Dni Augusta Horislava Škultétyho


//Dni Augusta Horislava Škultétyho

Dni Augusta Horislava Škultétyho patria už desaťročia k tradičným aktivitám Miestneho odboru Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši a Občianskeho združenia Spoločnosť Augusta Horislava Škutétyho vo Veľkom Krtíši. Trvajú od jari do jesene.
Venované sú významnej osobnosti slovenského národného života evanjelickému farárovi, básnikovi, publicistovi, riaditeľovi prvého slovenského gymnázia a oddanému matičiarovi Augustovi Horislavovi Škultétymu, od ktorého narodenia  7. augusta 1819 uplynulo 200 rokov. Jeho pamiatku sme si pripomenuli na službách Božích v evanjelickom chráme vo Veľkom Krtíši druhú augustovú nedeľu, kde sa narodil a bol pokrstený.  Patril k mužom štúrovskej generácie, bol národným buditeľom a perom a duchom bojoval za práva Slovákov  v Uhorsku. Svoj život zasvätil službe slovenskému národu a keby sa tak nestalo a jeho práca bola márna, netúžili by sme dnes po najlepšom vzdelaní pre naše deti.

August Horislav Škultéty bol horlivým Slovákom. Žil život ťažký, ale plodný a naplnený vierou. Bol evanjelickým farárom a počas pôsobenia v Tisovci založil miestnu cirkevnú knižnicu, nedeľnú školu, zostavil evanjelický spevník a začal pracovať na prvom vydaní slovenských ľudových povestí a rozprávok spolu s Pavlom Dobšinským. Jeho schopnosti a talent neboli po vôli vrchnosti a tento príkladný a horlivý slovenský evanjelický farár bol preložený na pôsobenie do chudobnej slovensko-maďarskej dediny Dlhá Ves a neskôr do Rozložnej.

August Horislav Škultéty však naďalej zostal v kontakte s učiteľmi a farármi.  Po páde Bachovno režimu sformovali aj Slováci svoj program v Memorande národa slovenského a vyslovili sa za požiadavky všestranného rozvoja národa, čoho výsledkom bolo založenie Matice slovenskej (1863) a slovenských gymnázií. Za najschopnejšie učiteľa a správcu Prvého slovenského  evanjelického gymnázia  v Revúcej bol od septembra  1862 vybraný A. H. Škultéty. Pri  gymnáziu vznikla aj dievčenská škola  a slovenský učiteľský ústav, čo malo veľký význam pre vzdelávanie v materinskom jazyku na ľudových školách.  Po 12 ročnom pôsobení  a prenasledovaní maďarské úrady slovenské  školy zatvorili. August Horislav Škultéty  prišiel nielen o zamestnanie, ale aj svoj majetok  a zostal bez existenčných prostriedkov. V roku 1875 ho zvolili za evanjelického farára v Kraskove, kde svoj život plný biedy, strádania, ale bohatý prácou pre mládež a slovenský národ   21. mája 1892 pred 127 rokmi dokonal.

Po skončení slávnostných služieb Božích pokračovali spomienkové oslavy programom pred zborovým domom, kde je umiestnená pamätná tabuľa venovaná A. H. Škultétymu. K účastníkom spomienkovej oslavy sa prihovoril Ján Brloš, predseda Krajskej rady Matice slovenskej v Banskej Bystrici.  Po  položení venca na znak vďaky a úcty nášmu rodákovi zazneli básne, písané perom Augusta Horislava Škultétyho a hymnické piesne v podaní zmiešaného speváckeho zboru „Nádej“   „Kto za pravdu horí“ a  „Hojže, Bože“.

Spomienkový deň na nášho rodáka A. H. Škultétyho pokračoval v chráme Božom, kde na úvod bola recitovaná báseň „Pocta Augustovi Horislavovi Škultétymu“ od  J. Rezníka a príhovor Mgr. Márie Hroncovej, predsedníčky OZ Spoločnosť A.  H. Škultétyho o živote nášho rodáka. Slávnostný deň pozdravil aj prvý podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. art. Roman Malatinec,  viceprimátor mesta Veľký Krtíš MUDr. Mirko Trojčák a prvý podpredseda Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska. Posolstvo života a diela A. H. Škultétyho bolo predstavené videoprojekciou, skrátenou verziou dokumentárno-hraného filmu, natočeného  členmi OZ Spoločnosť A. H. Škultétyho o jeho živote a diele pre edukačné účely na miestach jeho štúdií a pôsobísk.

Meno a posolstvo života a diela Augusta Horislava Škultétyho sa  v našom meste pripomína v pomenovaní ulice, námestia, školy, knižnice, osvetovými a vzdelávacími podujatiami ako sú spomínané Dni A. H. Škultétyho a celoslovenská literárna súťaž Škultétyho Rečňovanky. Máme radosť z toho, že v areáli evanjelického cirkevného zboru je zachovalý objekt, v ktorom sa A. H. Škultéty  narodil. Práve toto  dedičstvo je našou snahou zveľadiť a múdro s ním naložiť.

Zbierka je na základe  žiadosti OZ A.H. Škultétyho  Ministerstvom vnútra SR predĺžená  do 20. 02. 2020

Spojme sa tam, kde sa spojiť môžeme a podporme obnovu rodného domu A. H. Škultétyho. Cítime potrebu postarať sa o pamiatku, ktorá patrí nám všetkým bez ohľadu akú máme národnosť, kultúru, náboženstvo – lebo to je všetko vzácna hodnota a tú dnes potrebujeme. Po obnovení rodného domu našou snahou je zriadiť v ňom  pamätnú izbu na osobnosť, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej histórie,  na ktorú sa časom zabudlo.

Mgr. Eva Gallayová,
predsedníčka MO  MS Veľký Krtíš

Kladenie venca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-09-09T09:36:01+00:009 septembra 2019 |Banskobystrický kraj|
X