Fondy a zbierky

Fondy a zbierky2023-08-10T09:38:00+00:00

SÚPIS ARCHÍVNYCH FONDOV A ARCHÍVNYCH ZBIEROK
V ARCHÍVE MATICE SLOVENSKEJ

F.  Národný front

     F.I. Orgány Národného frontu

 • Závodná organizácia Československého zväzu mládeže pri Matici slovenskej, 1954 – 1955, 0,13 bm

G. Odborové hnutie

     G.I. Orgány odborových organizácií

 • Závodný výbor Revolučného odborového hnutia  a odborová organizácia pri Matici slovenskej, 1946 – 1999, 9,38 bm

H. Veda, kultúra a osveta a šport

      H.II. Kultúra

                H.II.4. Knižnice

 • Slovenská národná knižnica, (1937) 1941 – 1954 (1960), 5,36 bm, Inventár SNK

                H.II.5. Kiná a divadlá

 • Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, 1922 – 1951, 30 bm

                H.II.7. Vydavateľstvá a redakcie

 • Kníhtlačiarsky účastinársky spolok v Turčianskom Svätom Martine, 1863 – 1948, 1,5 bm
 • Kníhtlačiareň v Báčskom Petrovci, 1930 – 1941, 0,25 bm
 • Vydavateľstvo DAKA, Ing. Karol Kubík, v Bratislave, 1969 – 2004, 0,63 bm

     H.IV. Iné kultúrno-osvetové inštitúcie

         Matica slovenská

1. Matica slovenská I, (1857) 1863 – 1875 (1912), 4,13 bm, Inventár MS

2. Matica slovenská II, 1919 – 1948, 108,36 bm, Inventáre:
Inventár Matica slovenská II, 1. zv., 1919-1931 (s dodatkami)Inventár Matica slovenská II, 2. zv., 1932-1936
Súpis Matica slovenská II, ročník 1937
Súpis Matica slovenská II, ročník 1938
Súpis Matica slovenská II, ročník 1939
Súpis Matica slovenská II, ročník 1940

Súpis Matica slovenská II, ročník 1941

Súpis Matica slovenská II, ročník 1945

Súpis Matica slovenská II, ročník 1946

3. Matica slovenská III, 1949 – 1953, 44,89 bm

4. Matica slovenská IV, 1954 – 1967, 56,63 bm

Súpis Matica slovenská ročník 1960

Súpis Matica slovenská ročník 1961

Súpis Matica slovenská ročník 1962

Súpis Matica slovenská ročník 1963

Súpis Matica slovenská ročník 1964

Súpis Matica slovenská ročník 1965

5. Matica slovenská V, 1968 – 1973, 44,38 bm

Súpis Matica slovenská ročník 1968

Súpis Matica slovenská ročník 1969

Súpis Matica slovenská ročník 1970

Súpis Matica slovenská ročník 1971

Súpis Matica slovenská ročník 1972

6. Ústav pre zahraničných Slovákov Matice slovenskej, 1968 – 1995, 7,36 bm

7. Zbierka korešpondencie osobností a inštitúcií vyčlenená z archívneho fondu Matice slovenskej, 1919 – 1954, 14,76 bm, registre

         Miestne, záujmové, vedecké odbory a členská základňa Matice slovenskej

 • Miestne odbory Matice slovenskej I, 1919 – 1951 (1959), 55 bm, súpis
 • Ústredná kartotéka evidencie členov Matice slovenskej, 1919 – 1950, 39,2 bm
 • Ústredná kartotéka evidencie miestnych odborov Matice slovenskej, 1942 – 1950, 1,0 bm
 • Členské ústredie a miestne odbory Matice slovenskej II, 1968 – 1978, 45,78 bm, súpis
 • Členské ústredie a miestne odbory Matice slovenskej III, 1989 – 1999, 12,5 bm
 • Hudobný odbor Matice slovenskej, 1928 – 1949, 0,24 bm

