Archívne dokumenty

Archívne dokumenty2018-10-27T19:35:16+00:00

 

Popis fotografií a dokumentov

 • 01. Úvodná časť správy Jána Francisciho ako predsedu dočasného Výboru Matice slovenskej o konaniach dočasného výboru a o imaní a stave Matice slovenskej. (Správu datovanú 3. augusta 1863 predniesol na zakladajúcom Valnom zhromaždení 4. augusta 1863. Napísaná je na 7 hárkoch, zviazaných modrou ozdobnou niťou s červenou pečaťou, na ktorej sú iniciálky J.F.) Fond MS I, inv. č. 25
 • 02. Prvá strana zápisnice prvého Valného zhromaždenia Matice slovenskej v Turčianskom Sv. Martine dňa 4. augusta 1863. (Koncipovaná M. Chrástkom, datovaná v Banskej Bystrici 26. 8. 1863, uhodnovernená K. Kuzmánym, J. Országhom a J. Jesenským. Sedem hárkov zápisnice je previazaných modrou ozdobnou niťou s červenou pečaťou.) Originál. Fond MS I, inv. č. 41
 • 03. Zápisnica III. zasadnutia Výboru Matice slovenskej 7. 1. 1864. (Zápisnicu koncipoval M. Chrástek, uhodnovernili: M. Čulen, Ľ. Turzo-Nosický, E. Černý. Prezentujeme odpis zápisnice, zviazaný modrou ozdobnou niťou s červenou pečaťou Matice slovenskej. Správnosť odpisu je potvrdená M. Chrástkom.) Posledná strana. Fond MS I, inv. č. 51
 • 04. – 06. Stanovy Matice slovenskej – obal a znenie stanov. Stanovy sú datované 5. 2. 1862, podpísané predsedom dočasného Výboru Jánom Franciscim a jeho členmi Jánom Gotčárom, Viliamom Pauliny-Tóthom, Jánom Palárikom. Stanovy aj s prílohami sú vložené do ozdobného obalu, ktorý zhotovila manželka Jána Francisciho Amália Francisciová podľa návrhu Jozefa Božetecha Klemensa.
 • 07. Pečať Matice slovenskej – odtlačok so slovenským aj ruským textom, signatúra M 2/16
 • 08. Tablo na pamiatku tretieho Valného zhromaždenia Matice slovenskej 9. augusta 1865 v Turčianskom Sv. Martine. Signatúra M 2/9. Na obr.: Michal Chrástek, Dr. Ján Mallý, Štefan Moyses, Mikuláš Štefan Ferienčík, Viliam Pauliny-Tóth. Autor reprodukcie: R. von Bohr, Wien
 • 09. Tablo na pamiatku tretieho Valného zhromaždenia Matice slovenskej 9. augusta 1865 v Turčianskom Sv. Martine. Signatúra M 2/10. Na obr.: Ján Francisci, Štefan Marko Daxner, Karol Kuzmány, Ctiboh Zoch, Jozef Miloslav Hurban. Autor reprodukcie: R. von Bohr, Wien.
 • 10. Tablo slovenských výtečníkov z rokov 1860 – 1870 (členovia Matice slovenskej). Signatúra M 2/1. Reprodukcia z litografie: Jiríček, Matica slovenská, Martin
 • 11. Prvá budova Matice slovenskej v Turčianskom Sv. Martine podľa kresby A. Slowikowského z  r. 1865. WIDOK MATICY SLOWENSKEJ. Signatúra M 1/2.
 • 12. Druhá budova Matice slovenskej – plán na stavbu budovy Matice slovenskej v Turčianskom Sv. Martine – priečelie od juhu, návrh Jána Palkoviča, august 1924.
 • 13. Druhá budova Matice slovenskej na Mudroňovej ulici v Turčianskom Sv. Martine s architektom Jánom Palkovičom a staviteľom Stanislavom Zacharom v roku otvorenia 1926. Signatúra M 1/48.
 • 14. Zápisnica A darov pre Maticu slovenskú v rozličných látkach z rokov 1863/1864, 1864/1865. Viazaný zoznam o prijatých daroch obsahuje: záznamy o akvizícii kníh a rozličných predmetov, zoznam rukopisov, zoznam listín, súpis pečatí a zoznam máp, obrazov, muzikálií; 356 strán. Fond MS I, inv. č. 31.

 

X