Zasadnutie Vedeckej rady Matice slovenskej


//Zasadnutie Vedeckej rady Matice slovenskej

       

 

V stredu 25. apríla 2018 sa zišla v Bratislave Vedecká rada Matice slovenskej (VR), ktorú tvoria významní slovenskí historici, literárni vedci, jazykovedci a vysokoškolskí pedagógovia. VR zobrala s vecnými pripomienkami na vedomie predloženú správu o činnosti vedeckých ústavov a odborných pracovísk MS v roku 2017, a plán ich činnosti v roku 2018 s výhľadom do roku 2019. Z pohľadu tohto roku budú ťažiskové podujatia a edičné výstupy, reflektujúce MS vyhlásený Rok slovenskej štátnosti. Ako odznelo v diskusii, bohaté a širokospektrálne aktivity vedeckých ústavov a odborných pracovísk MS sú jednoznačnou odpoveďou všetkým kritikom, ktorí problematizujú význam MS, jej činnosť, poslanie a budúcnosť. Na druhej strane členovia VR reagovali na krajne nepriaznivý personálny stav v týchto pracoviskách.

Za takto vzniknutej situácie nie je reálne v najbližšom čase naplniť všetky proklamované zámery a programové ciele v oblasti matičnej vedeckovýskumnej a odbornej činnosti.

VR ocenila fungovanie interného grantového programu MS na podporu vedy a výskumu, ktorý existuje od roku 2013. Odvtedy bolo z tohto programu podporené vydanie 25 knižných titulov a vyhotovenie dvoch výstav. Tieto projekty na finálnu realizáciu pripravili tak vedecké ústavy a odborné pracoviská, ako i vedecké a záujmové odbory MS. Členovia VR vyslovili presvedčenie, že vedenie Matice slovenskej zabezpečí finančné krytie a funkčnosť grantového programu aj v nasledujúcom období. V rámci bohatej a inšpiratívnej diskusie členov VR rezonovali mnohé otázky týkajúce sa vedeckej činnosti v podmienkach MS, jej systematickej propagácie a prezentácie.

 

Autor tlačovej správy: Peter Cabadaj, vedecký tajomník MS

Martin, 27. 04. 2018

 

 

 

 

 

2018-11-08T18:00:24+00:002 mája 2018 |Nezaradené|
X