Združenie vojnových poškodencov a invalidov na Slovensku významne ocenilo riaditeľa DMS Košice

thumbnail

Košice, 11. 12. 2017

Dňa 11. decembra 2017 sa v Košiciach uskutočnil Zjazd Združenia vojnových poškodencov a invalidov na Slovensku. Medzi pozvanými boli aj predstavitelia vlády a parlamentu SR, predstavitelia miestnej samosprávy a štátnej správy, spoločenské organizácie a nechýbal ani riaditeľ Domu Matice Slovenskej v Košiciach, Michal Matečka.
Práve na tomto Zjazde mu bola udelená záslužná medaila „SIGNUM HONORIS“ a to za jeho spoločenský prínos a presadzovanie humanistických tradícii. Medailu odovzdal predseda Republikovej rady ZVPaI na Slovensku, doc. Ing. Ján Buleca, PhD.. Následne bol Michal Matečka zhromaždením zvolený za nového predsedu Republikovej rady ZVPaI na Slovensku.
Vzhľadom na to, Matica Slovenská môže byť hrdá, že takýto človek je významným matičiarom a aj riaditeľom Domu Matice Slovenskej v Košiciach.
Mgr. Michaela Kováčová
 členka MO MS Košice
článok neprešiel jazykovou úpravou