Zasadal Dozorný výbor Matice slovenskej v Martine


//Zasadal Dozorný výbor Matice slovenskej v Martine

Dňa 29. 3. 2019 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Dozorného výboru MS v Martine. V úvode zasadnutia predseda DV MS Štefan Martinkovič predstavil nové zloženie časti členov DV MS, ktorí boli menovaní ministerkou kultúry SR, a to: Ing. Luciu Zemanovú a PhDr. Radoslava Ragača. Pri tejto príležitosti dozorný výbor vyzdvihol zásluhy odchádzajúceho aktívneho člena DV MS, Ing. Jána Kozáka, ktorého práca bola ocenená Striebornou cenou Matice slovenskej.

V pracovnej časti Dozorného výboru MS sa jeho členovia zaoberali činnosťou a súčasným stavom v podnikateľských subjektoch, kde má MS akýkoľvek majetkový alebo finančný podiel, s dôrazom na najväčší podnikateľský subjekt, ktorým je kapitálová akciová spoločnosť Neografia.

Veľkú pozornosť DV MS venoval priebežnej správe o realizácii návrhov opatrení, ktoré boli prijaté dozorným výborom od ostatného Valného zhromaždenia Matice slovenskej. Navrhované opatrenia obsahujú predovšetkým špecifikované nedostatky, na ktoré dozorný výbor poukazuje z titulu svojej dozornej, dohliadacej a kontrolnej činnosti. S poukazom na túto skutočnosť bolo dozorným výborom konštatované, že je povinnosťou výkonných orgánov a vedúcich funkcionárov Matice slovenskej sa návrhmi opatrení zaoberať, a súčasne zabezpečovať odstraňovanie zistených nedostatkov. V týchto súvislostiach dozorný výbor pripomenul, že niektoré zistené nedostatky, ktoré pretrvávajú, bude potrebné doriešiť do konania avizovaného Snemu Matice slovenskej. A to predovšetkým z toho dôvodu, že VZ uložilo na nastávajúcom sneme predložiť novelizáciu Stanov MS, ako aj vytýčenie budúceho programu rozvoja Matice slovenskej.
Dozorný výbor MS sa rovnako zaoberal došlými podnetmi, sťažnosťami a námetmi a rozhodol o ich riešení.
V záverečnej časti rokovania Dozorného výboru MS bola podaná informácia z rokovania orgánov MS a v tejto súvislosti si DV MS vypočul informáciu o prebiehajúcich prípravách Snemu Matice slovenskej, ktorý Výbor MS zvolal na mesiac október 2019.

JUDr. Štefan Martinkovič,
predseda DV MS

2019-04-04T15:10:08+00:004 apríla 2019 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X