Dom Matice slovenskej Prešov


/Dom Matice slovenskej Prešov

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Prešov

PhDr. Erik Germuška, PhD.

Adresa:           Jarková 2, 080 01 Prešov

Mobil:             0918 904 938
E-mail:           dms.presov@matica.sk
FB:                  Dom Matice slovenskej Prešov

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Prešov

Dom Matice slovenskej v Prešove vznikol  pretransformovaním OP na základe zriaďovacej listiny zo dňa 23. 2. 2013 od 1. 1. 2013 s účinnosťou od 1. 3. 2013. Má jedenásť aktívnych MO MS a dva OMM, ktoré by sme chceli aj naďalej omladzovať a rozširovať v ďalších okolitých obciach i mestách.

V súčasnosti na základe uvedenej zriaďovacej listiny DMS pôsobí v územnom obvode okresov: Prešov, Bardejov, Sabinov. DMS organizačne priamo riadi a metodicky usmerňuje Oblastné pracovisko v Bardejove. Do svojej činnosti zahŕňa i  účtovníctvo finančných prostriedkov na jeho vnútornú prevádzku.

Cieľom našej činnosti je organizácia podujatí tradičnej národnej ľudovej kultúry, intenzívna práca so školami, nielen v Prešove, ale aj v jeho okolí, najmä s cieľom formovať a usmerňovať ich národné presvedčenie  a povedomie prostredníctvom  besied na školách, súťaží pre študentov rôznych kategórií, seminárov, výstav, ale aj neformálnych stretnutí.

Predmet činnosti DMS spočíva predovšetkým v práci s deťmi a mládežou, samosprávami, v spolupráci so školami a všetkými kultúrnymi organizáciami v meste. Pre DMS Prešov je tiež veľmi prioritná prezentácia tradičnej ľudovej kultúry prostredníctvom folklórnych súborov a skupín v šarišskom regióne, organizácia prednáškovej činnosti pre ZŠ, SŠ a gymnáziá. Ďalšou činnosťou DMS je aj oboznamovanie sa  s osobnosťami a udalosťami národnej i regionálnej histórie a aktívne  zapájanie do matičnej činnosti najmä prostredníctvom matičnej tlače, sociálnych sietí, či videí MS.

Predmetom činnosti DMS je:

 • omladzovanie a rozširovanie členskej základne v okresoch Prešov, Sabinov a Bardejov
 • intenzívna spolupráca s mládežou na školách i na Prešovskej univerzite, nielen s profesormi, ale najmä so študentmi
 • propagácia, šírenie a využívanie matičnej tlače a kníh MS
 • spolupráca s cirkvami v Prešove prenáša aktivitu s nimi prostredníctvom biskupstiev aj na jednotlivé farnosti v okrese Prešov, Bardejov, Sabinov, a v rámci možností spolutvoríme nové prínosné podujatia  i nové Miestne odbory MS
 • rozširovanie počtu pamätných tabúľ a pamätníkov v Prešove aj menej známych osobností, ktoré žili národne, duchovne i tradíciami v Prešove a boli hrdými vlastencami
 • upevňovanie a rozvíjanie  spolupráce a  aktiviít s Rusínskou obrodou na Slovensku a Múzeom rusínskej kultúry v Prešove
 • funkciou a poslaním DMS v Prešove, či na našich priamo organizovaných podujatiach alebo na spolu-organizátorských podujatiach, prípadne aj pre nás hostiteľských podujatiach k významným národným a štátnym výročiam prebúdzanie u všetkých účastníkov zdravé, činorodé vlastenectvo a národnú hrdosť na naše Slovensko

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • Šaliansky Maťko- okresná i krajská súťaž v prednese povestí
 • Za krásu slova- regionálna súťaž v rétorike žiakov stredných škôl
 • Besedy na školách i so školami o významných osobnostiach vedy a kultúry (k aktuálnym výročiam regionálnym i celoslovenským)
 • Pietne spomienky
 • Cyrilo-metodské slávenie- každoročne striedavo v jednotlivých chrámoch cirkví v Prešove, tento rok v Chráme sv. J. Krstiteľa v Prešove (gréckokat. cirkev)
 • Gorazdov literárny Prešov
 • Folklór Prešov- folklórna prehliadka folklórnych súborov regiónu
 • Kytička domovine- súťaž žiakov v ľudovom speve
 • Stavanie mája
 • Výtvarná súťaž Rodina – Mesto – Ornament
 • Matičný futbalový turnaj pre žiakov ZŠ (Dom MS)
 • Matičný futbalový turnaj OMM Prešov a vianočný turnaj OMM PO

MO MS, matičné kolektívy v pôsobnosti DMS Prešov:

V pôsobnosti DMS Prešov pracuje 10  MO MS a 2 OMM:

MO MS Prešov, MO MS Abranovce, MO MS Fintice, MO MS Chmeľovec, MO MS Malý Šariš, MO MS Ličartovce,  MO MS Žehňa, MO MS Župčany, MO MS Ľubotice, MO MS Sedlice a OMM Prešov (klub pri OMM na ZŠ Fintice), OMM Bajerov.

Memorandum o spolupráci: Rusínska obroda na Slovensku, Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove, SZPFB, ZŠ Fintice, ZŠ Májové námestie Prešov.

 

 

 

 

 

2023-12-01T10:53:45+00:0024 marca 2022 |
X