Oblastné pracovisko Brezno


/Oblastné pracovisko Brezno

Riaditeľka Oblastného pracoviska Matice slovenskej Brezno

Mgr. Kristína Magerová

 

 

 

 

 

 

 

 

Korešpondenčná adresa: Námestie 1. mája  460/8, 976 46 Valaská

Adresa: Námestie generála Milana Rastislava Štefánika 47/55, Brezno

Mobil: 0908 557 478

E-mail: opbrezno@gmail.com

 

Informácie o Oblastnom pracovisku Brezno

Oblastné pracovisko Matice slovenskej (OP MS) Brezno vzniklo 29. 9. 1996 a pôsobí v prenajatých priestoroch Mestského úradu od 1. 8. 1997.

V spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, štátnou správou a samosprávou organizuje OP MS Brezno podujatia, akcie, výstavy, prednášky venované našim dejateľom a svojimi podujatiami na okresnej úrovni. Akcie sú venované rôznym vekovým kategóriám, či už deťom v MŠ, žiakom v ZŠ, alebo študentom SŠ, ale aj pre našich seniorov.

 Predmetom činnosti OP MS Brezno  je:

 • Aktivizácia, koordinácia a metodická spolupráca s MO MS,
 • upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území,
 • zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov,
 • oživovanie regionálnej a miestnej kultúry,
 • oživovanie ľudových tradícií,
 • udržiavanie národného povedomia a vlastenectva prostredníctvom besied, prednášok, turistických výletov a zájazdov,
 • v spolupráci so samosprávou, školami, kultúrno-osvetovými zariadeniami, seniormi, cirkvami, občianskymi združeniami rozvíjať a obohacovať kultúrno-spoločenský život, výchovno-vzdelávaciu činnosť, záujmovo-umeleckú, knižničnú, informačnú, edičnú a osvetovú činnosť.
 • v značnej miere pripravuje koncepčne i organizačne mnohé celomatičné projekty a spolupracuje pri významných celoštátnych podujatiach.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity OP MS Brezno patria:

 • Oslavy výročí vzniku miestnych odborov v okrese
 • Matičný deň – MO MS Valaská
 • Besedy na základný školách v meste Brezno
 • Zafkov pohár vo flotbale – MO MS Valaská
 • Vedenie knižnice MO MS Brezno
 • Oslavy výročí známych národných dejateľov
 • Festival speváckych zborov Hudobného odboru MS Brezno

 

MO MS v pôsobnosti OP MS Brezno:  

V pôsobnosti OP MS Brezno pracuje 8 MO MS:

MO MS Brezno, MO MS Valaská, MO Pohorelá, MO MS Heľpa, MO MS Pohronská Polhora, MO MS Čierny Balog, MO MS Šumiac, MO MS Dolná Lehota

2022-04-12T13:54:42+00:0012 apríla 2022 |
X