Postup pri zakladaní odborov MS


//Postup pri zakladaní odborov MS
Postup pri zakladaní odborov MS2023-03-31T13:34:36+00:00

Postup pri zakladaní miestnych odborov, OMM, záujmových a vedeckých odborov MS

 

Prvým krokom na založenie nového odboru v MS je vytvorenie prípravného výboru, rozvinutie propagácie úsilia o vznik odboru, spolupráca s Členským ústredím MS. Aby sa mohlo uskutočniť zakladajúce valné zhromaždenie odboru, je nutné získať minimálne desať záujemcov o členstvo, pričom ČÚ MS odporúča získať aspoň pätnásť záujemcov o členstvo. Termín konania valného zhromaždenia je potrebné vopred prerokovať so zástupcom ČÚ MS  a najneskôr do 10 dní pred jeho konaním zaslať pozvánku Členskému ústrediu v Martine. ČÚ MS môže poveriť príslušné oblastné stredisko MS ďalšou súčinnosťou.

Na zakladajúce valné zhromaždenie odboru potrebujete tlačivá, ktoré sú k dispozícii na Členskom ústredí MS, v príslušných oblastných strediskách MS alebo na www. matica.sk

Kontakt na pracovníkov Členského ústredia Matice slovenskej :
Tel: 043/3812834, 0917732446, e-mail : lukas.havlik@matica.sk

 

 

2. Po zakladajúcom valnom zhromaždení odbor pošle Členskému ústrediu MS:

 • žiadosť o registráciu odboru MS,
 • zápisnicu z VZ spolu s prezenčnou listinou (v zápisnici uviesť zloženie výboru a presnú adresu predsedu odboru do 14 dní),
  vyplnenú evidenčnú kartu,
 • vyplnenú matričnú knihu členov.

3. Po doručení uvedených dokladov pošle ČÚ MS odboru:

 • potvrdenie o registrácii,
 • potvrdenie o pridelení číselného identifikátora zo Štatistického úradu SR.

 

Pokyny pre organizáciu a činnosť odborov MS

Prípravný výbor pripraví  program valného zhromaždenia: otvorenie, schválenie programu valného zhromaždenia, voľba návrhovej a volebnej komisie, prejav pozvaného zástupcu MS, diskusia, odsúhlasenie členského príspevku, voľba výboru, voľba predsedu odboru, dozorného výboru, schválenie uznesenia a zakončenie valného zhromaždenia.

V záujme dobrého priebehu by malo byť valné zhromaždenie organizačne pripravené tak, aby boli správne spracované prezenčné listiny, kandidačná listina výboru a dozorného výboru, plán činnosti a návrhy uznesení.
Zvolený výbor si na svojom prvom zasadnutí (najlepšie hneď po valnom zhromaždení) zvolí ďalších funkcionárov – podpredsedu, tajomníka, pokladníka.
Výbor odboru zabezpečí výrobu pečiatky, prípadne zriadenie účtu v banke.

Na pôde MO MS môžu pôsobiť kluby a sekcie bez právnej subjektivity a kolektívni členovia. Kolektívne členstvo v MO MS vzniká na báze dohody medzi MO MS a kolektívom.

Povinnosti odborov vo vzťahu k ČÚ MS:

1. raz ročne najneskôr do 31. marca oznámiť stav členov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka a to vo forme aktualizovanej matričnej knihy,
2. raz ročne odviesť príspevok v sume 50 centov za každého člena na Korunový fond,
3. uskutočniť raz ročne výročnú členskú schôdzu odboru a zápisnicu spolu s prezenčnou listinou poslať Členskému ústrediu MS,
4. uskutočniť za volebné obdobie (4 roky) valné zhromaždenie odboru a zápisnicu spolu s prezenčnou listinou poslať Členskému ústrediu MS,
5. pri zmene predsedu odboru najneskôr do 14 dní písomnou formou Členskému ústrediu MS oznámiť meno, adresu, kontakt nového predsedu.

 

Povinnosti odborov vo vzťahu k registratúrnemu stredisku Matice slovenskej

 1. evidovať záznamy z vlastnej činnosti a doručené záznamy v registratúrnom denníku,
 2. ukladať záznamy tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, zničeniu, strate alebo neoprávnenému použitiu,
 3. v pravidelných intervaloch, resp. pri zániku odovzdať záznamy do registratúrneho strediska Matice slovenskej spolu s registratúrnymi denníkmi na základe odovzdávacieho zoznamu,
 4. viac informácií v platnej smernici: Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre miestne, záujmové a vedecké odbory Matice slovenskej. Dostupná na stiahnutie je v časti Dokumenty na stiahnutie.

Kontakt na správcu registratúrneho strediska Matice slovenskej: Mgr. Jana Žumárová, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, e-mail: jana.zumarova@matica.sk, tel. č. +42143 3812839

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o registráciu odboru MS 2023
Prihláška_za člena_MS
Evidenčná karta – nová verzia

Evidenčná karta – nová verzia
Dohoda
Matričná kniha pre MO MS
Matričná kniha pre OMM
Matričná kniha pre ZO VO MS

Registratúrny poriadok a registratúrny plán pre miestne, záujmové a vedecké odbory Matice slovenskej

(Matričné knihy po stiahnutí a vyplnení, prosíme zaslať na ČU e-mailom)

X