Predseda Dozorného výboru


//Predseda Dozorného výboru
Predseda Dozorného výboru2019-09-26T12:45:12+00:00

Predseda dozorného výboru Matice slovenskej

  • Predseda dozorného výboru Matice slovenskej riadi činnosť dozorného výboru. Volí ho valné zhromaždenie na štyri roky, a to najviac na dve funkčné obdobia po sebe. Predseda dozorného výboru nemôže byť v žiadnej inej funkcii v Matici slovenskej, okrem dozorných orgánov v pridružených subjektoch Matice slovenskej. Pracovný pomer mu vzniká voľbou. Predseda dozorného výboru nie je v podriadenom vzťahu k predsedovi Matice slovenskej.
  • Predseda vedie rokovanie dozorného výboru Matice slovenskej v zmysle platného štatútu a rokovacieho poriadku. Zasadnutie zvoláva podľa potreby, minimálne raz za 3 mesiace, alebo na základe požiadaviek jednej tretiny členov dozorného výboru. Na rokovanie o hospodárskych a majetkových otázkach Matice slovenskej prizýva správcu Matice slovenskej.
  • Minimálne raz ročne informuje výbor o plnení opatrení prijatých na základe vykonanej kontrolnej činnosti.
  • Predseda a ním poverený člen dozorného výboru Matice slovenskej má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru a predsedníctva s poradným hlasom. O záveroch, ktoré sa týkajú dozorného výboru Matice slovenskej, informuje členov na jeho najbližšom zasadnutí.
  • Počas neprítomnosti predsedu ho zastupuje podpredseda. Podpredsedu volí zo svojich radov v tajných voľbách dozorný výbor. Podpredseda preberá právomoci predsedu aj v prípade jeho úmrtia alebo odstúpenia, a to až do zvolenia nového predsedu dozorného výboru Matice slovenskej. V prípade, že podpredseda nebude môcť vykonávať funkciu predsedu, dozorný výbor poverí jedného z členov jeho právomocami až do ukončenia funkčného obdobia.
  • Rozsah úloh, činností a rokovací poriadok dozorného výboru Matice slovenskej je stanovený v štatúte, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie Matice slovenskej, konané v dňoch 10. – 11.  novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši, zvolilo za predsedu Dozorného výboru Matice Slovenskej  JUDr. Štefana Martinkoviča (262 hlasov)

  JUDr. Štefan Martinkovič

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel: +421 238128003
Mobil: +421 905 651359
E-mail: dvms@matica.sk

 Predseda Dozorného výboru Matice slovenskej

JUDr. Štefan Martinkovič v Bratislave skončil Právnickú fakultu UK a v roku 1981 získal akademický titul JUDr. z oblasti štátneho práva.
Takmer 15 rokov pracoval, a to až do roku 1989, vo Vedeckotechnickej spoločnosti v Slovenskej rade ČSVTS, neskôr Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, ako vedúci organizačno-legislatívneho odboru. Po roku 1990 bol najprv zapísaný do Komory Komerčných právnikov, v roku 1996 po absolvovaní advokátskych skúšok sa stal advokátom. Profesiu advokáta vykonával do 15. novembra 2013, keď mu súčasne na základe voľby za predsedu DV MS vznikol pracovný pomer s Maticou slovenskou.
Členom Matice slovenskej je od roku 1968, pracoval v nej predovšetkým v oblasti kultúry (vedie a diriguje spevokol „Bystričan“ pri MO MS Záhorská Bystrica).
Neskôr sa zapojil do činnosti Krajskej rady Matice slovenskej Bratislavského kraja ako predseda a zároveň sa stal predsedom MO MS v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. V roku 2010 bol zvolený valným zhromaždením MS za člena Dozorného výboru MS a zároveň bol jeho podpredsedom.
Dr. Štefan Martinkovič je ženatý a spolu s manželkou Annou majú dvoch synov a dvoch vnukov.

 

Kancelária predsedu Dozorného výboru Matice slovenskej:

Jana Svobodová

Adresa: Grösslingová 23, 812 51 Bratislava
Tel.: +421 2 38128003
e-mail: dvms@matica.sk

 

X