Predseda


//Predseda
Predseda2021-12-01T07:54:29+00:00

Predseda Matice slovenskej

  • Štatutárnym orgánom Matice slovenskej je predseda, ktorý reprezentuje Maticu slovenskú navonok a vystupuje v jej mene, a súčasne predsedá výboru.
  • Predsedu volí valné zhromaždenie na štyri roky, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Pracovný pomer predsedu vzniká voľbou v zmysle platného právneho poriadku. Funkčné obdobie novozvoleného predsedu sa začína v prvý deň po právoplatnej voľbe valným zhromaždením. Odovzdanie a prevzatie predsedníckej agendy sa uskutoční najneskôr do 30 dní po právoplatnom zvolení nového predsedu Matice slovenskej.
  • Predseda vedie rokovanie valného zhromaždenia, snemu, výboru a predsedníctva.
  • Predsedovi zaniká mandát, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin, ak po obdobie dvanástich mesiacov nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu alebo ak sa na vlastnú žiadosť vzdá svojho mandátu.
  • Predseda ďalej:

a) riadi a koordinuje celkovú činnosť Matice slovenskej prostredníctvom volených orgánov a pracovísk Matice slovenskej,
b) zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia, snemu, výboru a predsedníctva,
c) chráni a obhajuje demokratické tradície Matice slovenskej, slobodu prejavu, úctu k hodnotám národného dedičstva, humanitné a demokratické princípy,
d) vymenúva a odvoláva riaditeľov ustanovizní a pracovísk Matice slovenskej,
e) v zásadných otázkach riadi a kontroluje činnosť ČÚ,
f) hodnotí činnosť Matice slovenskej, matičného hnutia a pracovísk, požaduje od správcu, príslušných pracovísk a orgánov Matice slovenskej podklady, stanoviská a informácie o ich činnosti.Predseda Matice slovenskej

Predseda Matice slovenskej

JUDr. Marián Gešper

Adresa: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
Tel:  0918 904 141

E-mail:  predseda@matica.sk

JUDr. Marián Gešper sa narodil v r. 1980 v Považskej Bystrici, od detstva však žije vo Vranove nad Topľou, kde aj v r. 1994 – 1998 absolvoval gymnázium, v r. 1998 – 2003 študoval odbor právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v r. 2004 získal titul JUDr. za rigoróznu prácu Štát a právo Veľkej Moravy. Pôsobil ako právnik a samostatný advokát vo Vranove nad Topľou. Aktívnym členom Matice slovenskej je od roku 2002. Vo vrcholovom matičnom hnutí sa angažuje od roku 2010. V r. 2010 – 2016 bol počas dvoch volebných období predsedom záujmového odboru Mladá Matica. Od r. 2010 je členom Výboru a ďalších ústredných funkcií MS, v r. 2013 – 2017 podpredseda Matice slovenskej pre členskú základňu. Na Valnom zhromaždení Matice slovenskej v dňoch 10. až 11. novembra 2017 bol v Liptovskom Mikuláši zvolený za predsedu Matice slovenskej, ako historicky najmladší predseda.
Venuje sa publicistickej tvorbe, plodný autor štúdií a článkov z odborov biografia, národné, kultúrne a cirkevné dejiny a právo, ktoré uverejňuje v periodikách Slovenské národné noviny a Slovenské pohľady, ale aj v Magazíne Slovensko, Bulletine slovenskej advokácie, Evanjelickom posle spod Tatier, či Matičnom východe, čo je periodikum Krajskej rady MS v Prešove. Dlhoročný organizátor mnohých národných a matičných podujatí zámerných najmä na odkrývanie zabudnutých národných osobností a udalostí našich národných dejín.

http://www.vydavatel.sk/kniha/apostoli-narodneho-ducha

Naša spoločnosť bude zdravá, keď si bude vedomá slovenských a slovanských koreňov. Maďaričovo „ultimátum“? Beriem ho ako upozornenie, pripúšťa zložitú situáciu nový predseda Matice slovenskej Marián Gešper

19.11.2017 11:00
Parlamentné listy

ROZHOVOR Nemôže plytvať energiou a časom na kontroverzie. Národné, kresťanské, demokratické a slovanské sa nedá od Matice slovenskej odpojiť, hovorí jej nový predseda Marián Gešper.

