Dom Matice slovenskej Prievidza


/Dom Matice slovenskej Prievidza

Dom Matice slovenskej v Prievidzi vznikol v roku 2015, kedy sa pretransformoval z Oblastného pracoviska Matice slovenskej Prievidza. Do jeho územnej pôsobnosti patria všetky okresy Trenčianskeho kraja.

Predmetom činnosti DMS Prievidza je:

– zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov a upevňovanie národného povedomia
– koordinácia činnosti miestnych odborov Matice slovenskej (MO MS) a odborov Mladej Matice (OMM) v územnej pôsobnosti
– vytváranie podmienok na zakladanie nových a rozvíjanie činnosti existujúcich MO MS a klubov OMM
– spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s kultúrnymi, vedeckými a spoločenskými organizáciami, médiami a školami
– realizácia kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí lokálneho a regionálneho charakteru
– metodická pomoc MO MS a OMM pri príprave a realizácii podujatí, zabezpečovanie propagácie a dokumentácie
– aktívna spolupráca pri príprave a realizácii mnohých celomatičných projektov a významných regionálnych, či celoštátnych podujatí
– cezhraničná spolupráca so zameraním na život a kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí

Medzi najznámejšie pravidelné podujatia, ktoré DMS organizuje, alebo spoluorganizuje patria:

  • Horná Nitra mojimi očami – regionálna fotografická súťaž
  • Stretnutie pri súsoší sv. Cyrila a Metoda – spomienková slávnosť pri príležitosti výročia príchodu vierozvestcov
  • Od prameňa národnej rieky Nitry – výstup na Kľak spojený s kultúrnym programom
  • Umenie regiónu – celodenná prehliadka tvorby ľudových umelcov regiónu pre žiakov aj širokú verejnosť spojená s tvorivými dielňami
  • Mladé talenty – celoslovenská umelecká súťaž pre žiakov a študentov
  • Stančekova Prievidza – celoslovenská spevácka súťaž

K činnosti DMS patria aj spomienkové slávnosti k výročiam osobností a udalostí, poznávacie zájazdy, exkurzie pre žiakov a študentov, prednášky na rôzne témy, besedy s významnými osobnosťami, výstavy, súťaže, turistické a športové podujatia.
Podieľa sa na realizácii regionálnych kôl súťaží Hviezdoslavov Kubín, Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, Timravina studnička a ďalších.

Riaditeľ Domu Matice slovenskej Prievidza

Vlastimil UhlárVlastimil Uhlár
Adresa: M. Hodžu 16/1, 971 01 Prievidza
Mobil: 0911/148 841
E-mail: dms.prievidza@matica.sk
vlastimil.uhlar@matica.sk

 

2021-04-14T15:00:21+00:009 októbra 2018 |
X