Závery z rokovania národnostnej komisie


//Závery z rokovania národnostnej komisie

Koncom novembra (24. 11.) sa stretli členovia komisie výboru Matice slovenskej pre národnostné vzťahy. Rokovanie osobne pozdravil predseda MS Marián Tkáč, a aktívne sa na riešení problematiky podieľali najmä členovia výboru MS Libuša Klučková, Zlatica Halková, Alena Rezková a Matej Lada, pričom na rokovaní a do diskusií sa veľmi pozitívne zapájali aj riaditeľ Strediska národnostných vzťahov MS doc. P. Parenička a pracovníčka Mgr. M. Vyšná. Prebrali viaceré problémy, ktoré sa týkajú predovšetkým postavenia Slovákov a používania slovenského jazyka na národnostne zmiešanom území nášho štátu, predovšetkým však na južnom Slovensku.
Po dlhšej odbornej diskusii komisia prijala závery, kde navrhuje vedeniu MS a zvlášť predsedníctvu odporučiť Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu, aby vytvorilo odbor pre školy s vyučovacím jazykom slovenským na jazykovo zmiešaných územiach, a aby sa zriadila expertná skupina pre riešenie problematiky vyučovania slovenského jazyka na jazykovo zmiešaných územiach SR.
Na základe predchádzajúcich rokovaní a spracovaní podrobnej a dôkladnej analýzy, ktorá vychádzala z odborných empirických výsledkov, matičiari navrhli zriadenie iniciatívnych matičných skupín, ktoré by mali rokovať s predstaviteľmi verejnej správy na rôznych úrovniach v oblasti postavenia práv Slovákov a používania štátneho jazyka na jazykovo a národnostne zmiešaných územiach SR, a to počnúc s najvyššími štátnymi predstaviteľmi ako predsedom vlády, predsedom národnej rady či s prezidentom, ako aj s poslancami NR SR, ale taktiež v rámci predsedov a orgánov vyšších územných celkov, okresov, miest a obcí, či iných organizácií a inštitúcií. Vychádza sa pritom zo záverov, že jednotliví predstavitelia a orgány nie sú dostatočne zorientovaní v danej problematike a to najmä z dôvodu účinnej a cielenej propagandy najmä politických strán maďarskej národnostnej menšiny, na čom často nevedome spolupracujú aj Slováci, ktorý sa ich prostredníctvom usilujú dostať do rôznych politických pozícií. Avšak dôvodom je aj to, že osobné rokovania sú prínosnejšie a s lepšími výsledkami, ako bežná či elektronická komunikácia a korešpondencia.
Členovia komisie sa taktiež zaoberali ostatnou situáciou na južnom Slovensku, ktorú odborne spracováva najmä matičné Stredisko národnostných vzťahov. Z tejto oblasti diskusií spomeňme aspoň návrh na posilnenie oblastných stredísk MS na južnom Slovensku čo by bolo na počiatku aspoň zabezpečením určitého množstva kníh pre deti a mládež, spolupráca DMS Rožňava s Gymnáziom Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou, ako aj veľmi horúcou a aktuálnou situáciou v známej kauze odhaľovania základného kameňa busty Ľudovíta Štúrova v Štúrove, ktorá bude ďalej riešená najvyššími matičnými predstaviteľmi 1. podpredsedom Jozefom Šimonovičom v úzkej súčinnosti s predsedom Mariánom Tkáčom a správcom Marošom Smolcom.
Komisia podporila aj iniciatívu MS na premenovanie Starého mosta v Bratislave na Most Ľudovíta Štúra, ako aj návrh MS na ustanovenie pamätných dní SR a to 4. jún – Deň podpísania trianonskej mierovej zmluvy a 19. september – Pamätný deň slovenskej nezávislosti.
Matičiari sa taktiež oboznámili s časťou pripravovanej Stratégie MS v oblasti problematiky postavenia Slovákov a národnostných vecí, ktorej venovali veľmi širokú pozornosť. Po dlhšej a veľmi plodnej diskusii navrhli Stratégiu MS rozšíriť a posilniť v oblasti postavenia práv Slovákov a štátneho jazyka na jazykovo a národnostne zmiešaných územiach SR, čo sa môže zrejme stať prioritou celej Matice, keďže zo zákona o MS jej vyplývajú aj povinnosti ako upevňovanie slovenského vlastenectva, prehlbovanie vzťahov občanov k slovenskej štátnosti, spolupôsobenie v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúry, zvyšovanie národného povedomia Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach nášho štátu, posilňovanie vzťahov kultúr občanov, ktorí sa hlásia k národnostným menšinám a etnickým skupinám so slovenskou národnou kultúrou, spolupráca s orgánmi štátnymi, ako i samosprávnymi pri rozvoji kultúry a spoločenského života. Pokiaľ by sme to zhrnuli, tak je to oblasť, ktorú je potrebné omnoho viac presadzovať práve na slovenskom juhu.
Veríme, že aktuálne predložené závery tejto komisie celomatičného výboru sa stanú predmetom podnetnej diskusie a dostanú sa do života v našom slovenskom štáte.

Viliam Komora

100_2769

100_2768

2015-11-25T20:48:45+00:0025 novembra 2015 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X