Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS


//Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS
Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS2015-11-30T10:42:30+00:00

Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici slovenskej (ďalej len RSŽZ pri MS) je podľa Stanov Matice slovenskej, Hlava XV., Poradné orgány, poradným orgánom Matice slovenskej pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím. Riadi sa osobitným štatútom RSŽZ pri MS. Rada pracuje pri Krajanskom múzeu Matice slovenskej. Je organizačnou zložkou Krajanského múzea Matice slovenskej. Schádza sa spravidla raz za rok. V dohodnutých časových intervaloch predseda resp. podpredseda Rady spolu s predsedom MS informujú členov rady o plnení prijatých úloh a prijatých uznesení. Závery z rokovania majú platnosť odporúčaní pre predsedu Matice slovenskej. Ich platnosť sa potvrdzuje nadpolovičnou väčšinou súhlasných hlasov zúčastnených členov Rady.

Posledné zasadanie RSŽZ pri MS sa konalo 11. 11. 2015. Do orgánov RSŽZ pri MS boli zvolení:

 
                            Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS
Funkcia v RSŽZ Meno a priezvisko Funkcia člena RSŽZ v domovskej krajine
Predsedníčka RSŽZ pri MS Katarína Melegová-Melichová Predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku
Podpredseda RSŽZ pri MS Adrian Miroslav Merka Predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku
Podpredsedníčka RSŽZ pri MS Alžbeta Hollerová-Račková Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
Členovia RSŽZ pri MS Mirko Vavra Predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku
Peter Lipták Prvý podpredseda Obce Slovákov v Českej republike
Dušan Daučík Čestný predseda Švédsko-slovenského spolku
Marry Ann Doucette Predsedníčka Kanadskej Slovenskej ligy
Jozef Hajiš Predseda Matice slovenskej na Ukrajine
Edita Manáková Predsedníčka Spolku francúzsko-slovenského priateľstva
Ľudomír Molitoris Generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku
Michal Spevák Predseda Čiernohorsko-slovenského priateľstva
Marián Gešper II. podpredseda MS
Zuzana Pavelcová Riaditeľka KM MS
Pavol Meleg Zástupca ÚSŽZ
Vladimír Skalský Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí
Náhradníci RSŽZ pri MS Branka Baksa Tajomníčka Zväzu Slovákov v Chorvátska
Miroslava Gržinić Podpredsedníčka Zväzu Slovákov v Chorvátsku pre kultúru
Sandra Kralj Vukšić Šéfredaktorka časopisu Premeň
Milica Majeriková-Molitoris Redaktorka krajanského periodika Život
Pavel Obrcian Náhradník za SZSZ

 

Závery z rokovania RSŽZ pri MS, 11.11.2015

 

Novozvolení členovia RSŽZ pri MS na svojom zasadaní prijali nasledovné závery:

 1. RSŽZ pri MS navrhuje, aby pri ďalšom zasadaní RSŽZ pri MS boli prítomní počas celého rokovania všetci vedúci funkcionári MS.
 2. RSŽZ pri MS navrhuje zmenu Stanov MS v oblasti zjednodušenia legislatívy vzniku MO MS v zahraničí a navrhuje zníženie poplatku za kolektívne členstvo v MS.
 3. RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS aktívne pôsobila pri oživotvorení MO MS v zahraničí.
 4. RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS pomohla podporiť vydavateľskú a edičnú činnosť krajanov podporou tlače krajanských periodík a publikácií v tlačiarni Neografia.
 5. RSŽZ pri MS navrhuje, aby sa uskutočňovala výmena publikácií medzi MS a členskými organizáciami RSŽZ pri MS.
 6. RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS podporovala vlastivedné zájazdy krajanských detí a mládeže, a to aj za pomoci využitia kapacít matičného nehnuteľného majetku.
 7. RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS vyvinula smerom k vládnym inštitúciám iniciatívy na podporu zvýšenia štátnych dotácií pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na podporu prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí.
 8. RSŽZ pri MS navrhuje, aby Matica slovenská vyvinula aktivity na podporu sprístupnenia slovenského vysielania verejno-právnej televízie v zahraničí.
 9. RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS venovala väčšiu pozornosť prezentácii významných osobností slovenských dejín doma i osobností slovenských dejín v zahraničí.
 10. RSŽZ pri MS navrhuje, aby MS a SZSZ spolupracovali pri projekte vzniku Centra slovenského zahraničia v Bratislave a projekte pri príležitosti predsedníctva SR v EÚ.
 11. RSŽZ pri MS odporúča štátnym orgánom SR zvýšiť finančnú podporu Matice slovenskej, najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizne Slovákov, osobitne v prospech aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí.
X