Ste najmladším šéfom Matice slovenskej (MS) v jej histórii. Zaväzuje vás to?
Byť predsedom našej najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizne je veľká historická zodpovednosť bez ohľadu na to, aký vek mal daný predseda vo chvíli voľby. Z pragmatickejšieho pohľadu je významnejšie, do akej miery predseda a ďalší členovia vedenia poznajú matičný život v ústredí a na úrovni miestnych odborov. Ďalej, koľko rokov pôsobia ako členovia Matice slovenskej, koľko rokov sú aktívni v matičnom, resp. národnom hnutí. Vek je skôr druhoradý.
Ste v mimoriadne dramatickej situácii. Minister kultúry Marek Maďarič ešte pred pol rokom hovoril o tom, že nový predseda, teda vy, bude mať možno poslednú príležitosť presvedčiť verejnosť aj politické strany o zmysluplnosti Matice slovenskej, o tom, či má štát Maticu finančne podporovať. Ako ste na túto výzvu pripravený?
Nevnímal by som vyjadrenia ministra Marka Maďariča ako negatívum, beriem to skôr ako tvrdšie, ale kolegiálne upozornenie, aby sa vedenie Matice slovenskej zásadne zamyslelo nad strategickými vecami jej smerovania. Minister v závere svojho vyjadrenia spomenul aj pozitívnu činnosť matičných odborov. A práve členská základňa v miestnych odboroch a odboroch Mladej Matice s podporou profesionálnych pracovísk i ústredia úspešne pracuje pre kultúrny život predovšetkým v menších mestách a obciach, kde máme stále silné postavenie. Musíme nastoliť nový kurz riadenia, venovať sily historicky prevereným národným udalostiam a osobnostiam, teda tým, čo zjednocujú Slovákov. Súčasne Matica musí vo vnútri prestavať svoju propagačnú sféru, čo ale súvisí so sférou navonok.
Ak zmodernizujeme náš prístup prezentácie a propagácie aj verejnosť a neutrálnejšie zamerané médiá nás budú inak vnímať. Veď realizujeme za rok množstvo originálnych národných podujatí na témy národných osobností a udalostí, ďalej rôznorodé kultúrne, umelecké, folklórne podujatia, konferencie, semináre a v neposlednom rade mládežnícke akcie. Bohužiaľ, verejnosť o nich vie iba málo. Profesionalizácia reportáží a internetovej prezentácie s napojením na SNN je nevyhnutná. Na druhej strane Matica nemôže plytvať energiou a časom na kontroverzie. Dnes celý rad národných postáv a dejinných prelomov slovenského národa pomaly upadá do zabudnutia. Ich prinavrátenie do národného vedomia, obzvlášť do kolektívnej historickej pamäti Slovákov je naliehavé. Veď vedomosti mládeže o národných osobnostiach sú katastrofálne. Štefan Moyses, Karol Kuzmány, J. M. Hurban, Š. M. Daxner, Adolf  Dobriansky, Andrej Radlinský, Matúš Dula, Jur Janoška, Ján Vanovič, Štefan Krčméry, J. C. Hronský, František Richard Osvald, Andrej Hlinka, Martin Rázus, Janko Jesenský, ale aj hurbanovci 1848 až 1849, slovenskí legionári v česko-slovenskom odboji 1914 až 1920, mladí hrdinovia malej vojny – čo vie verejnosť o tých, ktorí zasvätili život národu? Národná i občianska spoločnosť bude zdravá, ak sama bude mať zdravé sebavedomie, keď bude poznať svojich predchodcov a bude si vedomá slovenských a slovanských koreňov. Nové národné elity môžeme vychovať len príkladom minulých slovenských generácií, to je overená dejinná skúsenosť. Na to sa musíme na kultúrnom poli zamerať.
Vrátim sa ešte k valnému zhromaždeniu. Ako je možný dvojitý výklad stanov, či môže alebo nemôže niekto kandidovať tretíkrát po sebe na funkciu predsedu MS?
