Oblastné pracovisko Zvolen


Oblastné pracovisko Zvolen2024-01-26T10:48:08+00:00

Oblastné pracovisko Matice slovenskej Zvolen

[list icon=“check“ icon_color=“red“]

  • Oblastné pracovisko je vysunutým pracoviskom DMS. Na jeho čele je vedúci, ktorého vymenúva predseda Matice slovenskej.
  • Územnú pôsobnosť OP MS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.

Vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Zvolen

Adresa: Lihoveckého 1805/12
960 22 Zvolen

Mobil:
E-mail: op.zvolen@matica.sk

[google_maps latitude=“48.5745793″ longitude=“19.122584899999993″ zoom=“15″ marker=“true“ info=“Študentská 2084/12,
960 01 Zvolen“ /]

Informácie o Oblastnom pracovisku Matice slovenskej Zvolen

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) bolo zriadené v roku 1997 a sídli v budove správy Pozemkového úradu Zvolen.

Predmet činnosti OP MS sa zameriava na:

  • pôsobenie záujmových klubov a profesijných sekcií,
  • na akcie hudobnej a tradičnej ľudovej kultúry,
  • na spoluprácu so všetkými stupňami škôl vrátane Univerzity Mateja Bela a osobitne so Strediskom pre štúdium Slovákov zo zahraničia,
  • v značnej miere pripravuje koncepčne i organizačne mnohé celomatičné projekty a spolupracuje pri významných celoštátnych podujatiach,
  • metodicky i priamou pomocou usmerňuje pôsobenie mnohých miestnych odborov MS a spolupracuje s viacerými záujmovými odbormi.

[/list]

X