Bádanie a služby

Bádanie a služby2020-06-23T13:12:53+00:00

 

Úradné hodiny Archívu Matice slovenskej

Pondelok 8.30 – 14.30 hod.
Utorok 8.30 – 14.30 hod.
Streda 8.30 – 14.30 hod.
Štvrtok 8.30 – 14.30 hod.
Piatok nestránkový deň

 

Prístup k archívnym dokumentom v Archíve Matice slovenskej

Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom všetkým záujemcom v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 628/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

  • formou štúdia v bádateľni archívu,
  • vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení archívnych dokumentov,
  • vyhotovovaním kópií archívnych dokumentov.

Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje len v bádateľni archívu na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva priamo v archíve alebo zasiela poštou alebo elektronickou poštou.
Žiadosťou o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia je bádateľský list (DOC, PDF), v ktorom žiadateľ vyplní potrebné osobné údaje, t.j. meno, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresu, číslo dokladu totožnosti, a uvedie tému a účel štúdia. Podpisom bádateľského listu žiadateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s ustanoveniami príslušných právnych predpisov, predovšetkým s bádateľským poriadkom (PDF) archívu a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Konkrétne archívne dokumenty sa bádateľovi predkladajú na štúdium na základe vyplnenej žiadanky (DOC, PDF) na ktorej sa uvedie názov fondu a číslo ukladacej jednotky, prípadne inventárne číslo alebo iné označenie príslušného archívneho dokumentu. Informácie o archívnych dokumentoch bádateľ získa z inventárov a iných archívnych pomôcok a databáz archívu, ktoré sú k dispozícii v bádateľni a na webovej stránke archívu.

Archívne dokumenty sa bádateľovi predkladajú na počkanie iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Archív poskytne bádateľovi na štúdium za jeden deň iba obmedzené množstvo archívnych dokumentov.

V osobitných prípadoch, daných platnými právnymi normami, je prístup k archívnym dokumentom obmedzený. O povolení ich štúdia rozhoduje riaditeľ archívu.

Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné. Ostatné služby archívu sú spoplatnené podľa platného cenníka.(PDF)
Podrobnosti prístupu k archívnym dokumentom upravuje bádateľský poriadok.  (PDF)
Bádatelia môžu pri štúdiu využiť aj publikácie z príručnej knižnice archívu. Publikácie sa vypožičiavajú výlučne prezenčne.

 

 

 

X