Oznamy

Oznamy2021-04-08T14:53:03+00:00
Metodický pokyn Členského ústredia pre miestne odbory a odbory Mladej Matice na rok 2021

Metodický pokyn Členského ústredia pre záujmové a vedecké odbory MS na rok 2021

Metodický list ČÚ MS pre odbory v roku 2018 (pdf)

 

Vec:  Informácie pre odbory Matice slovenskej na rok 2021

 

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

v zmysle platných Stanov Matice slovenskej, Hlava V. ods. 6 písm. b) majú subjekty MS povinnosť odviesť raz ročne príspevok za každého svojho člena vo výške 0,50 eur do tzv. korunového fondu MS. Nedodržaním tejto povinnosti odbory porušujú uvedené Stanovy MS. Pravidelní platcovia príspevku budú zohľadňovaní pri žiadostiach o finančný príspevok MS v rámci regionálnej kultúry. V prílohe listu zasielame poštovú poukážku s číslom bankového účtu, prostredníctvom ktorej Vás žiadame o úhradu príslušnej čiastky za rok 2021 vo výške 0,50 eur x počet členov na účet Korunového fondu MS, najneskôr v termíne do 30. júna 2021. Pre výpočet používajte stav členstva vo Vašom odbore MS k 31. decembru 2020.

Príspevok za člena je možné uhradiť aj prevodom z Vášho účtu v bankovom ústave na toto číslo: SK43 0200 0000 3500 0042 7362, pričom na prevodke uveďte variabilný symbol 2021. Na prevodnom príkaze uvádzajte len skrátený názov, napr. MO MS Martin, pretože celý názov miestneho odboru Matice slovenskej sa do výpisu nezmestí, čo nám spôsobuje problém identifikovať platcu. Rovnako Vás chceme požiadať, aby ste platbu neuhrádzali formou hotovostného vkladu vo Vašej banke, pretože za túto operáciu si účtujú poplatok, ktorý je často krát vyšší ako samotný vklad a MS za túto službu v konečnom dôsledku dopláca.

Miestne odbory s menším počtom členov môžu z dôvodu úspornosti na poštovnom zaplatiť túto platbu v hotovosti v príslušnom dome MS, oblastnom pracovisku MS,  resp. priamo na ČÚ MS v Martine.

Pokiaľ ste už platbu na rok 2021 zrealizovali, považujte túto výzvu za bezpredmetnú.

Tie miestne odbory MS, ktoré si poplatok za člena neplatili pravidelne, majú možnosť doplatiť si chýbajúce roky, treba však v poznámke uviesť za ktoré obdobie je doplatok spätne realizovaný.

Bližšie informácie v prípade potreby Vám poskytne pán Lukáš Havlík na Členskom ústredí MS na tel. č.: 043/ 381 28 34, mob: 0917 732 446 e-mail: lukas.havlik@matica.sk.

Po splnení týchto povinnosti Vám bude v nasledujúcom roku po schválení vo Výbore MS uhradené predplatné týždenníka Slovenské národné noviny, pričom jeden výtlačok SNN bude pravidelne počas celého kalendárneho roka zasielaný na adresu odboru MS.

            Ďalej Vás chceme požiadať, aby ste v zmysle platných Stanov MS, Hlava V. ods. 6. písm. a) raz ročne, najneskôr do 31. marca 2021, zaslali na ČÚ MS kompletnú a aktualizovanú matričnú knihu so stavom členov k 31. decembru za rok 2020 v elektronickej forme.

Dávame Vám do pozornosti zasielanie matričných kníh v elektronickej podobe, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že Matica slovenská od roku 2015 prešla na digitalizáciu databázy svojej členskej základne, čo umožní efektívnu a rýchlu prácu s týmito údajmi. Upozorňujeme, že každý odbor MS si musí vyplniť príslušnú matričnú knihu. Tlačivá matričných kníh sú vypracované jednotlivo pre konkrétne odbory /MO, OMM, ZO,VO/, ktoré nájdete na www.matica.sk v sekcii Členské ústredie – Matričné knihy.

            Matričnú knihu po spracovaní zaheslujte nasledovne:

( kto si zahesloval už v roku 2015 spraví  len zmeny v pôvodnom a zašle)

 

            Postup pre zaheslovanie súboru v programe Excel:

  1. Zvoľte uloženie súboru cez voľbu „Uložiť ako“.
  2. Kliknite na voľbu „Nástroje“ /dole v ľavom rohu/.
  3. Vyberte „Všeobecné možnosti“. Zobrazí sa okno pre zadanie hesla na otvorenie súboru. Po zadaní hesla Matrika, potvrďte „OK“ a súbor je zaheslovaný.
  4. Potvrďte heslo ešte raz.
  5. Uložiť.

