Oznamy

Oznamy2021-01-13T15:50:43+00:00
Metodický pokyn Členského ústredia pre miestne odbory a odbory Mladej Matice na rok 2021

Metodický pokyn Členského ústredia pre záujmové a vedecké odbory MS na rok 2021

Metodický list ČÚ MS pre odbory v roku 2018 (pdf)

 

Vec:  Informácie pre odbory Matice slovenskej na rok 2018

 

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

v zmysle platných Stanov Matice slovenskej, Hlava V. ods. 6 písm. b) majú subjekty MS povinnosť odviesť raz ročne príspevok za každého svojho člena vo výške 0,10 eur do tzv. korunového fondu MS. Nedodržaním tejto povinnosti odbory porušujú uvedené Stanovy MS. Pravidelní platcovia príspevku budú zohľadňovaní pri žiadostiach o finančný príspevok MS v rámci regionálnej kultúry. V prílohe listu zasielame poštovú poukážku s číslom bankového účtu, prostredníctvom ktorej Vás žiadame o úhradu príslušnej čiastky za rok 2018 vo výške 0,10 eur x počet členov na účet Korunového fondu MS, najneskôr v termíne do 30. júna 2018. Pre výpočet používajte stav členstva vo Vašom odbore MS k 31. decembru 2017.

Príspevok za člena je možné uhradiť aj prevodom z Vášho účtu v bankovom ústave na toto číslo: SK43 0200 0000 3500 0042 7362, pričom na prevodke uveďte variabilný symbol 2018. Na prevodnom príkaze uvádzajte len skrátený názov, napr. MO MS Martin, pretože celý názov miestneho odboru Matice slovenskej sa do výpisu nezmestí, čo nám spôsobuje problém identifikovať platcu. Rovnako Vás chceme požiadať, aby ste platbu neuhrádzali formou hotovostného vkladu vo Vašej banke, pretože za túto operáciu si účtujú poplatok, ktorý je často krát vyšší ako samotný vklad a MS za túto službu v konečnom dôsledku dopláca.

Miestne odbory s menším počtom členov môžu z dôvodu úspornosti na poštovnom zaplatiť túto platbu v hotovosti v príslušnom dome MS, oblastnom pracovisku MS,  resp. priamo na ČÚ MS v Martine.

Pokiaľ ste už platbu na rok 2018 zrealizovali, považujte túto výzvu za bezpredmetnú.

Tie miestne odbory MS, ktoré si poplatok za člena neplatili pravidelne, majú možnosť doplatiť si chýbajúce roky, treba však v poznámke uviesť za ktoré obdobie je doplatok spätne realizovaný.

Bližšie informácie v prípade potreby Vám poskytne pani Viera Jochymková v Členskom ústredí MS na tel. č.: 043/ 381 28 34, e-mail: viera.jochymkova@matica.sk.

Po splnení týchto povinnosti Vám bude v nasledujúcom roku po schválení vo Výbore MS uhradené predplatné týždenníka Slovenské národné noviny, pričom jeden výtlačok SNN bude pravidelne počas celého kalendárneho roka zasielaný na adresu odboru MS.

            Ďalej Vás chceme požiadať, aby ste v zmysle platných Stanov MS, Hlava V. ods. 6. písm. a) raz ročne, najneskôr do 31. marca 2018, zaslali na ČÚ MS kompletnú a aktualizovanú matričnú knihu so stavom členov k 31. decembru za rok 2017 v elektronickej forme.

Dávame Vám do pozornosti zasielanie matričných kníh v elektronickej podobe, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že Matica slovenská od roku 2015 prešla na digitalizáciu databázy svojej členskej základne, čo umožní efektívnu a rýchlu prácu s týmito údajmi. Upozorňujeme, že každý odbor MS si musí vyplniť príslušnú matričnú knihu. Tlačivá matričných kníh sú vypracované jednotlivo pre konkrétne odbory /MO, OMM, ZO,VO/, ktoré nájdete na www.matica.sk v sekcii Členské ústredie – Matričné knihy.

            Matričnú knihu po spracovaní zaheslujte nasledovne:

( kto si zahesloval už v roku 2015 spraví  len zmeny v pôvodnom a zašle)

 

            Postup pre zaheslovanie súboru v programe Excel:

  1. Zvoľte uloženie súboru cez voľbu „Uložiť ako“.
  2. Kliknite na voľbu „Nástroje“ /dole v ľavom rohu/.
  3. Vyberte „Všeobecné možnosti“. Zobrazí sa okno pre zadanie hesla na otvorenie súboru. Po zadaní hesla Matrika, potvrďte „OK“ a súbor je zaheslovaný.
  4. Potvrďte heslo ešte raz.
  5. Uložiť.

