Zo života MO MS v Abraháme v 1. polroku 2018


//Zo života MO MS v Abraháme v 1. polroku 2018

Radi by sme predstavili náš Miestny odbor Matice slovenskej a informovali čitateľov SNN o jeho činnosti. MO MS v Abraháme pôsobí v našej obci už 18 rokov. Máme zvolený 7-členný výbor s predsedníčkou Annou Klementovou a 3-členný dozorný výbor, ktorého predsedom je Jozef Ivančík. Počet členov MO MS je 105.
Rok 2018 sme zahájili účasťou na oslavách 25. výročia vzniku Slovenskej republiky v MsKS Galanta, na pozvanie mesta Galanta, MO MS Galanta a Domu MS Galanta.
MO MS Cífer nás pravidelne pozýva na koncerty, a tak sme sa i teraz zúčastnili na Trojkráľovom koncerte v Kostole sv. Michala, kde koncertovala dychová hudba Drietomanka a na jarnom kole koncertov.
MO venuje pozornosť aj bezpečnosti našich členov a ostatných občanov, preto sme nechýbali ani na kvíze zameranom práve na bezpečnosť seniorov v našej obci.
Pravidelne aktualizujeme našu matičnú stránku www.maticaslovenskaabraham.sk a zároveň tu každoročne uverejňujeme aj významné výročia, jubileá a životopisy osobností v našej obci a v SR. V 1. polroku to bolo 190. výročie narodenia Pavla Dobšinského, 130. výročie narodenia MUDr. doc. Ivana Stodolu, 130. výročie narodenia Pavla Petra Gojdiča, biskupa a mučeníka.
Členovia MO MS sa zúčastnili na koncertoch Kantiléna v MsKs Galanta, na spomienkovom večere na Karola Duchoňa, divadelnom predstavení ochotníckeho divadla z Cífera pod názvom „Zastávka“, nechýbali sme ani na ochutnávke zabíjačkových špecialít spojenej s pochovávaním basy, obecnom dni, stavaní mája a ďalších akciách poriadaných obcou a spoločenskými organizáciami v obci.
V priebehu 1. polroka 2018 zasadali výbory MO MS za účelom prípravy výročného zhromaždenia a akcií, ktoré sme poriadali, prípadne sa na nich zúčastnili a prerokovávali sme úlohy z vyšších matičných orgánov, ktoré bolo treba plniť. Pravidelných výborových schôdzí bolo 6 a z každej je spracovaná zápisnica s prílohami.
Dňa 24. februára 2018 sa vzdal funkcie predsedu MO MS zo zdravotných a rodinných dôvodov Bohumil Čambál. Výročné zhromaždenie do funkcie predsedníčky na návrh výborov MO MS zvolilo Annu Klementovú. Bohumil Čambál bol zvolený za člena výboru MO MS.
Z výročného zasadnutia bola spracovaná zápisnica a spolu s prílohami zaslaná na členské Ústredie Matice slovenskej do Martina. MO MS si zároveň plnil aj úlohy vyplývajúce z nadriadených matičných orgánov. Na Ústredie bola e-mailom zaslaná aktualizovaná matričná kniha so stavom k 31. 12. 2017. Do korunového fondu MS bol odvedený poplatok 0,10 Eur na jedného člena.
Pravidelne bola aktualizovaná a dopĺňaná matičná webová stránka aj v časti fotodokumentácia, ktorú zabezpečuje matičný fotograf Marián Vrbovský. Jednotlivé články na matičnú stránku pripravuje predsedníčka MO MS a taktiež články do online novín www.abrahamcan.sk. Tu sme zverejnili aj články o významných osobnostiach, ktoré pôsobili v našej obci, ako boli Mons. Michal Tarek, Ján Puchart, Alojz Poppy, Emília Riegelová, Ferdinand Svetloslav Veigl.
MO MS organizačne zabezpečil 3-dňový výlet do Vysokých Tatier. Na výlete sa zúčastnilo 14 našich matičiarov v máji.
Predsedníčka MO a člen výboru Bohumil Čambál sa zúčastnili na zasadnutí Krajskej rady MS TTSK a Okresnej rady MS v Galante, z ktorých vyplývajú pre náš odbor ďalšie úlohy. Na zasadnutí sa zúčastnil aj novozvolený predseda MS JUDr. Marián Gešper, ktorý informoval prítomných o prvých krokoch, ktoré po zvolení v Matici slovenskej podnikol. Zároveň sme si pozreli v Dome MS Galanta výstavu inštalovanú pri príležitosti 190. výročia narodenia Pavla Dobšinského.
Predsedníčka MO MS bola pozvaná na prednes poézie a prózy „Čaro slova“, ktoré sa uskutočnilo na Základnej škole Michala Tareka v Abraháme. Víťazom v jednotlivých kategóriách odovzdala reklamné predmety MO MS.
Dvanásť našich matičiarov reprezentovalo obec Abrahám na 17. ročníku „Výstavky a ochutnávky jedál starých materí“ svojimi jedlami, na ktorej sa členky MS každoročne zúčastňujú.
Nezabúdame ani na spoluprácu s družobnými MO MS Cífer a Veľké Úľany. Tu sa naše delegácie zúčastnili na výročných členských schôdzach.
Členovia MO MS sa zúčastnili na slávnostnej sv. omši v rím. kat. kostole ako spomienke na padlých občanov v 1. a 2. svetovej vojne. Po skončení omše bolo kladenie vencov k pomníku padlých pri kostole. Slávnostný príhovor mal starosta obce Ing. Igor Németh, ktorý aj kládol veniec za obec, za MO MS v Abraháme kládla veniec predsedníčka Anna Klementová.
MO MS zorganizoval výlet do blízkeho okolia pre žiakov ZŠ Michala Tareka v Abraháme a matičiarov. Na výlete sa zúčastnilo 18 matičiarov, 6 rodinných príslušníkov a 20 žiakov ZŠ Michala Tareka s 2 pedagógmi. Navštívili sme Vidiecky dom vo Vlčkovciach, Pamätný dom Juraja Fándlyho v Naháči a Katarínku pri obci Dechtice.
Organizujeme aj brigády. Členovia MO MS sa zúčastnili na dvoch brigádach vo farskej záhrade a komunitnom upratovaní obce a v miestnom lese.
Aktivít v našom miestnom odbore je veľa a poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí ich pripravujú a aktívne sa na nich zúčastňujú. Samozrejme, že bez finančných prostriedkov by sme tieto akcie nezvládli, preto patrí naše poďakovanie obci Abrahám, z ktorej rozpočtu máme každoročne schválenú finančnú dotáciu, našim sponzorom a členom za ich príspevky.

Anna Klementová, predsedníčka MO Matice slovenskej v Abraháme

2018-07-11T10:09:23+00:0011 júla 2018 |Trnavský kraj|
X