Postup pri požičiavaní


//Postup pri požičiavaní
Postup pri požičiavaní2019-12-17T12:31:57+00:00

1. Šatnica Matice slovenskej požičiava kostýmy, kroje, obuv a ďalšie doplnky na základe predtlačenej písomnej zmluvy, ktorú si žiadateľ (fyzická osoba, alebo poverený zástupca právnickej osoby) vypíše pri výbere a preberaní kostýmov.
2. Totožnosť žiadateľa sa overuje občianskym preukazom, alebo iným, dokladom totožnosti.
3. Požičiavané veci sú špecifikované v zozname, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a musia byť použité na účel, ktorému slúžia a na podujatie v dohodnutom termíne.
4. Žiadateľ vráti prenajaté veci nepoškodené, v dobrom technickom stave do dohodnutého termínu.
5. Výška poplatkov za jednotlivé druhy kostýmov, krojov, obuvi a doplnkov je stanovená v Cenníku poplatkov, ktorý je súčasťou Výpožičného poriadku ako príloha, môže sa upravovať podľa dopĺňania nového inventára kostýmami a krojmi, obuvou a doplnkami.
6. Zákazník pri prevzatí kostýmu zaplatí cenu za požičovné a k tomu prirátanú zálohu, ktorá mu bude vrátená pri vrátení nepoškodeného kostýmu. Pri zapožičaní len doplnkov bude záloha úmerná k cene doplnku (parochne, krpce, klobúky atď).
7. Výška požičovného za prenájom krojov, maškarných kostýmov a doplnkov predstavuje suma uvedená v Cenníku požičovného za minimálne tri dni (deň výberu kostýmu, deň použitia kostýmu a deň vrátenia kostýmu). V prípade víkendu a sviatkov sa požičovné nezvyšuje, upraví sa iba termín vrátenia kostýmu. Za každý omeškaný kalendárny deň vrátenia kostýmu žiadateľ uhradí prirážku vo výške 30% požičovného.
8. Pri viacnásobnom použití kostýmov uhradí žiadateľ za každý ďalší deň 50% výšky základného požičovného.
9. Za dni, v ktorých má preberajúca právnická osoba (organizácia, súbor) veci v dlhodobom užívaní, zaplatí pri prevzatí, najneskôr však vo fakturačnej lehote základný poplatok zvýšený o čiastku 15% základnej sumy za každý ďalší deň.
10. Požičovňa poskytuje zľavy z požičovného pre:
– súbory, ktoré sú evidované Zväzom divadelných ochotníkov – vo výške 10%,
– súbory a skupiny, ktoré sú evidované ČÚ MS ako kolektívny člen MO MS – vo výške 20%,
– súbory a skupiny, ktoré pracujú pri detských domovoch a osobitných školách – vo výške 30%.
11. Bez súhlasu Šatnice MS nesmie žiadateľ prenechať vec na užívanie inému subjektu.
12. Žiadateľ je oprávnený užívať prenajaté veci primerane povahe a určeniu vecí.
13. Žiadateľ je povinný starať sa o prenajaté veci tak, aby na nich nevznikla škoda.
14. Ak dôjde k poškodeniu; strate alebo zničeniu prenajatých vecí, žiadateľ je povinný to Šatnici MS oznámiť bez zbytočného odkladu. Zodpovednosť žiadateľa za škodu je založená §420 OZ. Náhrada škody sa rieši v zmysle §442 OZ a §443 OZ.
15. Ak sa prenajaté veci stratili alebo zničili, je žiadateľ povinný platiť poplatok vrátane prirážky podľa bodu 6 dovtedy, pokiaľ stratu alebo zničenie neohlási Šatnici MS alebo pokiaľ sa o tom Šatnica MS nedozvie.
16. Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom podmienok prenájmu, ako aj s cenníkom za prenájom. Potvrdzuje, že veci tvoriace predmet tejto zmluvy mu boli odovzdané v stave spôsobilom na riadne užívanie.
17. Termín výpožičky, druh kostýmov, či iných doplnkov možno dohodnúť s pracovníkmi Šatnice MS prostredníctvom emailovej pošty alebo telefonicky.
18. Dlhodobú rezerváciu krojov, kostýmov a doplnkov Šatnica MS nezabezpečuje!

X