Dom Matice slovenskej Fiľakovo


/Dom Matice slovenskej Fiľakovo

 

 • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
 • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Poverená riaditeľka Domu MS Fiľakovo

PaedDr. Jana Viteková

Adresa: Kvetná 3,  986 01 Fiľakovo

kontakt: 0903 590 595, dms.lucenec@matica.sk

Informácie o Dome Matice slovenskej Fiľakovo

Dom Matice slovenskej (DMS) začal fungovať 14.9.1996. Dom MS vo Fiľakove okres Lučenec pôsobí na území Novohradu.

DMS zastrešuje:

 • miestne odbory MS: Fiľakovo , Šiatorošská Bukovinka a členov Matice slovenskej z obcí Ratka, Fiľakovské Kľačany, Kurtáň, Lipovany, Šíd, Biskupice, Radzovce,
 • folklórny súbor Jánošík pri Dome MS – mužská zložka, spevácka ženská zložka, tanečná zložka,
 • Klub pedagogického odboru,
 • Klub matičiarok,
 • Klub pohybových aktivít.

Predmetom činnosti DMS je:

 • zachovanie a podpora slovenskej kultúry s osobitným zreteľom na slovenské umenie,
 • vyzdvihnutie národného povedomia Slovákov v silne národnostne zmiešanom území,
 • zachovanie slovenských ľudových zvyklostí a tradícií,
 • podpora a spolupráca so Slovákmi v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, Čierna Hora, Srbsko)
 • práca s deťmi a mládežou formou hravého, výchovno-vzdelávacieho a športového programu,
  spolupráca s cirkvou, obecnými úradmi, jednotami dôchodcov, kultúrnymi organizáciami, políciou, záchrannou službou, predškolskými a školskými zariadeniami, záujmovými združeniami, spolkami a rôznymi inštitúciami v meste Fiľakovo a jeho okolí,
 • starostlivosť o miestne odbory MS,
 • cezhraničná spolupráca.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Oslava vzniku SR,
 • Matičný ples,
 • fašiangové zvyky,
 • stolnotenisový turnaj,
 • šachové turnaje,
 • MDŽ,
 • Marec – mesiac knihy,
 • Úcta k vzdelaniu – Deň učiteľov,
 • veľkonočné zvyky,
 • vítanie jari,
 • stavanie a rúcanie mája,
 • Matkino srdce – Deň matiek,
 • ukážky rýchlej zdravotnej pomoci pre deti a mládež,
 • prednášky s protidrogovou tematikou pre školy,
 • stretnutie Slovákov,
 • Vatra zvrchovanosti,
 • Matičné dni,
 • jesenné slávnosti,
 • Október – mesiac úcty k starším,
 • súťaž v speve slovenských ľudových piesní,
 • vianočné programy,
 • silvestrovské posedenie
 • besedy k výročiam, besedy s osobnosťami kultúrneho, politického a verejného života, výstavy slovenských dejateľov a umelcov, matičné posedenia a iné.

 

2021-04-14T17:59:45+00:009 októbra 2018 |
X