Slovanský obzor


/Slovanský obzor
Slovanský obzor2024-01-10T09:29:28+00:00

SLOVANSKÝ OBZOR

Informačný spravodajca Matice slovenskej pre slovanský svet a slovenské zahraničie

Slovo šéfredaktora

Vážení čitatelia,

som veľmi rád, že Vám môžem predstaviť nový kultúrno-spoločenský časopis Slovanský obzor : informačný spravodajca Matice slovenskej pre slovanský svet a slovenské zahraničie.

Požiadavka na vznik časopisu vzišla na rokovaní 4. kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov, ktorý sa konal 5. a 6. júna 2019 v Martine na Slovensku. Ciele časopisu korešpondujú s prijatými závermi rokovania: „V prebiehajúcich procesoch globalizácie, liberalizácie, informačných, internetových a kybernetických technológií a vojen, postindustriálnej doby i postmoderny slovanské matice a kultúrne inštitúcie slovanských národov musia naďalej propagovať a šíriť tradičné konzervatívne hodnoty, predovšetkým kresťanstvo a vlastenectvo. Osobitne v slovanskom i európskom prostredí chceme zachovávať cyrilo-metodskú tradíciu, napomáhať etablovaniu všeslovanskej i národnej identity a historického povedomia, v čom spočíva podstata a perspektíva slovanskej civilizačnej misie. Tú rozvíjame na princípoch dedičstva sv. Cyrila a sv. Metoda ako patrónov Európy.“

Slovanský obzor ponúka priestor na vzájomný dialóg, spoluprácu a informovanosť matíc a slovanských kultúrnych a vedeckých inštitúcií. V jednotlivých rubrikách časopisu budeme prinášať prehľad aktivít, podujatí a projektov, rozhovory s osobnosťami, príspevky z dejín spolkov, organizácií i krajanov, informovať o knižných novinkách slovanského sveta, pripomínať si velikánov Slovanstva, no aj významné výročia udalostí. Časopis vychádza ako občasník v modernej elektronickej podobe v troch jazykových mutáciách – slovenskej, ruskej a anglickej – aby sa dostal k čo najširšiemu počtu záujemcov na všetkých svetadieloch.

PhDr. Pavol Madura

šéfredaktor Slovanského obzoru

1. číslo:

Slovanský_obzor_2021_1_sk

Slavyanskiy_obzor_2021_1_ru

Slavic_Horizon_2021_1_en

2. číslo:

Slovanský_obzor_2021_2_sk

Slavyanskiy_obzor_2021_2_ru

Slavic_Horizon_2021_2_en

3. číslo:

Slovanský_obzor_2022_1_sk

Slavyanskiy_obzor_2022_1_ru

Slavic_Horizon_2022_1_en

4. číslo

Slovanský_obzor_2022_2_sk

Slavyanskiy_obzor_2022_2_ru

Slavic_Horizon_2022_2_en

5. číslo

Slovanský_obzor_2023_1_sk

Slavyanskiy_obzor_2023_1_ru

Slavic_Horizon_2023_1_en

Slovansky_horizont_2023_1_srb

6. číslo

Slovansky_obzor_2023_2_sk

Slavyanskiy_obzor_2023_2_ru

Slavic_Horizon_2023_2_en

Slovansky_horizont_2023_2_srb

 

SLOVANSKÝ OBZOR

Informačný spravodajca Matice slovenskej pre slovanský svet a slovenské zahraničie

ISSN 2729-9570

 

Redakčná rada:

JUDr. Marián Gešper (predseda rady)

PhDr. Pavol Madura (šéfredaktor)

ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.

doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

PhDr. Zuzana Pavelcová

Mgr. Peter Schvantner

 

Sídlo redakcie:

Matica slovenská

P. Mudroňa 1, 036 01 Martin

e-mail: pavol.madura@matica.sk

 

Časopis Slovanský obzor vydáva Matica slovenská v polročnej periodicite v slovenskom, anglickom a ruskom vydaní.