Nevytvárajte a nezadávajte do systému vlastné verzie hesla, pretože na ČÚ MS budeme otvárať Vami spracovaný excelovský súbor cez heslo Matrika. Spracovanú matričnú knihu zašlete na e – mailovú adresu: zdenka.bellakova@matica.sk v zaheslovanom excelovskom súbore z dôvodu ochrany osobných údajov!

Aj v prípade matričných kníh si nevytvárajte svoje vlastné verzie tlačiva,  pretože systém  ich nebude v tejto podobe akceptovať. Kto nemá možnosť matričné knihy spracovať digitálne, odporúčame požiadať o pomoc príslušné oblastné stredisko MS!

Odbory MS, ktoré už zaslali matričnú knihu za toto obdobie môžu považovať túto úlohu za bezpredmetnú.

Rovnako upozorňujeme na povinnosť zasielať zápisnice z výročných členských schôdzí a pri zmene predsedu príslušného odboru MS. V zápisnici žiadame uviesť meno nového predsedu, adresu, telefonický kontakt, prípadne e-mailovú adresu. Zároveň Vás žiadame zaslať novú evidenčnú kartu Vášho odboru MS. Bližšie informácie nájdete na www.matica.sk, v sekcii Členské ústredie – Postup pri zakladaní … /Povinnosti odborov…/. V prípade nejasností kedykoľvek kontaktujte pracovníkov Členského ústredia MS na t. č. 043/381 28 34; alebo prostredníctvom e-mailu na adrese cums@matica.sk; cums1@matica.sk.

Vydavateľstvo MS Vás chce informovať, že v prípade, ak by mali starostovia Vašich obcí záujem vydať monografiu Vašej obce, Vydavateľstvo MS vie zabezpečiť jej redakčné a tlačiarenské spracovanie. Pre bližšie informácie kontaktujte prosím samotné Vydavateľstvo MS na tel. č. 043/381 28 40. Zároveň Vám dávame na vedomie, že stále máte možnosť predplatiť si Slovenské národné noviny. Všetky informácie aj v tomto prípade nájdete v Slovenských národných novinách a na webovej stránke Matice slovenskej.

Miestne odbory Matice slovenskej, odbory Mladej Matice, záujmové odbory Matice slovenskej a iné subjekty Matice slovenskej s právnou subjektivitou si môžu v tomto roku sami svojpomocne zabezpečiť finančnú podporu, teda zarobiť si na svoju činnosť. Stačí osloviť fyzické a právnické osoby (FO a PO), teda pracujúce osoby, podnikateľov, ktorí si podávajú ročné daňové priznanie, či ročné zúčtovanie cez zamestnávateľa, aby Vám darovali svoje 2% z daní, teda asignáciu dane. Tieto 2% z daní darujú Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n. o., ktorý je od 1. januára 2018 zaregistrovaný na prijímanie asignácie z daní, teda 2%. Darcu venovanie 2% z daní to nič nestojí. Daruje iba časť toho, čo by inak musel odviesť štátu a ten by rozhodol o tom, čo s financiami urobí. Miesto toho venujete 2% z daní na Vašu činnosť.

Matica slovenská vyhlásila aj na tento rok Výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na Ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry 2018. Žiadatelia zasielajú svoje prihlášky (1 ks originál z každej podanej prihlášky) najneskôr do 28. 2. 2018 na adresu: Matica slovenská, Informačné ústredie, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin. Aktuálnu výzvu a všetky potrebné formuláre nájdete na www.matica.sk. V prípade nejasností kedykoľvek kontaktujte tajomníka MS RNDr. J. Semana tel. č.: 043/381 28 42 alebo 0905 293 622.

Mnohí z vás posielajú svoje návrhy na udelenie ocenenia pre matičiarov, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj národného života. Na webovej stránke MS v sekcii Členské ústredie nájdete aktuálne Zásady pre udeľovanie ocenení v MS, ktoré je potrebné dodržiavať. V tejto súvislosti Vám dávam do pozornosti zmenu zasielania spracovaných formulárov pre udelenie matičných ocenení. Spracované formuláre pre udeľovanie ocenení je potrebné zasielať na e – mailovú adresu: sekretariat@matica.sk alebo poštou na adresu: Matica slovenská, Sekretariát predsedu a správcu, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin. Prípadné ďalšie informácie k tejto problematike Vám poskytne 1. podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska na tel. č. 0918 904 969.