Dozorný výbor MS rozhodol v záväznom stanovisku, že kandidatúra už nie je v zmysle stanov MS možná, ak kandidát na predsedu má za sebou dve funkčné obdobia po sebe. Podobné uznesenie prijal s poradným hlasom výbor a predsedníctvo MS. Predseda Marián Tkáč po dosiahnutí nominácií miestnych odborov sa rozhodol obrátiť na valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom, aby vo veci definitívne rozhodlo, keďže VZ robí originálny výklad stanov. Svoje pochybnosti o dvoch funkčných obdobiach odôvodňoval tým, že bol zvolený počas účinnosti predchádzajúcich stanov MS, zatiaľ čo obmedzenie volebných období bolo schválené až počas jeho prvého obdobia. Na druhej strane nové stanovy MS uvedenú vec upravili v prechodných a záverečných ustanoveniach, kde kontinuálne prevzali volebné obdobie orgánov do režimu nových stanov. Nevidím v tom nič zlé, že sa môj predchodca demokraticky obrátil na VZ, ktoré nakoniec hlasovaním potvrdilo stanovisko dozorného výboru o nemožnosti jeho ďalšej kandidatúry.
Vy ste hovorili pozitívne o Mariánovi Tkáčovi vo funkcii. Na druhej strane hovoríte o zmene. Čo teda z bývalého vedenia áno a čo nie?
Marián Tkáč v rozhodujúcom okamihu prelomu rokov 2010 až 2011 vyslal dovnútra i na verejnosť dôležitý pozitívny impulz a začal riešiť ťažké problémy, ktoré zdedil po predchádzajúcom vedení. Je potrebné povedať pravdu, že mnohé útoky na jeho osobu zo strany niekoľkých pomýlencov, ktorí sa po rokoch svojej „vlády“ nevedeli zmieriť so zmenou, sa začali hneď po zvolení a skôr, než sa reálne uchopil vedenia. Za jeho pôsobenia sa Matica dostala viac do povedomia verejnosti, súčasne umožnil novým ľuďom, podotýkam však, že s matičnou minulosťou, vrátane mladšej generácie podieľať sa na matičnom snažení. Na druhej strane si osobne myslím, že mal byť vo svojom snažení oveľa dôslednejší, menej deklaratórny, mnohé veci boli realizované, bohužiaľ, iba spolovice. Na viaceré zmeny, o ktorých mohol rozhodnúť iba on, sa však čakalo neúmerne dlho, prílišné váhanie mu krok po kroku sťažovalo pozíciu. Ďalšie jeho rozhodnutia v propagácii Matice neboli do dôsledkov premyslené. Musíme teda pokračovať, aj keď oveľa dôslednejšie, v omladzovaní členskej základne a jej profesionálnych zložiek, ďalej radikálne zvýšiť úsilie v propagačno-informačnej sfére. Nevyhnutné je zmeniť štýl riadenia Matice, aby zodpovedal 21. storočiu.
Vy ste sa stali podpredsedom práve na jeho odporúčanie. Ako on vzal vašu protikandidatúru? 
Tu by som spresnil, že moja matičná cesta v rokoch 2002 až 2010 bola samostatná a nebola spojená nijako s Mariánom Tkáčom. Patril som medzi mladomatičnú generáciu, ktorá nepoznala činovníkov z prelomu 80./90. rokov. Už pred rokom 2010 som bol celoslovenským podpredsedom mladých matičiarov a členom krajskej rady MS Prešovského kraja. Boli to mladí matičiari, ktorí prví s odvahou navrhli Mariána Tkáča za kandidáta v roku 2010. Hľadali vtedy alternatívu k stagnácii, ktorú bolo v roku 2009 veľmi cítiť. Podľa stanov predseda navrhuje z členov výboru podpredsedu, ktorého však volí v tajnom hlasovaní, a tým mu dáva dôveru práve výbor. Svoju kandidatúru na predsedu som podobne ako Roman Michelko oznámil s predstihom v čase, keď všetko nasvedčovalo, že predseda už nebude kandidovať. Marián Tkáč moju kandidatúru akceptoval, aj keď sa zároveň snažil získať podporu pre svoje ďalšie zvolenie.
Ktorý z predchádzajúcich predsedov Matice slovenskej je vám svojou prácou inšpiráciou?
