Zasadnutie Vedeckej rady Matice slovenskej


//Zasadnutie Vedeckej rady Matice slovenskej

                 

                                           

Vo štvrtok 23. marca 2017 sa zišla v Martine Vedecká rada Matice slovenskej (VR), ktorú tvoria významní slovenskí historici, literárni vedci, jazykovedci a vysokoškolskí pedagógovia. VR zobrala s vecnými pripomienkami na vedomie predloženú správu o činnosti vedeckých ústavov a odborných pracovísk MS v roku 2016, a plán ich činnosti v roku 2017 s výhľadom do roku 2018. Z pohľadu tohto roku budú ťažiskové podujatia a edičné výstupy, reflektujúce výročia Jozefa Miloslava Hurbana, Andreja Radlinského a Antona Bernoláka.  Ako odznelo v diskusii, bohaté a širokospektrálne aktivity vedeckých ústavov a odborných pracovísk MS sú jednoznačnou odpoveďou všetkým kritikom, ktorí problematizujú význam MS, jej činnosť, poslanie a budúcnosť. VR ocenila tiež fungovanie interného grantového programu MS na podporu matičnej vedy a výskumu, ktorý existuje od roku 2013. Vlaňajší finančný príspevok z tohto programu umožnil vydanie 15 knižných titulov z oblasti historiografie, slovakistiky, literárnej vedy a histórie, politológie, jazykovedy, kulturológie, národohospodárstva a života Slovákov v zahraničí. Podľa informácie matičného vydavateľstva ešte nikdy v novodobej histórii nevydala MS v prvých troch mesiacoch kalendárneho roka toľko publikácií, ako v roku 2017! V rámci bohatej a inšpiratívnej diskusie členov VR rezonovali mnohé otázky týkajúce sa prehĺbenia rozvoja vedy v podmienkach MS, jej systematickej propagácie a prezentácie. Vedecká rada MS reagovala aj na nedávne úmrtia dlhoročných matičných vedeckých pracovníkov a funkcionárov Imricha Sedláka a Štefana Baranoviča.

 

Autor tlačovej správy: Peter Cabadaj

vedecký tajomník MS

Martin, 27.  3. 2017

 

2018-11-08T18:01:35+00:0027 marca 2017 |Nezaradené|
X