Dom Matice slovenskej Lučenec


/Dom Matice slovenskej Lučenec

Dom Matice slovenskej (DMS) má samostatnú právnu subjektivitu. Na jeho čele je riaditeľ DMS, vymenovaný predsedom Matice slovenskej na základe výberového konania.
Územnú pôsobnosť DMS, zásady hospodárenia s majetkom, pracovnoprávne vzťahy, náplň práce a ostatné pracovné akty upravuje zriaďovacia listina alebo štatút tohto pracoviska, ktoré vydáva predseda po schválení vo výbore.
DMS môže vstupovať do podnikateľských aktivít a vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s platnou právnou úpravou a so zásadami hospodárenia DMS.
DMS v plnom rozsahu zodpovedá za práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.

 

Informácie o Dome Matice slovenskej Lučenec

Dom Matice slovenskej (DMS) Lučenec je stálym pracoviskom Matice slovenskej, je samostatnou právnickou osobou, bol zriadený 15. novembra 1997. Plní kultúrne, spoločenské a metodické ciele Matice slovenskej na území vymedzenom okresmi:

 • Lučenec,
 • Poltár.

DMS je zároveň sídlom Okresnej rady MS Lučeneckého a Poltárskeho kraja. Súčasťou DMS je knižnica, ktorá je verejnosti prístupná bezplatne.
V DMS sídlia nasledovné inštitúcie a organizácie:

 • Ozvena – miešaný spevácky zbor pôsobiacich pri Dome MS,
 • Miestny odbor MS v Lučenci,
 • Odbor mladých matičiarov v Lučenci
 • Detský spevácky zbor Zvonček pri ZŠ Vajanského, Lučenec,
 • Šachový klub Fiľakovo.

Predmetom činnosti DMS je činnosť:

 • kultúrno-spoločenská,
 • výchovno-vzdelávacia,
 • spoločensko-zábavná,
 • športovo-relaxačná,
 • záujmovo-umelecká,
 • osvetová,
 • metodická,
 • knižničná,
 • informačná,
 • edičná.

Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • CESTNÝ BEH MLÁDEŽE o POHÁR DOMU Matice slovenskej – tradičný beh mládeže ulicami mesta Lučenec, podujatia sa každoročne zúčastňujú žiaci všetkých škôl v rôznych kategóriách,
 • TIMRAVINÝM CHODNÍČKOM – každoročne organizovaný literárno – turistický pochod na počesť významnej rodáčky, spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy,
 • STRETNUTIE SLOVÁKOV – stretnutie organizované pri príležitosti založenia obce Šamšonháza v MR, obce kde žijú potomkovia Slovákov z Novohradu spojené s kultúrnym programom,
 • BENEFIČNÝ KONCERT OZVENA – každoročne vystúpenie spevokolu Ozvena,
 • DEŃ ŽIEN – spoločenské podujatie pri príležitosti MDŽ, spojené s prezentáciou zručností žien regiónu,
 • ŠALIANSKY MAŤKO – obvodné kolo v prednese slovenskej ľudovej povesti,
 • VÝSTAVY obrazov, fotografií, známok, čipiek, keramiky, odevov a pod.,
 • PREČO SOM NA SVETE RÁD – celoslovenská výstava, projekt MK, organizovaná v spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci.

Riaditeľka Domu Matice slovenskej Lučenec:

PaedDr. Jana Viteková

kontakt: 0903 590 595,  dms.lucenec@matica.sk 

2021-04-14T17:43:08+00:009 októbra 2018 |
X