Zopár zdarných krokov poradného orgánu výboru MS


//Zopár zdarných krokov poradného orgánu výboru MS

Rada výboru MS pre jazykové a školské otázky hodnotila svoju činnosť

Rada výboru Matice slovenskej pre jazykové a školské otázky funguje takmer jeden rok. Za toto obdobie opreteky s časom, peniazmi a personálom sa jej podarilo efektívne zúročiť svoje úsilie. Rada sa zamerala na niektoré kľúčové oblasti v školstve. Od mája minulého roku sa zaoberali členovia Rady (Martin Bodis, Libuša Klučková, Margaréta Vyšná) problémom zakladania základných škôl v okrese Dunajská Streda, najmä v obci Rohovce a Šamorín, a dotiahli tento problém do úspešného legislatívneho zámeru, o ktorom informovali aj Slovenské národné noviny pod názvom Riešenie v súlade s matičným návrhom. Založenie školy s výučbou v štátnom jazyku v Rohovciach však stále nie je isté, rohovská samospráva kladie všemožné prekážky pri jej vzniku. Rada sa aj naďalej aktívne zaoberá touto situáciou.
Na niektorých základných školách (Šintava) začali efektívne fungovať nové matičné formy – Žiacke matice s jej iniciátorom a členom Rady Martinom Bodisom. Bola to opäť pôda Rady VMS, ktorá navrhla vytvoriť štatút Žiackych matíc pre najmladšie deti. Po dohode s Predsedníctvom MS sa Žiacke matice začlenia do stanov Mladej Matice.
Po avizovaní príprav legislatívnych zmien v školstve a absolvovaní niekoľkých rokovaní so zástupcami Ministerstva školstva SR a Štátneho pedagogického ústavu Rada VMS poskytuje svojich kandidátov (M. Bodis) a vlastné návrhy do noviel zákonov o pedagogických zamestnancoch, štátnej správe a školskej samospráve a o výchove a vzdelávaní. Proces návrhov však zatiaľ nie je ukončený.
Ďalšou dôležitou oblasťou školstva sú Ústredné predmetové komisie pri Štátnom pedagogickom ústave, v ktorých má aj Rada VMS svoje zastúpenie – Libuša Klučková, Martin Bodis, Július Lomenčík. Komisie podávajú návrhy na zmenu alebo doplnenie štátnych vzdelávacích programov pre všetky stupne škôl. Takými návrhmi boli aj metodické materiály pre ZŠ a SŠ pre slovenský jazyk a literatúru do ŠVP, týkajúce sa návratu k slovenským autorom v literárnych ukážkach a oblasti jazykovedy s autorským spracovaním M. Bodisa, L. Klučkovej a J. Lomenčíka.
Rade VMS pre jazykové a školské otázky ako poradnému orgánu Výboru Matice slovenskej vyplýva zo štatútu najmä prerokúvať záležitosti patriace do oblasti jazykových a školských otázok v súlade s úlohami Matice slovenskej, predkladať najmä Výboru Matice slovenskej a Predsedníctvu MS návrhy a odporúčania zo školskej a jazykovej oblasti, systematicky dohliadať, aká pozornosť sa venuje dodržiavaniu a uplatňovaniu zákonov v oblasti používania štátneho jazyka, vyjadrovať sa a zaujímať stanovisko k finančným, organizačným a materiálnym otázkam v Matici slovenskej, týkajúcich sa južných a východných prihraničných území SR.

Margaréta Vyšná,
predsedníčka Rady výboru MS pre jazykové a školské otázky

2019-01-31T11:58:20+00:0031 januára 2019 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X