Predseda Dozorného výboru


//Predseda Dozorného výboru
Predseda Dozorného výboru2021-11-11T09:16:13+00:00

Predseda dozorného výboru Matice slovenskej

  • Predseda dozorného výboru Matice slovenskej riadi činnosť dozorného výboru. Volí ho valné zhromaždenie na štyri roky, a to najviac na dve funkčné obdobia po sebe. Predseda dozorného výboru nemôže byť v žiadnej inej funkcii v Matici slovenskej, okrem dozorných orgánov v pridružených subjektoch Matice slovenskej. Pracovný pomer mu vzniká voľbou. Predseda dozorného výboru nie je v podriadenom vzťahu k predsedovi Matice slovenskej.
  • Predseda vedie rokovanie dozorného výboru Matice slovenskej v zmysle platného štatútu a rokovacieho poriadku. Zasadnutie zvoláva podľa potreby, minimálne raz za 3 mesiace, alebo na základe požiadaviek jednej tretiny členov dozorného výboru. Na rokovanie o hospodárskych a majetkových otázkach Matice slovenskej prizýva správcu Matice slovenskej.
  • Minimálne raz ročne informuje výbor o plnení opatrení prijatých na základe vykonanej kontrolnej činnosti.
  • Predseda a ním poverený člen dozorného výboru Matice slovenskej má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru a predsedníctva s poradným hlasom. O záveroch, ktoré sa týkajú dozorného výboru Matice slovenskej, informuje členov na jeho najbližšom zasadnutí.
  • Počas neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda. Podpredsedu volí zo svojich radov v tajných voľbách dozorný výbor. Podpredseda preberá právomoci predsedu aj v prípade jeho úmrtia alebo odstúpenia, a to až do zvolenia nového predsedu dozorného výboru Matice slovenskej. V prípade, že podpredseda nebude môcť vykonávať funkciu predsedu, dozorný výbor poverí jedného z členov jeho právomocami až do ukončenia funkčného obdobia.
  • Rozsah úloh, činností a rokovací poriadok dozorného výboru Matice slovenskej je stanovený v štatúte, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie Matice slovenskej, konané 9.  októbra 2017 v Liptovskom Mikuláši, zvolilo za predsedu Dozorného výboru Matice Slovenskej  PhDr. Martina Fejka (236 hlasov)

PhDr. Martin Fejko

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
E-mail: dvms@matica.sk

 

X