Dom Matice slovenskej Žilina


/Dom Matice slovenskej Žilina

 

 • Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
 • Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
 • DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
 • DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Žilina

Ing. Katarína Kalanková
Adresa: Hollého 11, 010 01 Žilina
Tel: 041/562 12 19
Mobil: 0918 904 954
E-mail: dms.zilina@matica.sk

Informácie o Dome Matice slovenskej Žilina

Dom Matice slovenskej (DMS) v Žiline je stálym pracoviskom Matice slovenskej, je samostatnou právnickou osobou, bol zriadený 1. januára 1996. Plní kultúrne, spoločenské a metodické ciele

Matice slovenskej na území vymedzenom okresmi:

 • Bytča,
 • Čadca,
 • Kysucké Nové Mesto,
 • Martin,
 • Turčianske Teplice,
 • Žilina.

DMS je zároveň sídlom Krajskej rady MS Žilinského kraja. Súčasťou DMS je Exilová knižnica zameraná na literatúru zahraničného exilu, ktorá je verejnosti prístupná bezplatne.
V DMS sídlia viaceré inštitúcie a organizácie:

 • Živena – spolok slovenských žien – Základná organizácia v Žiline,
 • Slovenský skauting – Slovenskí OLD skauti a Slovenskí skauti v Žiline,
 • Zväz slovenských filatelistov – Klub filatelistov v Žiline,
 • Šachový klub DMS v Žiline,
 • Slovenská esperantská spoločnosť ESONO v Žiline,
 • Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia v Žiline,
 • Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 1,
 • Slovenský zväz zdravotne postihnutých č. 4,
 • Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou – regionálny klub AURA v Žiline.

Predmetom činnosti DMS je činnosť:

 • kultúrno-spoločenská,
 • výchovno-vzdelávacia,
 • spoločensko-zábavná,
 • relaxačná,
 • záujmovo-umelecká,
 • osvetová,
 • metodická, knižničná a informačná,
 • edičná.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • PRO SLAVIS – celoslovenská súťaž triednych a školských časopisov, slovenských i zahraničných, bežných i špeciálnych MŠ, ZŠ a SŠ organizovaná v spolupráci s Ministerstvom školstva SR,
 • KOLOVRÁTOK – folklórne slávností detí predškolského veku regiónu Horného Považia formou pódiových vystúpení,
 • NAŠE TALENTY – prehliadka školskej a mimoškolskej umeleckej činnosti žiakov základných škôl vychádzajúcej z pôvodnej slovenskej tvorby,
 • STRETNUTIE S OSOBNOSŤAMI – stretnutie študentov žilinských stredných škôl s významnými osobnosťami kultúrneho, športového a politického života na pôde Mestského úradu v Žiline, ktoré je organizované v spolupráci s OO Únie žien Slovenska a žilinskou Živenou,
 • MATIČNÉ NEDELE – zájazdy a výlety zamerané na spoznávanie histórie a krás Slovenska – organizované v spolupráci s MO MS Varín,
 • VANSOVEJ LOMNIČKA – okresné a krajské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy žien a dievčat – organizované v spolupráci s OO Úniou žien v Žiline
 • ŠALIANSKY MAŤKO – krajské kolo v prednese slovenskej ľudovej povesti – organizované v spolupráci s CVČ Bytčica,
 • VÝSTAVY obrazov, fotografií, známok, čipiek, keramiky, odevov a pod.,
 • STRETNUTIE S JUBILANTMI – členmi MO MS v Žiline.

 

PLÁN PODUJATÍ MO MS V MARTINE NA ROK 2017

Plán podujatí MO MS v Čadci na rok 2019

2021-04-14T17:22:47+00:009 októbra 2018 |
X