 

Slovanský obzor – nové matičné periodikum stmeľujúce aktuálne horizonty slovanského sveta

Matica slovenská prichádza do virtuálneho priestoru s novou elektronickou platformou časopisu venovaného svetu slovanských matíc a inštitúcií a Slovákov žijúcich v zahraničí s príznačným názvom Slovanský obzor. IV. kongres matíc slovanských národov a inštitúcií, ktorý v roku 2019 Matica slovenská usporiadala v Martine, prijal závery, medzi ktorými bol i návrh na vydávanie elektronického informačného spravodajcu, ktorý by prepájal slovanský svet a vzájomne informoval. Ohnivko z vyhne predsedu Matice slovenskej, Mariána Gešpera, sa nedávno pretavilo do konkrétneho výsledku – a to do prvého čísla periodika Slovanský obzor.

„Matica slovenská splnila aj ďalší sľub z posledného kongresu slovanských matíc a vydala prvé číslo nového informačného spravodaj­cu, ktorý má ambíciu priebežne udržiavať pomyselný ideový plameň odbornej spolupráce slovanských matičných inštitúcií a napomá­hať našej vzájomnej komunikácii v oblasti kultúry a vedy. Slovanský obzor, ktorý máte pred sebou, sa pokúsi obsiahnuť aj život se­sterských slovenských matíc a ďalších slovenských krajanských organizácií pôsobiacich v zahraničí, čo si, myslíme, že zaujme nielen slovenských čitateľov,“ ozrejmil Gešper.

Moderne graficky spracovaný grafickým štúdiom Signis, viac ako dvadsaťstranový spravodajca, informuje čitateľa v siedmich rubrikách. Nosnou z nich je rubrika Prehľad zo slovanského sveta, ktorá vo svojom pilotnom čísle informuje o kongrese matíc slovanských národov z rozličných pohľadov, o spomienkovom podujatí venovanom Adolfovi Dobrianskemu a o činnosti, výzvach a prekážkach Matice slovenskej v súčasnom dianí. Prináša informácie z konferencie Matice moravskej a predstavuje činnosť Spolku Slovákov z Bulharska.

Ako sa žije v Matici sliezskej v 21. storočí popisuje v príspevku predsedníčka Matice sliezskej, Jana Novotná Galuzsková, dejiny Matice horno-lužickosrbskej osvetľuje jej predseda, Jurij Łušćánsky. Dvadsaťpäťročnú históriu Matice slovenskej v Záhrebe opisuje Anna Baliová.

Informačne kvalitný rozhovor poskytol redakcii predseda Matice slovinskej, Aleš Gabrić. Pravidelnou rubrikou, kde si čitateľ pripomína významné slovanské osobnosti, je rubrika s názvom Velikáni slovanstva. V prvom čísle dostala priestor všestranná osobnosť Štefana Moysesa. Knižné novinky, ale i reprezentatívne a osvedčené periodiká matíc sa predstavujú v kapitole Knižnica slovanského sveta. V prvom čísle Obzoru pozornosť púta nová trojzväzková Slovanská encyklopédia z Ruska a nové matičné periodikum Národné spektrum. Mnohovrstevný obsah uzatvára rubrika Pripomíname si… významných slovanských velikánov a udalosti.

Slovanský obzor je aktuálne dostupný ako elektronické periodikum na webovej stránke www.matica.sk. Medzinárodný dosah Slovanskému obzoru zabezpečujú jeho tri jazykové mutácie – anglická, ruská a slovenská. V pláne je jeho vychádzanie s polročnou a neskôr trojmesačnou periodicitou. Sídlo redakcie a vydavateľ sídlia na adrese Matice slovenskej v Martine.

PhDr. Zuzana Pavelcová

riaditeľka Krajanského múzea MS

výkonná redaktorka Slovanského obzoru

X