Matičný večer v Žarnovici s prekvapením aj pre predsedu Matice slovenskej


//Matičný večer v Žarnovici s prekvapením aj pre predsedu Matice slovenskej

Na podnet Rolanda Hanusa, ktorý je členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici od jeho obnovenia v roku 1990, bola v roku 2014 oživená tradícia konania matičných večerov. Ten tohtoročný bol teda v poradí už šiesty. Konal sa v nedeľu 20. októbra v Kultúrnom dome v Žarnovici. Niekoľko minút po 16.30 hod. začal slávnostnou znelkou MS a štátnou hymnou SR. Potom členka MO Janka Brigantová predniesla úryvky z básne P. O. Hviezdoslava k znovuotvoreniu MS v r. 1919.

Aj tentoraz v úlohe moderátora bol práve iniciátor obnovenia tohto podujatia a v súčasnosti aj člen výboru MO MS R. Hanus. Privítal vzácnych hostí: predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera, poslanca Zastupiteľstva BBSK a primátora mesta Žarnovica Kamila Danka, predsedu KR MS Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Brloša, zástupkyňu primátora mesta Žarnovica Ing. Alenu Kazimírovú, predsedu Mestského mládežníckeho parlamentu Bc. Radima Vojtka, predsedu Rady DC seniorov Žarnov Jána Hajnoviča, podpredsedníčku ZO SZPB v Žarnovici Ing. Máriu Števkovú (všetci členovia MS), nových členov MS i sympatizantov MS. Zdôraznil, že rok 2019 bol Maticou slovenskou vyhlásený za Rok oživotvorenia Matice slovenskej. Práve túto významnú skutočnosť v príhovore priblížila predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová. Pripomenula aj oživotvorenie Matice slovenskej v Žarnovici, o čo sa najviac zaslúžila miestna inteligencia v roku 1920. MO sa vtedy orientoval predovšetkým na odber a propagáciu slovenskej literatúry, časopisov, na prednáškovú a vzdelávaciu činnosť, rozvoj slovenského ľudového umenia a ochranu národných pamiatok. V novodobej podobe bol MO obnovený 19. apríla 1990 a jeho predsedom bol PaedDr. Ján Gašparík, potom bola predsedníčkou viac rokov Dagmar Bocianová. V súčasnosti má MO 111 členov. Žiaľ, ako uviedla predsedníčka, v živote prichádzajú aj smutné chvíle, a v MO MS Žarnovica sa tak v tomto roku stalo už dvakrát. Rady MS opustili dve členky: Mgr. Melánia Ceizelová a Mária Sedliaková. Následne si všetci prítomní ich pamiatku uctili minútou ticha. Svoj príhovor predsedníčka ukončila slovami: „Buďme hrdí na našu MS a buďme jej dôstojnými pokračovateľmi, aby mohlo na našom Slovensku naďalej znieť ,… ešte naša slovenská reč žije, dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije, žije, žije duch slovenský, bude žiť naveky…‘“

Ďalším bodom programu bolo odovzdanie preukazov MS dvom novým členom MO, a to Ondrejovi Staňovi a Zuzane Škopcovej. Noví členovia od predsedu MS prevzali preukazy, od predsedníčky MO pamätné listy a od tajomníka MO CD speváckej skupiny Prameň a kľúčenku MS.

Rovnako pred šiestimi rokmi sa ujala myšlienka, aby členovia MO, ktorí sa v príslušnom kalendárnom roku dožívajú významných životných jubileí (55, 60, 65, 70, 75 i 80 rokov), boli uctení písomným blahoželaním. Na základe rozhodnutia výboru MO je to od minulého roka na dvakrát. Na výročnej členskej schôdzi v januári si takto uctili tých matičiarov, ktorí jubileum oslávili v I. polroku. Na Matičnom večeri si uctili tých matičiarov, ktorí sa významných okrúhlych životných jubileí dožívajú v II. polroku. Tentoraz to bolo 55, 60, 65, 70 a 75 rokov. Sú nimi (nie podľa veku, ale abecedy): Vieroslava Kalinková, Helena Maslenová, Bibiána Muhová, Helena Pomekáčová, Edita Šaligová, Ing. Jozef Šavolt, Zuzana Škopcová a Jozef Tužinský. Prítomným jubilantom, blahoželanie i darček na zlepšenie krvného obehu spoločne odovzdala predsedníčka a tajomník MO. Následne zaznelo z reproduktorov „Živijo!“ a spevom sa pripojila aj časť prítomných.

