Dom Matice slovenskej Dunajská Streda


/Dom Matice slovenskej Dunajská Streda

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Dunajská Streda

RNDr. Monika Benkovská

 

Adresa:    Jesenského 25, 929 01 Dunajská Streda
Tel:           031/5525183
Mobil:      0910 523 540
E-mail:   dms.dunstreda@matica.sk

Informácie o Dome Matice slovenskej Dunajská Streda

V Dome MS v Dunajskej Strede a v neďalekom Oblastnom pracovisku MS v Šamoríne prebieha celý rad zaujímavých podujatí, na ktorých sa radi stretajú matičiari z Dunajskostredského regiónu. Kultúrne podujatia, ktoré sa konajú na rôznych miestach Dunajskostredského okresu sú prevažne v jazyku maďarskom. Priestorovo neveľké pracoviská MS v Dunajskej Strede a v Šamoríne radi vítajú matičiarov na podujatiach, ktoré sú skôr komorného charakteru.

Predmetom činnosti DMS je:

Predmetom činnosti DMS je prostredníctvom matičných aktivít na národnostne zmiešanom území prehlbovať úctu k slovenskej štátnosti, úctu k tradíciám nášho národa.

Rôznorodými kultúrnymi podujatiami a aktivitami na jazykovo zmiešanom území sa orientuje na:

 • pozorovanie úrovne používania slovenského jazyka v hromadných oznamovacích prostriedkoch, používania štátneho
 • jazyka vo verejnom a úradnom styku podľa zákona, ale aj v ostatných oblastiach verejného života;
 • upevňovanie tradičných slovenských hodnôt úcty k blížnym, k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám
 • štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre;
 • utváranie atmosféry a reality domoviny pre všetkých občanov Slovenska;
 • upevňovanie klubového charakteru oboch matičných pracovísk;
 • nadväzovanie kontaktov s ostatnými kultúrnymi regionálnymi štruktúrami, s orgánmi miestnej samosprávy ; udržiavanie
 • dobrých a produktívnych vzťahov s miestnou samosprávou, s kultúrnymi zariadeniami, školami, občianskymi združeniami;
 • podporovanie rôznymi formami vzťahov dobrej spolupráce a porozumenia pluralitných duchovných komunít, rozvíjania kresťanského ekumenizmu.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS a OP MS patria:

 • Dni kultúrneho dedičstva,
 • Žijeme tu spolu,
 • podujatia súvisiace so štátnymi sviatkami a výročiami;
 • Šaliansky Maťko,
 • Hviezdoslavov Kubín,
 • Rozprávkové vretienko,
 • Prečo mám rád slovenčinu,
 • Prečo mám rád Slovensko,
 • Štúrovo pero,
 • Literárny Kežmarok,
 • O cenu Slovenského učeného tovarišstva,
 • Pochôdzka po slovenskom juhu – spomienkové slávnosti na M. R. Štefánika v Šamoríne a Ivanke pri Dunaji,
 • vítanie Nového roka,
 • fašiangy,
 • tradície Veľkej noci,
 • vítanie mája,
 • vianočné podujatia pre sociálne ústavy a detské domovy,
 • Deň detí,
 • stretnutia so spisovateľmi a významnými predstaviteľmi spoločensko-kultúrneho života,športové súťaže a pod.

MO MS, matičné kolektívy v pôsobnosti DMS Dunajská Streda:

DMS v Dunajskej Strede Zastrešuje spevácku skupinu Slnečnica, folklórny súbor Krpčiarik, OP MS v Šamoríne spevácku skupina Lipa, folklórny súbor Prvosienka, tlačový spravodaj Ozveny OP MS v Šamoríne

2023-06-29T12:02:17+00:0029 apríla 2022 |
X