        H.V.  Šport

 • Telovýchovná jednota pri Matici slovenskej, 1960 – 1967, 0,13 bm

 M. Rodiny a osoby

       M.II. Osoby

 • Tatiana Badová, rod. Halašová, (1843) 1921 – 1978, 0,38 bm
 • Juraj Čečetka, 1933 – 1983 (2000), 1,13 bm
 • Konštantín Čulen, (1869) 1924 – 1964 (2006), 5 bm
 • Eduard Ďuďa, 1939 – 1998, 0,25 bm
 • Michal Eliáš, 1959 – 2005, 0,63 bm
 • Mikuláš Fuchs, 1893 – 1938, 0,13 bm
 • Ján Géci, 1965 – 1999, 2,38 bm
 • Andrej Germuška, 1902 – 1992 (2002), 0,63 bm
 • Andrej Hudák (Andrew F. Hudak), 1928 – 2009, 1,38 bm
 • Jozef Cíger Hronský, 1896 – 1960 (2007), 2,5 bm (v tom vecné predmety a výtvarné diela) Jozef Cíger Hronský, súpis OF
 • Jozef Janek (Joseph Janek), (1847) 1946 – 2010, 0,25 bm
 • Ladislav Jasenák, 1948 – 2000 (2003), 0,045 bm
 • Adolf Kobela, (1923) 1945 – 2012, 0,25 bm
 • Ľudovít Krasnec, 1875 – 1951 (1965), 0,13 bm
 • Jozef Lacko, 1918 – 1978 (1990), 0,04 bm
 • František Longauer, (1863) 1899 – 1992, 2,0 bm
 • Emil Makovický, 1943 – 1986, 0,00 bm
 • Stanislav Mečiar, 1929 – 1971 (1994), 0,13 bm
 • Martin Mičura, 1928 – 1940, 0,13 bm
 • Mikuláš Novota, (1909) 1923 – 2002, 0,38 bm
 • Pavol Paška, 1929 – 1990, 0,25 bm
 • Branislav Slezáček, 1991 – 2000, 0,13 bm (v tom 12 ilustrácií)
 • Jozef Stanovský, 1927 – 1952 (1991), 0,25 bm
 • Ladislav Suchý, 1916 – 1958, 0,25 bm
 • Dušan Šulc, 1962 – 1981, 0,13 bm
 • Magdaléna Vašková, (1920) 1929 – 2009,  2,75 bm
 • Jaroslav Vodrážka, 1948 – 1983, 0,25 bm (v tom 35 ilustrácií)

N.Cechy a živnostenské spoločenstvá

      N.IV. Komory obchodné, profesijné a iné

 • Zväz grafických zamestnancov Slovenska, 1949 – 1951, 0,63 bm
 • Zväz slovenských knihovníkov v Bratislave, (1930) 1946 – 1951 (1952), 0,13 bm, Inventár SNK

O. Záujmové organizácie a spolky

      O.II. Spolky

 • Slovenská bibliografická spoločnosť v Martine, 1941 – 1947, 0,38 bm, Inventár SNK
 • Slovenská liga na Slovensku, 1924 – 1948 (1951), 8,25 bm

 

P. Zbierky

         P.II. Listiny (bez fondovej príslušnosti)

 • Zbierka dokumentov rôznej proveniencie,  1853 – 1996,  0,76 bm
 • Zbierka legitimácií a diplomov Matice slovenskej, 1935 – 1950, 7 ks

         P.III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

 • Zbierka Komárno – zbierka rukopisných kníh z oblasti Komárna, 1687 – 1920, 180 ks, 5,25 bm
 • Zbierka rukopisných diel rôznej proveniencie, 1939 – 2001, 0,25 bm (10 ks)

         P.IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

 • Tretia budova Matice slovenskej, 1961 – 1973, 10,2 bm

        P.VI. Pohľadnice, fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

                  P.VI.2. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

 

 • Zbierka fotografií a negatívov rôznej proveniencie, 1850 – 1999

        P.VIII. Zvukové dokumenty

                      P.VIII.3. Iné

 • Zbierka zvukových a multimediálnych záznamov rôznej proveniencie, 1978 – 2008, 2 ks

        P.XI. Tlačoviny a rôzna dokumentácia

 • Zbierka kníh a periodík vydaných Maticou slovenskou, 1990 – 2012, 667 ks kníh, 461 ks  periodík
 • Zbierka historických tlačí, 1807 – 1985,  15 ks
 • Zbierka dobovej tlače, 1845 – 1994, 252 ks

        P.XII. Iné zbierky

 • Kultúrny a spolkový život Slovákov v USA, (1895) 1902 – 1950, 5,13 bm, Inventár
 • Cesta delegácie Matice slovenskej do USA, 1935 – 1936 (1937), 1,13 bm, Inventár
 • Robotnícke hnutie Slovákov v USA, (1905) 1921 – 1930, 0,63 bm, Inventár
 • Príspevky do Slovenských pohľadov, 1922 – 1952, 5,63 bm, Inventár
 • Príspevky do kultúrno-osvetových časopisov Matice slovenskej, 1928 – 1952, 4,38 bm, Inventár
 • Príspevky do časopisov vedeckých odborov Matice slovenskej, 1922 – 1953, 3,75 bm, Inventár
 • Zbierka dokumentov o slovenskom živote v zahraničí, 1926 –  2000, 0,25 bm
 • Zbierka pamätných dokumentov a pamiatkových predmetov, 1985 – 2011, 10 ks
 • Zbierka štočkov Matice slovenskej, cca 2000 ks, 8,11 bm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X