Súčasná legislatíva a dokumenty


//Súčasná legislatíva a dokumenty
Súčasná legislatíva a dokumenty2024-01-16T09:17:35+00:00

Zákony

Krízový plán 2020 – COVID 19

Zákon o Matici slovenskej č. 68/1997
Law_Matica_slovenska_english

Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí č. 474/2005
Zákon o knižniciach č. 183/2000
Zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií

Program a stanovy Matice slovenskej

Program Matice slovenskej na roky 2023 až 2027 s výhľadom do roku 2030

Stanovy Matice slovenskej

Stratégia

Stratégia MS na najbližšie roky

Správy o činnosti a hospodárení Matice slovenskej

Správa o činnosti a hospodáreni MS za rok 2022

Správa o činnosti a hospodárení MS za rok 2021

Správa o činnosti a hospodárení MS 2020

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2019

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2018

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2017

Správa o činnosti a hospodárení za rok 2016
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2014
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2013
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2012
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2011
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2010
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2009
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2008
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2007
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2006
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2005
Správa o činnosti a hospodárení za rok 2004

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok MS

Organizačná štruktúra

Zásady členstva v Matici slovenskej

Zásady členstva v Matici slovenskej

Ochrana osobných údajov a GDPR

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE SPRACOVÁVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VEREJNOPRÁVNEJ USTANOVIZNI

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku zo dňa 10. 5. 2014

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva

Finančné výkazy

Súvaha k 31. 12. 2010

Súvaha k 31. 12. 2011

Poznámky k účtovnej uzávierke k 31. 12. 2012

Súvaha k 31. 12. 2012

Výkaz ziskov a strát 2012

Účtovná závierka 2013
Poznámky k účtovnej závierke 2013

Účtovná závierka 2014
Poznámky k účtovnej závierke 2014

Účtovná závierka k 31. 12. 2015
Poznámky k účtovnej závierke 2015

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 2015
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani príjmov právnickej osoby za rok 2015

 

Rozpočet MS na príslušný rok

Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2020

Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2016 (xls)

Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2015 (xls)

Výdavková časť rozpočtu Matice slovenskej na rok 2014 (xls)

Komentár k rozpočtu 2020

Komentáre k rozpočtu 2014

Rozpočet MS na rok 2013 – 1

Rozpočet MS na rok 2013 – 2

 

Novšie finančné výkazy nájdete na:

 

Dokumenty z orgánov MS

Zápisnica a uznesenie z VZ MS zo 18.-19. 10. 2013

Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 16. 11. 2013

Uznesenia z 2. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 1. 2. 2014

Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 5. 4. 2014

Uznesenia z 4. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 10. 5. 2014

Uznesenia z 5. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 7.6. 2014

Uznesenia z 6. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 1. 8. 2014

Uznesenia z 7. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 18. 10. 2014

Uznesenie z 8. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 31. 1. 2015

Uznesenia z 9. riadneho zasadnutia Výboru MS konaného dňa 30. 5. 2015 v Martine

Uznesenia z 10.  riadneho zasadnutia Výboru Matice slovenskej, konaného dňa 7. 8. 2015 v Martine

Uznesenia z 11. riadneho zasadnutia Výboru MS, v deviatom volebnom období, konaného dňa 4. 9. 2015 vo Zvolene

Uznesenia z 12. riadneho zasadnutia výboru MS, v deviatom volebnom období, konaného dňa 5. 12. 2015 v Nitre

Uznesenia z 13. riadneho zasadnutia výboru MS, v deviatom volebnom období, ktoré sa konalo 6. 2. 2016 v Martine

Uznesenia zo 14. riadneho zasadnutia výboru MS v deviatom volebnom období, ktoré sa konalo 6. 6. 2016 v Martine

Uznesenia z 15. riadneho zasadnutia výboru MS  v deviatom volebnom období, ktoré sa konalo 8. 10. 2016 v Martine

Uznesenia zo 16. riadneho zasadnutia výboru MS v deviatom volebnom období, ktoré sa konalo 28. 1. 2017 v Košiciach

Uznesenia zo 17. riadneho zasadnutia výboru MS v deviatom volebnom období, ktoré sa konalo 25. 3. 2017 v Banskej Bystrici

UZNESENIE z valného zhromaždenia Matice slovenskej, konaného 10. – 11. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši

 

Ak máte záujem o ďalšie uznesenie z výborov MS,  obráťte sa na podpredsedu MS – Mgr. Mareka Hanusku.
Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel: +421 43 381 28 20
Mobil: 0918/ 904 969
E-mail: marek.hanuska@matica.sk

 

X