Matica slovenská aj v tomto roku organizuje mnoho významných podujatí. Medzi najvýznamnejšie patrí už 52. ročník najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku s názvom Slovesná Jar. V rámci podujatia si pripomenieme 157. výročie Memoranda národa slovenského a 100. výročie podpisu Pittsburskej dohody.

DMS Rožňava organizuje 16. 3. 2018 v Slavošovciach spomienkové podujatie pri príležitosti 190. výročia narodenia P. E. Dobšinského a v auguste už 45. ročník Gemerského folklórneho festivalu, ktorý sa bude konať v Rejdovej.

                DMS v Bratislave spoluorganizuje 24. 4. 2018 Národnú slávnosť na Devíne. Rovnako DMS Bratislava v spolupráci so Slovenským historickým ústavom organizuje v apríli spomienkové podujatie pri príležitosti 300. výročia narodenia A. F. Kollára.

             Matica slovenská organizuje 25. 4. 2018 v Martine slávnostnú akadémiu pri príležitosti 70. výročia založenia Neografie a odborný seminár spojený s kultúrnym programom pri príležitosti 100. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa, ktoré sa bude konať 30. 10. 2018 v Martine.

DMS Liptovský Mikuláš v spolupráci s viacerými partnermi organizuje 11. 8. 2018 Národný výstup na Kriváň. Aj v tomto prípade získate všetky potrebné informácie pred samotným výstupom na www.matica.sk. Rovnako 10. 5. 2018 organizuje spomienkové podujatia pri príležitosti 170. výročia Žiadostí slovenského národa a 16. 8. 2018 v Černovej pri príležitosti 80. výročia úmrtia „otca národa“ Andreja Hlinku.

DMS Nitra spoluorganizuje cyrilo-metodské oslavy, ktoré sa budú konať 4. a 5. 7. 2018 v Nitre.

DMS Levice spoluorganizuje už 16. ročník Národného výstupu na Sitno, ktorý sa bude konať 15. 7. 2018. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať DMS Levice.

Matica slovenská bude organizovať 4. 8. 2018 v Martine Národné matičné slávnosti.

            OP MS Hrušov – Veľký Krtíš aj tento rok bude spoluorganizovať festival Hontianska paráda, ktorý sa bude konať 17. 8. 2018 v Hrušove,

            OP MS Trenčín organizuje slávnostnú akadémiu pri príležitosti 170. výročia vzniku Slovenskej národnej rady, ktorá sa bude konať 16. 9. 2018 v Myjave.

            DMS Galanta organizuje podujatie s názvom „Trenčín–Trnava, ruža voňavá“, ktoré sa bude konať 14. 11. 2018 v Galante a rovnako si spomienkovým podujatím uctí 170. výročie popravy slovenských martýrov Karola Holubyho a Viliama Šuleka, ktoré sa bude konať 26. 10. 2018 v Hlohovci–Šulekovo. Všetky potrebné informácie pred konaním všetkých spomenutých podujatí nájdete na www.matica.sk.

To je len malý úryvok z mnohých podujatí, ktoré budú matičiari z celého Slovenska organizovať v roku 2018. Kalendárium ďalších významných podujatí organizovaných Maticou slovenskou v roku 2018 nájdete na http://matica.sk/o-matici-slovenskej/kalendarium-podujati-matice-slovenskej/

 

     Dovoľujeme si Vám predstaviť Plán činnosti vedeckých ústavov a odborných pracovísk Matice slovenskej na rok 2018.

 

Knižné tituly a výstavy zrealizované v roku 2017 :

 

Parenička, Pavol. Štúr a Hurban. Myšlienka a čin

Cabadaj, Peter a kol. Svetozár Hurban Vajanský. Keď blízko bolo tak veľmi ďaleko

Komora, Viliam. Via magna

Vyšná, Margeréta – Komora, Viliam. Slováci a kultúrna situácia na Slovensku

Komora, Viliam. Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky. Kultúrne procesy na juhu

Grupač, Marián. Mlčať z plných pľúc

Historický zborník 2017, č. 1, 2 (zostavil Peter Mulík)

Slováci v zahraničí č. 34 (zostavila Zuzana Pavelcová)

Madura, Pavol. Sláva národa hodná je obetí. Výstavné panely, katalóg

Pavelcová, Zuzana. Cesta slovenskou Amerikou. Výstavné panely, katalóg

Orol tatranský – revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť (príloha SNN). 12 čísel

 

Prostredníctvom interného grantového programu na podporu vedy a výskumu v MS bolo vlani finančne podporených 15 knižných titulov, ktoré na vydanie pripravili vedecké a záujmové odbory MS.