Štefan Moyses a Matúš Dula sú historickí predsedovia, ku ktorým ma často vedú myšlienky. Štefan Moyses obetavo prevzal ťarchu predsedníctva v nežičlivých časoch uhorskej vlády, a to aj napriek tomu, že väčšinu svojho pôsobenia pred nástupom za banskobystrického biskupa bol činný v chorvátskom národnom hnutí. Pozorne pristupoval ku každej stránke matičnej činnosti, bol oprávnene tvrdý na seba, ale aj na svojich spolupracovníkov, no vždy dosiahol svoj cieľ. Matúš Dula bol inšpiratívny a neoblomný národovec. Ako sedemnásťročný rečnil v Martine pri založení MS. Neskôr zažil zrušenie MS, ale aj napriek tomu ďalej vytrvalo bojoval s uhorskou štátnou mocou. Riskoval vlastnú právnickú kariéru, keď bránil Národný dom, presadzoval obnovu martinského gymnázia a obhajoval národovcov  v monsterprocesoch. Zažil viac porážok ako víťazstiev. No nakoniec to bol on, čo v roku 1918 prekabátil svojich protivníkov a ako predseda SNR v Martinskej deklarácii dal spolu s Andrejom Hlinkom, Jánom Vanovičom, Emanuelom Lehockým a ďalšími definitívne zbohom Rakúsko-Uhorsku.
Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii? 
Prvé kroky budú smerovať k odstráneniu posledných byrokratických prekážok podpory členskej základne. Predovšetkým k zvýšeniu podpory pre MO MS, vytvoreniu osobitného fondu na podporu matičných folklórnych skupín a umeleckých kolektívov – tie podrobne zmapovalo z vlastnej iniciatívy Členské ústredie MS v Martine v r. 2016/2017. Bez zaváhania sa musíme vrátiť k Matici „krčméryovského typu“, teda k inštitúcii, ktorá aktívne zastrešuje umelecké, folklórne, divadelné a iné telesá, a tým pôsobí strategicky na spoločnosť. Matičná internetová stránka musí byť menej formálna a atraktívnejšia pre verejnosť. Jednoduché videá s tematikou matičných dejín sú iste pozitívom, ale nemôžu už v tejto dobe stačiť – potrebujeme uverejňovať profesionálne spracované reportáže. V neposlednom rade je potrebné vyčleniť viac priestoru pre články z miestnych odborov v samotných SNN, takto si spropagujeme prácu matičiarov v regiónoch. Je preto už v prvých krokoch vydávať osobitný magazín zameraný výlučne na aktivity členskej základne bez akejkoľvek politiky. Je toho skutočne veľa, čo sa musí urobiť už v prvom období.
A čo všetko chcete stihnúť za štyri roky predsedovania?
Dovolím si byť konkrétny. Chcem zásadne rozvinúť prácu členskej základne. Z matičných odborov som vyšiel a dlhé obdobie predtým, než som v roku 2011 začal pôsobiť na ústredí, som pôsobil práve v miestnych odboroch. Činnosť odborov je v súčasnosti výkladnou skriňou našej práce, dovolím si povedať, že práve vďaka ich práci a snaženiu profesionálnych oblastných stredísk pomyselne žije Matica slovenská aj v súčasnosti a s ňou i národná idea v každej časti Slovenskej republiky. Členská základňa je húževnatá vo svojej činnosti a nateraz stabilizovaná, no potrebujeme ju reálnou podporou krok po kroku zvyšovať. Doba nám veľmi nepraje, predsa len nemáme také podmienky na prácu ako za Štefana Krčméryho. Ďalším mojím cieľom je matičná veda, ktorá zostáva dôležitou časťou nášho snaženia a nemožno ju v žiadnom prípade oddeliť od Matice slovenskej. Práve osobitný, menej kabinetný pohľad na vedu je potrebné uplatniť v MS. Matičná veda musí byť bližšie členskej základni, jej výstupy musí cítiť verejnosť. Aj tu však zaostávame v propagácii. Valné zhromaždenie o. i. schválilo napr. nevyhnutnosť vydania komplexnej publikácie, ktorá by zmapovala životy a dielo predsedov MS. Takáto publikácia má poslúžiť každému ako inšpiratívny príklad a poučenie pre súčasný národný život. K mojim prvoradým cieľom patrí aj utuženie spolupráce s cirkvami, národne i slovansky orientovanými spoločenskými organizáciami a združeniami, keďže to národné, kresťanské, demokratické a slovanské sa nedá od Matice odpojiť.