Kultúrny program bol tentoraz v podaní Folklórneho súboru Sitňan z Banskej Štiavnice, ktorý vznikol ešte v 50. rokoch minulého storočia na Štátnej vyššej škole v Banskej Štiavnici a bol rozdelený na dve časti. Súčasťou tej prvej pod názvom „Pozdrav z Banskej Štiavnice“, alebo inak ukážky „Šachtágu“, bol aj „akt“ vstupu do poctivého spolku baníkov. No a komu inému z prítomných ako predsedovi MS by sa mohlo tejto cti dostať? A to bolo prekvapením nielen pre neho, ale aj všetkých prítomných. Vedúci súboru Ing. Dominik Kútnik, ako fuchsmajor, priviedol predsedu MS JUDr. Mariána Gešpera na pódium a nasledoval akt, v ktorom bolo potrebné splniť viacero úloh. Tou poslednou bol skok cez ošliador (kus kože, ktorú si baník uväzoval na zadnú časť tela a pomocou nej sa mohol šúchať do bane alebo slúžil ako chránič chladu zo zeme, na ktorej baník sedel). Predseda MS splnil všetky podmienky a skokom cez ošliador svoju skúšku spečatil. Následne si prevzal pamätný list ako doklad, že jeho doterajší stav sa mení na hrdý stav banícky, i Pivný zákon, ktorý k tomu nesporne patrí. Predseda MS následne poďakoval a uviedol, že tento akt mu je aj inšpiráciou.

Je pravdou, že každá organizácia by si mala vážiť najmä dobrovoľnú prácu svojich členov, a dať im to na vedomie možno aj prostredníctvom ocenení. MO MS Žarnovica to už robí pravidelne niekoľko rokov, výnimkou nebol ani tento. MO MS udelil Diplom „Za činnosť v miestnom odbore“ Eve Káčerovej, Vieroslave Kalinkovej, Ivanovi Kunskému, Jozefovi Rybárovi a Ladislavovi Závalcovi. Ocenenia spoločne s ružou odovzdala predsedníčka MO Mgr. A. Benčatová a tajomník MO Ing. J. Piecka.

Na návrh MO MS Krajská rada MS Banskobystrického samosprávneho kraja schválila a Matica slovenská v Roku storočnice svojho oživotvorenia udelila PAMÄTNÝ LIST KR MS BBSK: Jane Brigantovej – za viacročnú činnosť pri napĺňaní programu MS, Mariane Ľuptákovej – pri príležitosti životného jubilea a za viacročnú činnosť pri napĺňaní Programu MS, Oľge Michníkovej – za viacročnú činnosť pri napĺňaní Programu MS, Kataríne Šavoltovej – pri príležitosti životného jubilea a za viacročnú činnosť pri napĺňaní Programu MS a Ing. Márii Števkovej – pri príležitosti životného jubilea a za činnosť pri napĺňaní Programu MS. Ocenenia im odovzdal predseda KR Ján Brloš, spoločne s členom KR Ing. J. Pieckom a predsedníčka MO im odovzdala ruže.

Na návrh MO MS Predsedníctvo Matice slovenskej schválilo a Matica slovenská v Roku storočnice svojho oživotvorenia udelila PAMÄTNÝ LIST PREDSEDU MS: Bibiáne Muhovej a Helene Pomekáčovej pri príležitosti významného životného jubilea a za dlhoročné udržiavanie, rozvíjanie a propagovanie národnej tvorby a Mariánovi Sedliakovi za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní Programu MS. Ocenenia odovzdal predseda MS JUDr. M. Gešper spoločne s členom Výboru MS Ing. J. Pieckom a predsedníčka MO odovzdala ružu.

V zmysle „Zásad pre udeľovanie ocenení v MS“, na návrh MO MS, Výbor MS schválil a Matica slovenská udelila najvyššie ocenenie MS, a to ZLATÚ CENU MATICE SLOVENSKEJ, členke výboru MO MS a vedúcej Speváckej skupiny Prameň Irme Dankovej. Toto ocenenie jej bolo udelené pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročné udržiavanie, rozvíjanie a propagovanie národnej tvorby a za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní Programu MS Aj toto najvyššie ocenenie MS odovzdal predseda MS JUDr. M. Gešper spoločne s členom Výboru MS Ing. J. Pieckom a predsedníčka MO Mgr. A. Benčatová jej odovzdala červenú ružu.

