Založenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Záriečí


//Založenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Záriečí

Záriečie, 6. 11. 2018

Dňa 6. 11. 2018 sa v Dome kultúry v Záriečí stretli členovia FSk Záriečanka a ďalší občania Záriečia a okolia, ktorí sa rozhodli založiť v obci Záriečie Miestny odbor Matice slovenskej. Na zakladajúcom valnom zhromaždení sa zúčastnilo 35 občanov (z celkového počtu 43), ktorí si zvolili za predsedu MO MS pani Annu Beňovú. Na valnom zhromaždení sa zúčastnil tiež Jozef Kollár, starosta obce Záriečie a riaditeľ členského ústredia Matice slovenskej PhDr. Martin Fejko, ktorý prispel cennými radami.
História obce Záriečie úzko súvisí s dejinami Lednického hradného panstva. Hoci prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1475, hlavné osídľovanie Púchovskej doliny, do ktorej obec Záriečie patrí, sa začalo pravdepodobne ešte v 14. storočí. Obec Záriečie ustála aj silné maďarizačné tlaky v 19. storočí, v Záriečí sa na cirkevnej škole vyučovalo po slovensky a školu navštevovali aj deti z okolitých obcí. Obec Záriečie bola v minulosti povinná pestovať hrozno a chovať ovce. Neskôr sa obyvatelia venovali najmä tkáčstvu, garbiarstvu, tesárstvu a vyšívaniu krojov a šitiu papúč (textilná obuv typická pre celú Púchovskú dolinu). Zakladajúci členovia MO MS Záriečie chcú nadviazať na zachovávanie tradícií a vlastenectva svojich predkov, ktorí sa v minulosti postavili proti vtedajšej štátnej moci a obránili pamätník a sochu generála M. R. Štefánika pred odstránením a zničením.
Aj keď sa v súčasnosti obyvatelia obce tkáčstvu ani garbiarstvu už nevenujú, na svoje zvyky nezabudli. I dnes sa tu nájdu šikovní ľudia, ktorí vedia ušiť a vyšiť súčasti kroja a venujú sa vo svojom voľnom čase ľudovému umeniu, najmä spevu, tancu a hudbe. Známe sú hlavne trojhlasné spevy v autentickom podaní.
Nie je preto azda prekvapením, že sa mnohí obyvatelia Záriečia venujú propagácii folklóru a úspešne reprezentujú obec Záriečie na regionálnej a celoštátnej úrovni, dokonca aj na medzinárodných podujatiach (Matičné dni v Rijeke v Chorvátsku a Stretnutie dolnozemských Slovákov v Tóthkomlósi v Maďarsku), kde reprezentujú nielen obec Záriečie, ale aj celý región Púchovskej doliny.
Púchovská dolina je známa na celom Slovensku bohatou folklórnou tradíciou. Azda nie je iný región na Slovensku, kde by v každej obci pôsobil aspoň jeden folklórny súbor. V obci Záriečie v súčasnosti fungujú dve folklórne telesá, FSK Záriečanka a FSk Rozmarínek, v susednej obci Mestečko FSk Mestečko, v obci Dohňany pôsobí FSk Konopa, v Lysej pod Makytou zas FSk Javorina a detská folklórna skupina Javorinka, v Lúkach pod Makytou je to FSk Javorník a v Lazoch pod Makytou FSk Lazovienka.
Práve snaha o zachovanie kultúrneho dedičstva, udržiavanie tradícií a o zoznámenie širokej verejnosti so zvykmi našich predkov a s ľudovým umením viedla členov FSK Záriečanka k rozhodnutiu založiť Miestny odbor Matice slovenskej Záriečie, ktorý bude aktívne prispievať k organizovaniu podujatí zameraných hlavne na propagáciu ľudového umenia z regiónu Púchovskej doliny. Folklórne skupiny, ale aj jednotlivci by tak mali mať viac možností reprezentovať náš región na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni.

MO MS v Záriečí si kladie za cieľ:

– zachovanie pôvodnej kultúry a ľudových zvykov a odovzdanie tohto bohatstva budúcim generáciám,
– organizovať spoločenské kultúrne podujatia zameranú najmä na ľudové umenie (spev, hudba, tanec, ľudové remeslá ako drotárstvo a pod.),
– odborne viesť, morálne a hmotne podporovať skupiny aj jednotlivcov v ich kultúrnej práci,
– starať sa o ochranu pamätných miest a objektov národnej kultúry,
– pomáhať zbierať, ochraňovať, šíriť a popularizovať hodnoty tradičnej ľudovej kultúry,
– aktívne rozvíjať osvetovú činnosť a podporovať športovú činnosť jednotlivcov a kolektívov z regiónu.

Mária Chodúrová,
hospodár MO MS Záriečie

2018-11-27T15:51:36+00:0015 novembra 2018 |Trenčiansky kraj|
X