 

ROK 2018

Vedné ústredie, vedecké ústavy a odborné pracoviská MS budú v roku 2018  prioritne pripravovať a realizovať podujatia reflektujúce 25. výročie vzniku Slovenskej republiky, 170. výročie štúrovského Slovenského povstania, 155. výročie založenia Matice slovenskej, 100. výročie vzniku Česko-Slovenska (s osobitným akcentom na Pittsburskú dohodu a Martinskú deklaráciu), 100. výročie konca prvej svetovej vojny, 80. výročie prijatia autonómie Slovenska a 50. výročie vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie. Najväčším podujatím bude 52. ročník Slovesnej jari – najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku.

 

Najvýznamnejšie podujatia Slovenského historického ústavu MS :

 

Posledný uhorský snem v Bratislave a jeho výsledky.  Kolokvium

dátum: Bratislava, marec 2018

Cesta k autonómii Slovenska. Konferencia k 80. výročiu

dátum: Žilina, 5. október

Slovenské povstanie a uhorská revolúcia. Vedecká  konferencia

dátum: Bratislava, september

Prezentácia zborníka z konferencie Slovenské emancipačné a štátoprávne snahy

(konala sa v októbri. 2017). Prezentácia sa uskutoční v Národnej rade SR. Bratislava

dátum: Bratislava (Národná rada SR), 30. október

Jozef Škultéty – život  dielo. Konferencia

dátum: Martin, 22. november

Prečo 28. október nemôže byť štátnym sviatkom?

dátum: Bratislava, máj /september

 

Publikačné výstupy
Historický zborník 2018 – 1

Historický zborník 2018 – 2

Zborníka z konferencie  Slovenské emancipačné a štátoprávne snahy v 20. storočí.  Kolektívna monografia, cca 500 s.

Priebežná publikačná činnosť – regionálne a slovenské  dejiny

Plánovaná regionálna učebnica dejepisu  pre stredné školy: Nitrianska župa (autori: J. Lukačka, I. Mrva, P. Mulík).

 

Najvýznamnejšie podujatia Slovenského literárneho ústavu MS

  1. ročník Slovesnej jari

dátum: Martin, 5. – 8. jún

Slovenský Sokrates Adam František Kollár. 300. výročie narodenia. Odborný seminár

dátum: Martin – Terchová, 17. – 18 apríl

Spisovateľ, humanista, svetobežník Martin Kukučín. 90. výročie úmrtia. Odborný seminár 

dátum: Jasenovo – Dolný Kubín, 20. a 22. máj

August 1968 v slovenskej poézii. 50. výročie okupácia ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy  

dátum: Martin, 11. september

Slovenský spolok Detvan v Prahe (1882 – 2018). Sté výročie vzniku Česko-Slovenska a Martinskej deklarácie. Odborný seminár 

dátum: Martin, 30. október

Slovenskí spisovatelia, umelci a kultúrni pracovníci v prvej svetovej vojne. Sté výročie konca Veľkej vojny. Odborný seminár 

dátum: Martin, 13. november

 

Publikačné výstupy

Orol tatranský – revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť (príloha SNN). 12 čísel v printovej verzii, web, sociálne siete

Štúrovci, rebeli a vizionári. 170. výročie štúrovského Slovenského povstania v roku 1848. Biografické portréty.

Predsedovia Matice slovenskej. Monografia

Slovakistika roč. 4. Vedecký zborník

Krajanské múzeum MS pripraví na vydane odborný zborník Slováci v zahraničí č. 35.

 

     Pracovníci vedeckých ústavov Matice slovenskej sú v prípade záujmu zo strany domov, oblastných pracovísk a odborov MS pripravení vystúpiť na podujatiach, venovaných spomínaným výročiam. V tomto prípade je potrebné kontaktovať Mgr. Petra Cabadaja na tel. č. 0918 904 920.

 

V tomto roku uplynulo 25 rokov od vzniku novodobej Slovenskej republiky. Naša najstaršia kultúrna a vedecká ustanovizeň Slovákov v priebehu roka 2018 pripraví a zrealizuje na celom území našej vlasti sériu programovo rozmanitých podujatí, pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky. Nie menej významne si pripomenieme udalosti tzv. „meruôsmych rokov“, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili naše dejinné križovatky. Hlavným motívom všetkých matičných aktivít bude zdôrazňovanie 25. výročie vzniku Slovenskej republiky.  Na týchto matičných podujatiach ste srdečne vítaní.

S matičným pozdravom a s vierou v dobrú spoluprácu

 

PhDr. Martin Fejko, v. r.

riaditeľ ČÚ MS

Príloha: poštová poukážka

X