V ďalšej časti programu sa prítomným prihovoril predseda MS JUDr. M. Gešper, ktorý o. i. uviedol, že na Slovensku pôsobí 500 miestnych odborov MS. Spomenul niektoré dôležité fakty v súvislosti so založením Matice slovenskej i 100. výročia jej oživotvorenia. Zvlášť zdôraznil, že sloboda sa nerodila ľahko a bola vykúpená krvou. Taktiež zdôraznil úlohu Matice slovenskej zvlášť na poli kultúry a vedy.

Primátor mesta K. Danko v príhovore o. i. uviedol, že sa vôbec necíti ako hosť, ale ako jeden z členov veľkého kolektívu MS. Zdôraznil, že si musíme uvedomiť, kto sme a kde kráčame, i to, že sme síce malý, ale pracovitý, hrdý a inteligentný národ.

K tohtoročným Dňom mesta Žarnovica, okrem samotného stánku MO a vystúpenia speváckej skupiny Prameň, prispeli aj členovia MO Rudolf Hula a Roland Hanus, ktorí razili žarnovické dukáty. Za to im zástupkyňa primátora mesta odovzdala písomné poďakovanie a vecný darček.

Potom opäť na pódium prišla FS Sitňan, aby v polhodinovom programe spríjemnila chvíle podujatia. Boli to skutočne nádherné hudobné a spevácke čísla s fujarami, píšťalkami, drumbľami, gajdami a heligónkami. Prítomní počas ich vystúpenia tlieskali do taktu či spievali, jednoducho sa bavili nielen na baníckom folklóre, ale aj z regiónu Podpoľania.

Pred záverom dvojhodinového programu Matičného večera moderátor pozval prítomných na ďalšie tohtoročné matičné podujatie, ktorým bude 16. 11. popoludní Jesenná matičná prechádzka, a poďakoval sa za účasť, zvlášť vzácnym hosťom. Celkom na záver si všetci spoločne zaspievali hymnu MS.

Nemožno nespomenúť skutočnosť, že vstupné na podujatie, ktoré sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice slovenskej a s finančnou podporou Mesta Žarnovica, bolo síce dobrovoľné, ale jeho účastníci naň prispeli finančnou čiastkou 138,- €. Za to im patrí vďaka.

Snáď ešte treba dodať, že po skončení podujatia viacerí účastníci poďakovali za pekné podujatie a dve z doterajších sympatizantiek požiadali o členstvo v MS. Aj to je dôkazom, nielen úspešnosti podujatia, ale aj činnosti MO MS v Žarnovici.

 

Ing. Jozef Piecka, tajomník MO MS

Foto: Juraj Maďar st.

Príhovor predsedníčky MO

Noví členovia MS O. Staňo (vľavo) a Z. Škopcová spoločne s predsedom MS

Šestica z jubilantov (zľava) J. Tužinský, H. Maslenová, B. Muhová, H. Pomekáčová, V. Kalinková a Z. Škopcová

Počas „Šachtáku“

Pamätný list udelený predsedovi MS

 Pamätný list udelený predsedovi MS

MO za činnosť ocenení členovia (zľava) E. Káčerová, J. Rybár, V. Kalinková, I. Kunský a L. Závalec

Predseda KR MS J. Brloš a trojica z KR MS ocenených členiek (zľava) J. Brigantová, O. Michníková a M. Števková

Člen Výboru MS J. Piecka (prvý zľava) a trojica PL MS ocenených členov (zľava) B. Muhová, H. Pomekáčová, M. Sedliak a predseda MS

Predseda MS blahoželá I. Dankovej k najvyššiemu oceneniu MS

Viceprimátorka mesta A. Kazimírová spoločne za razenie dukátov ocenenými členmi R. Hanusom (v strede) a R. Hulom

Z vystúpenia FS Sitňan

 

2019-10-27T19:12:33+00:0027 októbra 2019 |Banskobystrický kraj|
X