Rok 2020 ‒ aj rokom realizácie cieľov, matičného programu a stanovených úloh


//Rok 2020 ‒ aj rokom realizácie cieľov, matičného programu a stanovených úloh

Vážené matičiarky, matičiari a sympatizanti Matice slovenskej!

Chcem sa  na úvod  slovkom či dvoma vrátiť  k uplynulému roku 2019,  v ktorom sme  vykonali veľa práce pri  napĺňaní  matičných plánov a konkrétnych úloh, predovšetkým na úrovni  miestnych, záujmových  a vedeckých odborov.  Za spomínanými výsledkami práce sú  stovky, ba tisícky  hodín, ktorú vykonávali a vykonávajú naši členovia v miestnych, v záujmových  a vo vedeckých  odboroch  s ostatnými dobrovoľníkmi. Menom dozorného výboru MS im vyslovujem úprimné poďakovanie, pretože nezištne  plnia stanovené poslanie a realizujú konkrétne úlohy Matice.

V uplynulom roku sa uskutočnil snem Matice slovenskej, ktorý určil v zmysle uznesení valného zhromaždenia z roka 2017 ďalšie ciele, program a úlohy na roky 2020 ‒ 2021 s výhľadom do roka 2025. Vďaka patrí aj  výkonným  orgánom Matice: výboru ‒ ako najvyššiemu výkonnému, kolektívnemu orgánu,  predsedníctvu ‒ hlavnému organizátorovi  postupného realizovania úloh, ale aj profesionálnemu zboru pracovníkov Matice na všetkých úrovniach.

Nuž, popri prianiach, ktoré sa v uplynulých  hodinách hrnuli takmer z každej strany, zostáva nám to najpodstatnejšie a najhlavnejšie ‒ a to je  svedomitá práca na národa roli dedičnej.  Ak by som chcel parafrázovať Karola Kuzmányho, tak stále platí, že ak má ísť Matica ďalej, dopredu vo svojom vývoji a po svojej ceste v pomoci nášmu národu „… treba nám viacej práce a viac trpezlivosti“. Každý z nás  sa  s veľkou pravdepodobnosťou obzrel  za uplynulým rokom, aby zhodnotil, čo sa podarilo, kde sú rezervy, prosto, kde treba pridať.

V takomto zamyslení sa konalo i ostatné zasadnutie dozorného výboru MS na sklonku  minulého  roka, bilancovalo  okrem iného svoju vlastnú činnosť z pohľadu dozoru, dohliadania, ale i kontroly najmä pri plnení programových cieľov, prijatých ostatným valným zhromaždením, uznesení  výboru MS, jeho predsedníctva a v širších súvislostiach i výkonu vedúcich funkcionárov a vedúcich pracovníkov Matice.

Členovia dozorného výboru vrátane jeho predsedu sa aktívne počas celého roka zúčastňovali na desiatkach podujatí i zasadnutí ‒ či už výboru, predsedníctva, resp. na zasadnutiach krajských alebo okresných rád a na zasadnutiach miestnych, záujmových a vedeckých  odborov. Stručne však treba povedať, že  uspokojovať sa  s doterajšími výsledkami je nenáležité. Sebauspokojenie  je falošný pomocník, neaktivuje, ba umŕtvuje naše aktivity (a to i riadiace), bráni tvorivému prístupu  k riešeniu úloh. Potrebujeme viac sebareflexie, t. j. kritického pohľadu na našu prácu  v širokom spektre našej činnosti.

Ak sa  podrobnejšie zamyslíme nad  cieľmi a úlohami, vytýčenými na valnom zhromaždení v roku 2017 a na sneme v roku 2019, tak úloh, ktoré  sa majú splniť do konania riadneho valného zhromaždenia (bude v roku 2021), je  neúrekom.  Nehovoriac o úlohách, ktoré by mali vzísť z tvorivého a koncepčného rozpracovania stanoveného programu, pretože ten zostane zdrapom papiera, ak  nebude  špecifikovane rozpracovaný, obsahovo i časovo (ináč by nebolo  možné  čo hodnotiť). Ako, aké formy použiť na dosiahnutie cieľov je na výkonnom výbore, predsedníctve , ale aj na Domoch Matice slovenskej a, samozrejme, na  odboroch Matice. V hlavných dokumentoch sa často  zdôrazňujú  úlohy ‒ napríklad   vzrast členskej základne, predovšetkým  otázky omladenia členskej základne, ale aj tej súčasnej, z hľadiska  prebudenia z pasivity do  aktivity miestnych odborov, a teda aj členskej základne.  Z celkového počtu členov Matice slovenskej je doteraz neuspokojivé číslo mladých matičiarov, pričom absolútne, takmer vyše deväťdesiat percent,  prevládajú členovia Matice nad päťdesiat rokov a vyššie. Okrem toho nás čaká reštrukturalizácia miestnych, záujmových a vedeckých odborov z hľadiska práv a povinností a ich postavenia, ako nám to uložil snem v súvislosti s prijatou úpravou stanov Matice.