Rok 2017 je rokom Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského, aký bude rok 2018 a čo to bude pre Maticu znamenať?
Rok 2018 sa bude viazať s mnohými výročiami, ktoré sa viažu k zlomovým okamihom národných dejín. Roky 1848, 1918, 1938 a 1968 sú pomyselnými míľnikmi nášho národného vývoja a takmer pri všetkých stála aj Matica slovenská, resp. jej budúci zakladatelia alebo neskorší činovníci. Je to príležitosť aj ukázať verejnosti vplyv národnej a matičnej idey na našu slovenskú súčasnosť v samostatnej Slovenskej republike. Rok 2018 bude bezpochyby rokom mnohých podujatí zameraných na postavy a udalosti, ktoré sú spojené práve s týmito magickými osmičkami, veď väčšina týchto dátumov zasiahla nielen slovenský a slovanský svet, ale aj európsky kontinent.
Budete mať ľahšiu situáciu, keď nový výbor Matice je zložený z ľudí strednej a mladej generácie?
Stanovy deklarujú výbor ako najvyšší výkonný orgán, no myslím, že reálne je výbor najvyšší kolektívny samosprávny orgán Matice slovenskej. Nie je tribúnou politického boja, ako to robilo pár jednotlivcov v období 2010 – 2017, ktorí zostali vo výbore z predchádzajúceho obdobia. VZ MS v Liptovskom Mikuláši od základu zmenilo zloženie 38-členného výboru MS, takže vidieť, že delegáti si priali zmenu aj v tomto dôležitom orgáne, a to aj generačnú. Noví výborníci poznajú fungovanie matičnej organizácie a prevláda stredná a mladá generácia s pragmatickejším pohľadom na vec. Veľmi ma teší, že medzi členmi výboru sú aj aktivisti z Mladej Matice, teda kolegovia z mladomatičného obdobia môjho snaženia, ktorí už preukázali svojou prácou, že vedia pracovať a nadchnúť sa pre národnú ideu. Väčšina členov výboru je z radov dobrovoľníkov. Verím, že nový výbor posunie vec dopredu.
Časy, keď Matica svojmu šéfovi dopriala plat premiéra, sú už za nami. Aké sú finančné možnosti Matice v porovnaní s tým, čo potrebujete, a v porovnaní s prostriedkami spred, povedzme, 10 rokov?
Základ matičného hospodárenia spočíva v štátnej účelovej dotácii, dividendách z Neografie, ale v neposlednom rade aj z príjmov z vlastnej činnosti. Kľúčové sú však finančné prostriedky, ktoré nám poskytuje štát na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona, a tých nie je nikdy dosť. Čo sa týka Neografie, tu sa musí Matica v dnešných tvrdých podmienkach správať prísne ako vlastník, keďže Neografia je tu pre Maticu a nie naopak. Musíme využívať svoj podnikateľský subjekt tak, aby Neografia, a. s., trvale prinášala finančné hodnoty, ktoré prostredníctvom dividend bude využívať pre rozvoj členskej základne, vedy a základného chodu ustanovizne. Ak by som to sumarizoval, pred Maticou stoja na poli kultúry a vedy ďalekosiahle úlohy a v ideálnych podmienkach potrebujeme väčší rozpočet, nezáleží to však celkom na nás.
Aký význam zohrávajú vo vašej hierarchii Slovenské národné noviny?
Slovenské národné noviny sú významným matičným periodikom, ktoré pracuje skutočne profesionálne, máme víziu, aby sa stalo viac mienkotvorným na Slovensku. SNN sú aj symbolickým mostom medzi štúrovským obdobím, keď boli založené, a dneškom 21. storočia. Ich podpora je veľmi dôležitá.

 

X