Nevytvárajte a nezadávajte do systému vlastné verzie hesla, pretože na ČÚ MS budeme otvárať Vami spracovaný excelovský súbor cez heslo Matrika. Spracovanú matričnú knihu zašlete na e – mailovú adresu: lukas.havlik@matica.sk v zaheslovanom excelovskom súbore z dôvodu ochrany osobných údajov!

Aj v prípade matričných kníh si nevytvárajte svoje vlastné verzie tlačiva,  pretože systém  ich nebude v tejto podobe akceptovať. Kto nemá možnosť matričné knihy spracovať digitálne, odporúčame požiadať o pomoc príslušné oblastné stredisko MS!

Odbory MS, ktoré už zaslali matričnú knihu za toto obdobie môžu považovať túto úlohu za bezpredmetnú.

Rovnako upozorňujeme na povinnosť zasielať zápisnice z výročných členských schôdzí a pri zmene predsedu príslušného odboru MS. V zápisnici žiadame uviesť meno nového predsedu, adresu, telefonický kontakt, prípadne e-mailovú adresu. Zároveň Vás žiadame zaslať novú evidenčnú kartu Vášho odboru MS. Bližšie informácie nájdete na www.matica.sk, v sekcii Členské ústredie – Postup pri zakladaní … /Povinnosti odborov…/. V prípade nejasností kedykoľvek kontaktujte pracovníkov Členského ústredia MS na t. č. 043/381 28 34; alebo prostredníctvom e-mailu na adrese cums@matica.sk; cums1@matica.sk.

Vydavateľstvo MS Vás chce informovať, že v prípade, ak by mali starostovia Vašich obcí záujem vydať monografiu Vašej obce, Vydavateľstvo MS vie zabezpečiť jej redakčné a tlačiarenské spracovanie. Pre bližšie informácie kontaktujte prosím samotné Vydavateľstvo MS na tel. č. 043/381 28 40. Zároveň Vám dávame na vedomie, že stále máte možnosť predplatiť si Slovenské národné noviny. Všetky informácie aj v tomto prípade nájdete v Slovenských národných novinách a na webovej stránke Matice slovenskej.

Miestne odbory Matice slovenskej, odbory Mladej Matice, záujmové odbory Matice slovenskej a iné subjekty Matice slovenskej s právnou subjektivitou si môžu v tomto roku sami svojpomocne zabezpečiť finančnú podporu, teda zarobiť si na svoju činnosť. Stačí osloviť fyzické a právnické osoby (FO a PO), teda pracujúce osoby, podnikateľov, ktorí si podávajú ročné daňové priznanie, či ročné zúčtovanie cez zamestnávateľa, aby Vám darovali svoje 2% z daní, teda asignáciu dane. Tieto 2% z daní darujú Inštitútu vzdelávania Matice slovenskej, n. o., ktorý je od 1. januára 2018 zaregistrovaný na prijímanie asignácie z daní, teda 2%. Darcu venovanie 2% z daní to nič nestojí. Daruje iba časť toho, čo by inak musel odviesť štátu a ten by rozhodol o tom, čo s financiami urobí. Miesto toho venujete 2% z daní na Vašu činnosť.

Matica slovenská vyhlásila aj na tento rok Výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie na Ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry 2021. Žiadatelia zasielajú svoje prihlášky (1 ks originál z každej podanej prihlášky) najneskôr do 28. 2. 2021 na adresu: Matica slovenská, Informačné ústredie, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin. Aktuálnu výzvu a všetky potrebné formuláre nájdete na www.matica.sk. V prípade nejasností kedykoľvek kontaktujte Mgr. Radoslava Žgradu: radoslav.zgrada@matica.sk

Mnohí z vás posielajú svoje návrhy na udelenie ocenenia pre matičiarov, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj národného života. Na webovej stránke MS v sekcii Členské ústredie nájdete aktuálne Zásady pre udeľovanie ocenení v MS, ktoré je potrebné dodržiavať. V tejto súvislosti Vám dávam do pozornosti zmenu zasielania spracovaných formulárov pre udelenie matičných ocenení. Spracované formuláre pre udeľovanie ocenení je potrebné zasielať na e – mailovú adresu: sekretariat@matica.sk alebo poštou na adresu: Matica slovenská, Sekretariát predsedu a správcu, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin. Prípadné ďalšie informácie k tejto problematike Vám poskytne 1. podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska na tel. č. 0918 904 969.

 

S matičným pozdravom a s vierou v dobrú spoluprácu

 

PhDr. Martin Fejko, v. r.

riaditeľ ČÚ MS

Príloha: poštová poukážka

X