Zamerajú sa na kronikárstvo, ale i národnostnú problematiku. Valné zhromaždenie Vlastivedného odboru MS

thumbnail

Vlastivedný odbor (VlO) Matice slovenskej mal pred koncom polovice augusta valné zhromaždenie (VZ). Delegáti rokovali v Martine za účasti tajomníka MS Mareka Hanusku, ktorý informoval aj o výhodnejších možnostiach vedenia bankového účtu, a vypočuli si a následne schválili správy o činnosti, hospodárení, aj dozorného výboru tohto matičného vedeckého odboru, taktiež prediskutovali ďalšie možnosti a rozšírenie fungovania do širších spoločenských oblastí. Viliam Komora informoval o vydanom zborníku z Kongresu slovenskej inteligencie – Via magna, na ktorého vydaní sa VlO MS spolupodieľal. Predsedníčka odboru Dáša Daneková uviedla návrh hlavných činností do nasledujúceho obdobia, v čom ju doplnili viacerí členovia odboru. Z dôvodu aktuálnosti, potreby súčasných zmien novelizoval odbor stanovy, po čom nasledovala voľba funkcionárov, keď bola za predsedníčku opätovne zvolená etnologička a kronikárka PhDr. Dáša Daneková a členovia výboru, ktorí sú zastúpení z takmer všetkých slovenských krajov. VZ VlO MS schválilo na blížiace sa celomatičné valné zhromaždenie delegátku a navrhlo kandidátov do matičných orgánov. V dlhšej plodnej diskusii predsedníčka Dáša Daneková informovala o spolupráci odboru s osvetovými strediskami a možnosti rozšírenia ešte na iné kultúrne a regionálne centrá, ako aj šírenie osvety taktiež s rómskymi deťmi. Tajomník MS Marek Hanuska hovoril o možnosti podávať projekty v rámci vedeckých grantov MS, čo doplnila informáciami predsedníčka D. Daneková o potrebe spracovania pozostalosti bývalého predsedu odboru a významného slovenského etnológa a muzeológa PhDr. Igora Krišteka, CSc., ďalej o príprave publikácie „vademecum“ kronikárstva, doplnila ďalšie informácie ku kronikárstvu, ako aj možnostiach činnosti v národnostne a jazykovo zmiešaných územiach, kde má VlO MS taktiež členskú základňu. Ďalej dostali priestor ostatní delegáti, spomeňme aspoň, že Milan Bušo hovoril aj k pripravovanej monografii obce Báhoň, či Ľubomíra Žilu, ktorý bol prezentovaný v oblasti evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Príbovciach a k obci Príbovce, o čom bolo publikovaných viacero informácií v regionálnych turčianskych novinách. Prítomní si minútou ticha uctili zosnulých členov VlO MS Ing. Gabriela Hulmana, CSc. a PhDr. Genovévu Grácovú, ktorí odišli do večnosti v uplynulom období. Na koniec boli prečítané a schválené uznesenia, na čo predsedníčka poďakovala za účasť delegátom a zvlášť tajomníkovi MS Marekovi Hanuskovi a ukončila rokovanie.

Viliam Komora - text aj foto

článok neprešiel jazykovou úpravou

Pracovné predsedníctvo VZ VlO MS, predsedníčka uprostred Foto - Marek Hanuska