Nový slávnostný členský preukaz MS


//Nový slávnostný členský preukaz MS
Nový slávnostný členský preukaz MS2023-03-07T08:57:38+00:00

Idea nového dôstojnejšieho preukazu člena Matice slovenskej rezonovala na poradách riaditeľov domov MS a pracovníkov OP MS, ale aj na zasadnutiach okresných rád MS dlhšie obdobie. Členské ústredie MS v spolupráci s Domom MS v Snine sa rozhodlo vytvoriť nový návrh matičného preukazu. Základným cieľom bolo graficky a technicky navrhnúť preukaz, ktorý by presvedčivo odzrkadľoval historickú tradíciu a vážnosť najstaršej národnej ustanovizne Matice slovenskej.
Zámerom bolo vyhotoviť preukaz, ktorý nebude na tzv. bežné používanie s ostatnými dokladmi, pretože na to môže poslúžiť aj jednoduchá identifikačná karta. Nový preukaz je navrhnutý tak, aby svojim prevedením odzrkadľoval modernú dobu, v ktorej teraz žijeme, ale zároveň aby ideovo nadväzoval na preukazy z dávnejšej minulosti, ktoré dôstojnejšie reprezentovali Maticu slovenskú. Preto návrh je graficky riešený tak, aby obsahoval najdôležitejšie obrazové výjavy z histórie nášho národa a textovo aby vyjadroval poslanie Matice slovenskej a jej matičného hnutia. Rovnako u konkrétneho člena vzbudzoval patričnú úctu a hrdosť k najstaršej národnej ustanovizni Slovákov.
Návrh je graficky riešený ako symbolická „cenina“ a je opatrený zlatou slepou ražbou (pečať predsedu Matice slovenskej), pričom meno každého konkrétneho člena bude vytlačené okrasným písmom, čím je zabezpečený jednotný estetický vizuál každého preukazu, ale aj jedinečnosť vďaka natlačenému menu jednotlivého člena. Preukaz bude podpísaný predsedom a správcom Matice slovenskej, ale i riaditeľom Členského ústredia MS.
Vo vnútri preukazu je priestor na členské a pamätné známky, ale aj ocenenia, ak by ich konkrétny člen dostal za svoju aktívnu prácu pre matičné a národné hnutie.
Kompletné zhotovenie preukazov bude zabezpečovať členský pilier prostredníctvom Domu Matice slovenskej v Snine a Členského ústredia MS, ktoré preverí členstvo záujemcu a poskytne presné údaje o zaradení záujemcu – člena v rámci štruktúry členstva MS. Keďže preukaz si vyžaduje aj manuálne spracovanie, nemôže sa vyrobiť hromadne, ale postupne ako budú prichádzať požiadavky od jednotlivých členov, pričom tento proces bude koordinovať Členské ústredie MS v Martine.
Na základe uznesenia predsedníctva Matice slovenskej preukaz v tejto prvej fáze bude členskému hnutiu ponúknutý na dobrovoľnej báze a jeho náklady budú zabezpečené vydaním pamätnej známky v hodnote 10,- eur, ktorú si člen MS zakúpi automaticky s preukazom. Objednávky sa budú realizovať individuálne a budú zasielané zo strany členov – záujemcov priamo ČÚ MS, ktoré overí potrebné údaje a zašle na tlač preukazu DMS v Snine. Propagácia nového preukazu sa uskutoční cez informáciu a formulár zverejnený na matičnom webe, v SNN, resp. aj zaslanú krajským a okresným radám. V sume 10 eur je zahrnutý príspevok na korunový účet Matice slovenskej, podpora miestnych odborov cez dotácie regionálnej kultúry, poštovné a samotná výroba každého jednotlivého preukazu, nakoľko vyhotovenie si vyžaduje špecifické materiály i osobitú techniku tlačenia. Nový slávnostný členský preukaz bude dôstojným nasledovníkov tradície matičných legitimácií vydávaných za éry Jozefa Škultétyho a Jozefa Cígera Hronského.

JUDr. Marián Gešper a Ing. Jozef Makariv

Nový preukaz (pdf)

ŽIADOSŤ-o-slavnostný-preukaz-MS-pre-jednotlivca-2023

ŽIADOSŤ-o-slávnostný-preukaz-MS-pre-viac-záujemcov-v-matičnom-odbore-2023

novy-preukaz

X