Dozorný výbor


//Dozorný výbor
Dozorný výbor2020-01-17T12:56:59+00:00

Dozorný výbor Matice slovenskej

 • Dozorný výbor je najvyšším kontrolným orgánom, jeho funkčné obdobie je štvorročné. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 • Dozorný výbor má deväť členov a päť náhradníkov, z toho šesť členov a päť náhradníkov volí valné zhromaždenie a troch členov vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky.
 • Dozorný výbor má právo vykonávať kontrolu a previerky v ktorejkoľvek organizačnej jednotke Matice slovenskej. V prípade kontroly v MO, ZO, VO a OMM si vyžiada vopred stanovisko dozorného výboru príslušného odboru. Dozorný výbor vykonáva aj previerky na základe požiadania predsedu Matice slovenskej.
 • Do pôsobnosti dozorného výboru patrí:
  • dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych noriem s osobitným zreteľom na zákon o Matici slovenskej, stanovy, ostatné matičné právne normy, kontrola plnenia uznesení a programu valného zhromaždenia a ostatných orgánov Matice slovenskej a kontrola plnenia úloh zverených štátom,
  • kontrola s nakladaním matičného majetku, finančných pro-striedkov a efektívneho hospodárenia so štátnymi dotáciami  a neštátnymi prostriedkami v Matici slovenskej,
  • kontrola činnosti a hospodárenia Matice slovenskej,
  • upozorňuje výbor, predsedníctvo, predsedu a správcu na zistené nedostatky, navrhuje opatrenia na ich riešenie; informuje o zistenom stave a nápravných opatreniach orgány Matice slovenskej,
  • má právo pozastaviť rozhodnutie orgánu Matice slovenskej, ak je v rozpore so zákonom o Matici slovenskej, stanovami a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to až do potvrdenia alebo zrušenia rozhodnutia najneskôr v lehote troch mesiacov,
  • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru MO, ZO, VO a OMM, resp. proti rozhodnutiu dozorného výboru týchto odborov v lehote najneskôr do 60 dní od podania odvolania,
  • od delegovaných zástupcov Matice slovenskej v subjektoch, v ktorých má Matica slovenská akýkoľvek vlastnícky alebo finančný podiel, vyžaduje ročnú správu o hospodárení a o výsledkoch a záveroch informuje výbor,
  • predkladá valnému zhromaždeniu správu o činnosti dozorného výboru a stanovisko k správe o činnosti a hospodárení Matice slovenskej.
 • Dozorný výbor sa môže uzniesť, že vo výnimočných prípadoch o veciach, ktoré spadajú do jeho kompetencii, hlasuje korešpondenčnou formou „per rollam“. Podrobnosti hlasovania „per rollam“ upravuje smernica vydávaná predsedom dozorného výboru.
 • Členovia dozorného výboru nie sú v pracovnoprávnom pomere s Maticou slovenskou.

 

Na Valnom zhromaždení boli zvolení členovia dozorného výboru

Ján Buleca (202 hlasov)
Jaroslav Chovanec (189 hlasov)
Milan Stromko (169 hlasov)
Mária Murdzíková (164 hlasov)
Milan Jadroň (122 hlasov)

Za náhradníkov dozorného výboru MS:
Jozef Steiner (112 hlasov)
Mária Konáriková (98 hlasov)
Juraj Strempek (81 hlasov)
Helena Kováčová (58 hlasov)
Blažena Švecová (42 hlasov)

 Nominácie Ministerstva kultúry SR:

Ing. Kozák Ján (do r. 2018)
JUDr. Mgr. Marián Šmihla
Ing. Lucia Zemanová (od r. 2019)
PhDr. Radoslav Ragač, PhD. (od r. 2019)

 

Kontakt

E-mail: dvms@matica.sk (Dozorný výbor MS)

Telefonický kontakt: +421 2381 28003 (kancelária DV MS)

X