oslavu založenia nového OMM v Nitre.

Mgr. Alena Zverinová,
DMS Nitra

článok neprešiel jazykovou úpravou