S rozpracovaním  matičných úloh na reálne podmienky súvisí aj  systémová aktivizácia  orgánov, organizácií, t. j. výboru i jeho predsedníctva, miestnych, záujmových  a vedeckých odborov.   V súlade so závermi ostatného zasadnutia dozorného výboru javí sa potreba aktivizovať samotný výbor Matice slovenskej a následne jeho predsedníctvo, ustanovené predovšetkým na plnenie úloh (nemá rozhodovacie kompetencie).  Výbor viac ako inokedy by mal  ukladať i kontrolovať úlohy zadané predsedníctvu. Stále platí, že kto riadi aj kontroluje, aj preto je nevyhnutná vnútorná kontrola, ktorá slúži riadiacemu manažmentu a, žiaľ, doteraz nie je ustanovená.

Pri aktivizácii všetkých organizačných zložiek máme naporúdzi inštitút „hlavných úloh“, ktoré sú charakterizované  podujatiami presahujúcimi rámec regiónu, a to nemusia byť len kultúrne akcie. Mnohé odbory, najmä záujmové a vedecké, sa zaoberajú z titulu svojho poslania otázkami, úlohami  a následne i prostriedkami realizácie, ktoré môžu preniknúť do štátnych štruktúr odvetvového alebo prierezového zamerania. Aby nevyšli nazmar veľakrát originálne návrhy na riešenie, treba ich zo strany výboru Matice  podporovať, vytvárať podmienky na ich preniknutie do štátnej sféry, pretože vychádzajú často z úloh, ktoré Matici zveril štát a budú tak spoločnosti na prospech.

V nomenklatúre výboru Matice slovenskej sú podpredsedovia Matice, ako aj správca (výbor ich ustanovuje do funkcií),  výbor schvaľuje i ruší štatúty Domov Matice, ktorými ich ustanovuje alebo ruší, a má preto plné právo i povinnosť zaujímať sa o ich prácu, o ich činnosť a ich výsledky aj hodnotiť. Výbor má právo ukladať úlohy i samotnému predsedovi, podpredsedom, správcovi, ale aj ostatným členom výboru a kontrolovať ich činnosť medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a posudzovať ich činnosť pri riadení orgánov a prostredníctvom nich ich hodnotiť aj pri riadení organizácie ako celku. Aj takto by sa patrilo rozvíjať vnútornú demokraciu v Matici slovenskej, aby sme preukazovali skutočnú modernú demokraciu na slovenský spôsob.

Nedarí sa systémovo riešiť navrhované opatrenia prijaté dozorným výborom, s ktorými sa má povinne zaoberať z poverenia  výboru MS predsedníctvo. Dozorný výbor očakáva, že aj tu urobí výbor potrebnú nápravu, že  výbor  bude zasadať cieľavedome s koncepčným programom,  s výsledkom stanovenia ďalšieho konkrétneho postupu v tej-ktorej oblasti, čím sa, samozrejme, zvyšuje náročnosť na tvorivú invenciu, dokonalé poznanie matičného života a poznania jeho potrieb v danom období a k tomu prijímať adekvátne správne rozhodnutia.

Bude potrebné, aby sme v roku 2020  systémovo zabezpečili výklad upravených stanov Matice slovenskej ako dokumentu, ktorého obsahom sú pravidlá nášho správania pri rozvíjaní našej činnosti. V neposlednom rade neustále musíme mať na zreteli aj úlohy, ktoré nám prostredníctvom zákona o Matici slovenskej zveril štát. Aj keď sa v ostatnom období rozbehla matičná veda, chýbajú objektívne výstupy, ktoré nemajú byť zaťažené subjektivizmom.

Nad všetkým, čo je predmetom našej činnosti, ale aj nad účelnosťou vynakladania finančných prostriedkov i na zhodnocovaní vlastného aj  zvereného majetku bdie, t. j. dozoruje, dohliada, upozorňuje a kontroluje dozorný výbor Matice slovenskej. Aj on je povinný plniť svoje povinnosti podľa zákona o Matici, stanov i Štatútu DV schváleného valným zhromaždením. Nebolo by žiaduce, aby sa na najvyšší dozorný orgán pozeralo ako na príťaž. Treba ho s plnou vážnosťou rešpektovať. Začiatkom roka bude dozorný výbor vykonávať kontrolu, ako sa efektívne vynakladajú finančné zdroje získané zo štátneho rozpočtu, z kapitoly Ministerstva kultúry SR, a to na všetkých úrovniach.  V tejto súvislosti sa bude posudzovať, ako Matica  zabezpečuje a realizuje úlohy, ktoré jej ukladá zákon o Matici slovenskej. V krátkej budúcnosti vás budeme viac ako doteraz informovať o našej práci, poznatkoch i prijímaných opatreniach a ako s nimi naložili ústredné riadiace a výkonné orgány Matice.

Vážená matičná rodina!

O prianiach, želaniach písali iní a veľa, ja vás všetkých pozývam k práci, do ktorej vám želám veľa chuti, entuziazmu, invenciu, veľa tvorivých matičných nápadov.

Toto všetko pomôže k získavaniu ešte lepšieho kreditu Matice v spoločnosti a postupne k tomu, aby Matica bola svietivým príkladom toho, ako byť hrdý a vzdelaný príslušník národa, ako byť príkladom v osobnom, v spoločenskom a vo verejnom živote, ako byť príkladom tvorivého človeka matičiara, ktorý pracuje pre všeobecné dobro a blaho pre ľudí žijúcich v  domovine našich predkov, žijúcich a pracujúcich v našej vlasti.

JUDr. Štefan   M a r t i n k o v i č,

predseda dozorného výboru Matice slovenskej

Bratislava január 2020

2020-01-04T17:11:17+00:004 januára 2020 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X